Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Utbildning för deltidare föreslås kortas till sex veckor

Utbildningen för deltidsbrandmän kan förkortas till sex veckor.
Rökdykning ingår inte i grundutbildningen utan blir en lokal anpassning.
Utbildningen genomförs av MSB men på fler platser i landet och med fler studiealternativ.
Det är några förslag i den pågående översynen av utbildningen.

Publicerad: 2016-05-10
Rökdykning föreslås försvinna ur grundutbildningen för deltidsbrandmän. Foto: Peter Lundgren

När MSBs utbildningsutredning presenterades tidigare i år fanns fyra förslag för hur grundutbildningen för deltidsbrandmän kan bedrivas i framtiden.

­– Vi förespråkade det alternativ som innebär att MSB ansvarar för utbildningen men att den i högre utsträckning genomförs lokalt eller regionalt. Generaldirektör Helena Lindberg står också bakom den uppfattningen och nu fortsätter vi jobba efter den linjen, säger Cecilia Looström, avdelningschef för för utveckling av beredskap.

Det har konstaterats att behovet att utbilda deltidsbrandmän är större än nuvarande antal, utredningen pekar på behov av ökning från 550 till 850 per år. Samtidigt efterlyser räddningstjänsterna utbildning närmare hemorten och möjlighet att välja innehåll i kursen efter lokala behov.

Det är några parametrar som påverkar MSBs vägval när framtidens utbildning ska formas.

Förslaget som det arbetas efter innebär:

  • Utbildningen kortas från nio till sex veckor. Rökdykningsmoment blir inte längre en del av utbildningen. Den två veckor långa preparandutbildningen på hemmaplan tas bort och vävs in i de sex veckorna.

– Rökdykning kommer att finnas som fortbildning, alternativt väljer man att genomföra den på hemmaplan. Det har aldrig funnits krav att rökdykning ska ingå i utbildningen, däremot är det tydligt reglerat i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) hur mycket man måste utbilda och öva för att få utföra rökdykning. För preparandutbildningen har konstaterats att en stor del av den upprepas under utbildningen. Flyttas den in i utbildningen bidrar det till att kurstiden kan kortas, säger Rolf Nordengren, tillförordnad enhetschef för utbildningssamordning.

Vidare föreslås:

  • Grundutbildningen delas in i två kurser, tre veckor vardera, med examination efter varje. Kurs 1 får två delar. Del A är två veckors introduktion i yrkesrollen som genomförs regionalt. Del B är en veckas praktik i räddningstjänst som genomförs på lokala räddningstjänsten.

– Under del B finns också möjlighet att göra ytterligare lokal anpassning, där rökdykning kan vara en sådan. Detta kan i sin tur ge möjlighet att agera i andra roller under kurs 2.

  • Kurs 2 är tre veckors utbildning i räddningsinsats förlagd till MSBs skolor. Examination från kurs 1 krävs för att vara behörig att antas till kurs 2.

– För att öka flexibilitet och tillgänglighet kommer hela grundutbildningen också erbjudas som distansutbildning i kombination med ett antal närträffar för de praktiska momenten, säger Rolf Nordengren.

 Skiss över tänkta utbildningen.

Skiss över förslaget för hur utbildning för deltidsbrandmän kan bli.

Den nya utbildningen får namnet GRiB (grundutbildning för räddningspersonal i beredskap) för att undvika risk att förväxlas med databasen RIB (resurser och integrerat beslutsstöd).

Nuvarande Rib-utbildning har fem av nio veckor förlagda till skola. I det nya förslaget blir max tre veckor på skola.

Det är tänkt att del av utbildningen, främst de första två veckorna, ska genomföras regionalt, uppskattningsvis på sex-tio platser.

– Utbildningen ska genomföras i MSB regi men vi timanställer lokala instruktörer, det är tanken, säger Rolf Nordengren.

Ett slutligt förslag om utbildningen ska finnas före sommaren. MSBs ambition är att genomföra en pilotutbildning under 2017 och ha full drift på nya utbildningsformen från 2018. Den nya utbildningen bedöms inte vara dyrare, men med ambition att öka antalet utbildade med upp mot 300 per år ökar självfallet kostnaderna. Den ambitionens förverkligande hänger på om MSB får de extra 35 miljoner kronor som begärts för kommande budgetår.

MSBs förslag har presenterats i olika sammanslutningar. Hur har det tagit emot i kommunerna?

– Ganska bra, men generellt önskar man att utbildningen blir än mer lokal.

De som genomgått den nya GRiB-utbildningens båda kurser kan ansöka till vidareutbildningar, som även de ses över, främst räddningsledare A och räddningsledning B-C.

– I dag genomförs det ingen räddningsledning C. Men utbildningen behövs, det visar om inte annat skogsbranden i Västmanland. Vi ser över olika alternativ för hur vidareutbildningen ska genomföras.

I utredningen från i våras poängterades att civilt försvar ska beaktas i all utbildning. Vad kommer det att innebära?

– Det ska vävas in i alla kurser där det är relevant. Det kan även föda nya kurser. Vi är i gång med arbetet och kartlägger behov och målgrupper.

Det föreslogs också att SMO-studenter parallellt skulle få möjlighet att läsa vidareutbildning i tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A.

– Det är tänkt att det ska bli så, och så fort som möjligt, säger Rolf Nordengren.

Per Larsson
blog comments powered by Disqus
Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Kontakt
Redaktionen