Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Nyutgivet

Här är nyutgivna publikationer från MSB som kan laddas ner .

Publicerad: 2017-12-11

FÖR NEDLADDNING

Funktionen samverkansperson – kittet mellan aktörerna i hanteringen av samhällsstörningar
Studie som genomförts av Crismart vid Försvarshögskolan på uppdrag av MSB. Syftet har varit att kartlägga behovet av funktionen samverkansperson, konkretisera funktionens uppgifter i fredstid och vid höjd beredskap.

Kort om att kommunicera i Rakel
Åttasidig, illustrativ broschyr som vänder sig till de som fått en Rakelmobil att använda vid samhällsstörningar.

Nationella riktlinjer för samverkan och informationsdelning i WIS
WIS (webbaserat informationssystem) är utvecklat för att i huvudsak användas under en samhällsstörning, men kan även användas som erfarenhetsbank i det förebyggande arbetet och som stöd vid övningar och utbildning. Syftet är att ge vägledning till aktörer för att underlätta aktörsgemensam inriktning och samordning och för effektivare nyttjande av samhällets resurser.

Nationella riktlinjer för samverkan och informationsdelning i WIS – sammanfattning
En sammanfattning på tio sidor av ovanstående riktlinjer.

Informationssäkerhet för småföretag
Grundläggande praktiska råd och rekommendationer om informationssäkerhet för att göra dig bättre rustad att möta it- och internetrelaterade risker. Råden riktar sig till dig som ska starta eller redan driver ett företag med färre än tio anställda.

Kriskommunikation 2032: fyra samhällsscenarier för strategisk planering
Forskningsprojektet "Digitala och sociala mediers betydelse för kommunikation i samband med samhälleliga kriser" tar avstamp i den genomgripande digitalisering som skett under senare decennier. De två rapporter som publicerats tar sikte på år 2032 och de behov framtida krishantering kan ställas inför.
Rapporten ska fungera som ett metodstöd för proaktiv reflektion kring och analys av kriser i ett framtida digitalt samhälle.

Kriskommunikation 2032: tolv trender i ett digitalt samhälle
Rapporten redogör för ett antal trender kring digital teknik och tillämpning av digitala tjänster, som kan få stor betydelse för det svenska krishanteringssystemet.

Inför hotet om stigande havsnivåer
Forskningsrapport som undersöker frågor kring planering och stigande havsnivåer ur tre huvudsakliga perspektiv: hur den kommunala och regionala planeringen agerar; utveckling av verktyg och metoder för att undersöka och analysera människors uppfattning och värdering av platser som hotas; undersöka alternativa former för att kommunicera hur stigande havsnivåer kommer att inverka på kustlandskapet samt hur design av ett sådant landskap kan se ut.

Brand i moderna bilar
Rapport om speciella faktorer att beakta i relation till olika drivsystem, råd till räddningstjänst- och ambulanspersonal.

Säkra din kommunikation: Rakeldagen 2017
Tidning med exempel på organisationer som använder Rakel med framgång.

Utvärdering av krisberedskapsveckan 2017
Utvärdering som fångar lärdomar för framtiden.

 

NYA VERSIONER

Samhällsplanering och riskhantering i anslutning till storskalig kemikaliehantering
Vägledning som beskriver hur storskalig kemikaliehantering kan hanteras vid etablering verksamheter och exploatering i nära anslutning till dem. Reviderad version.

Handbok för insatspersonal
Före, under och efter insats. Handboken riktar sig till den som ska åka ut på insats med MSB. Innehåller konkreta råd och svar på frågor kring anställning hos MSB.

Akut omhändertagande - för räddningstjänstpersonal
Det är ofta räddningstjänstpersonal som får utföra det mycket viktiga första akuta omhändertagandet på en skadeplats. Reviderat version om arbete på skadeplats.

Risk- och sårbarhetsanalyser
Reviderat faktablad om risk- och sårbarhetsanalyser som alla kommuner, landsting, länsstyrelser och centrala myndigheter ska sammanställa.

 

PÅ ENGELSKA

Staying healthy: on overseas missions with MSB
Broschyr med kort information om hälsorisker under insats och hur att undvika dem. Kommer att finnas i tryckt form.

Exercise guidance: basic manual
Introduktion i grunder för övningsplanering.

Exercise guidance: method booklet
Metodhäfte för utvärdering av övning.

LADDA NER

Publikationerna finns att ladda ner på två ställen:
rib-bibliotek – klicka på bibliotek och sök på titel.
msb.se – sök på titel.

blog comments powered by Disqus
Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Kontakt
Redaktionen