Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Fler SMO-utbildade behövs - outbildade deltidare minskar

Räddningstjänsternas behov av SMO-utbildad personal ökar och andelen outbildade deltidsbrandmän uppges ha minskat.
Det är några siffror i en sammanställning som MSB gjort.

Publicerad: 2016-06-23

MSB har skickat ut enkäten varje år sedan 2011 med frågor om utbildning, hur många deltidsbrandmän som saknar utbildning i räddningsinsats och om kommande rekryteringsbehov. Svaren har sedan analyserats

140 räddningstjänster svarade, vilket utgör 96 procent av de tillfrågade.

För deltidsbrandmän

 • Under 2015 anställdes totalt 789 deltidsbrandmän i landet, varav 672 män och 117 kvinnor (15 procent).
 • Behov av utbildning i Räddningsinsats minskar något. För 2017 har angetts behov av 808 platser, vilket kan ses som ett medelvärde för närmast tidigare år. Räddningstjänsternas prognos för 2018 är dock klart lägre, 595 platser.
 • 79 procent av räddningstjänsterna ansåg att de för 2015 fick utbildningsbehovet i Räddningsinsats tillgodosett i hög grad eller mycket hög grad. Det är en försämring jämfört med tidigare år. 2014 var siffran 80 procent, 2013 88 procent.

En förklaring till det är att antalet kurser minskats sedan 2014, 20 kurser i stället för som tidigare 22. Bland kommentarer framförs önskemål om fler och mer regionala utbildningsplatser.

 • 24 procent av räddningstjänsterna anger att de har deltidsbrandmän som inte gått kursen Räddningsinsats och som heller inte planerar göra det. Det handlar om totalt 140-160 brandmän. En minskning jämfört med tidigare års enkät då siffran var 250.

Skäl till att inte genomföra kursen är bland annat att annan utbildning finns, exempelvis preparand och annan internutbildning, lokal kurs för stationer utan rökdykning, räddningsman, SMO-utbildning.

Andra orsaker är lång anställning, nyanställda och ska gå preparand först, saknas möjlighet gå kurs, oklart om de fortsätter, tidsbrist.

Heltidspersonal

 • Av de totalt 284 personer som rekryterades till heltidstjänst (operativt och förebyggande) förra året, var 238 män och 46 kvinnor (16 procent).
 • 150 av 284 hade SMO-utbildning (53 procent), något lägre andel än närmast föregående år.
 • 234 av 284 anställdes för operativ tjänst, 61 procent med SMO-utbildning. För förebyggande arbete var andelen SMO-utbildade 14 procent.
 • 2017 minskar rekryteringsbehovet något till 236. Men behov av SMO-utbildade ökar, från 150 till 173. Inom förebyggande arbete ökar behovet av SMO-utbildade mest.
 • 86 procent av männen och 68 procent av kvinnorna rekryterades till operativ tjänst.
 • Av 46 anställda kvinnor var 25 SMO-utbildade, samtliga anställdes för operativ verksamhet.
 • Av 21 med annan utbildningsbakgrund anställdes 16 för förebyggande arbete.

Annan bakgrund än SMO för de som anställts är bland annat deltidsbrandman, heltidsbrandman med äldre utbildning, brandingenjör, skorstensfejare, diverse yrken.

 • 2016-218 beräknas behovet att rekrytera heltidsanställd operativ personal till 221-186-215. Andelen med annan utbildningsbakgrund beräknas till runt 20 procent.
 • Behovet av förebyggande personal beräknas för de åren till 57-48-35. Andelen med annan bakgrund som minst 40 procent.

Andra bakgrunder som nämns är erfarenhet från annan räddningstjänst, brandingenjörer, deltidsbrandman, tekniker, sjukvårdsbakgrund.

När det gäller deltidsbrandmän aktuella för heltidstjänst lyder en kommentar:

"Vi har haft ett behov av personer med praktisk bakgrund och livserfarenhet."

Orsak till rekryteringsbehov är i huvudsak pensionsavgångar, men även egen uppsägning och verksamhetsförändringar. 29 räddningstjänster uppger att de inte har något rekryteringsbehov.

Annan utbildning

För utbildningen av Räddningsledare A och B tillgodosågs utbildningsbehovet bättre under 2015 jämfört med de närmast tidigare åren.

För utbildningen i tillsyn och olycksförebyggande A och B tillgodosågs behovet sämre än tidigare år.

Inom fortbildning anges störst behov av utbildning inom brand, trafikolycka, utsläpp av farliga ämnen och tillsyn.

46 procent av räddningstjänsterna har inga planer på att förändra verksamheten på ett sätt som gör att behovet av utbildning påverkas på lång sikt. 16 procent anger att förändringar är aktuella och 38 procent har svarat vet ej.

Per Larsson
blog comments powered by Disqus
Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Kontakt
Redaktionen