6 700 ungdomar fick frågan vilken allvarlig händelse som skrämmer dem mest, en av fyra svarade en allvarlig epidemi. Rädslan att drabbas av epidemi har därmed passerat rädslan för krig. Fyra av tio tror att Ebolaepidemin utgör ett allvarligt hot mot Sverige.
Undersökningen visar också att andelen som anser att det svenska försvaret är viktigt fortsätter öka. Fler än tidigare (54 procent) anser att försvaret bör utvecklas snarare än avvecklas (5 procent).

 

80 procent anser att de själva bör ta ansvar för sin egen och sina anhörigas säkerhet vid en allvarlig händelse eller kris. Tre av fyra säger sig vilja ställa upp och arbeta ideellt om Sverige drabbas av en allvarlig händelse.
– Oron i vår omvärld påverkar sannolikt hur ungdomar ser på sin egen och landets säkerhet. Det är glädjande att de flesta är villiga att arbeta ideellt för att hjälpa andra vid en kris. Samtidigt finns ett fortsatt stort behov av ökad kunskap om vad man själv kan göra föra att hantera en kris och vad man kan förvänta sig att det offentliga gör i en krissituation, säger MSBs generaldirektör Helena Lindberg.

 

MSB har, som en del av ett regeringsuppdrag, skickat brev till landets närmare 100 000 totalförsvarspliktiga 18-åringar med information om Sveriges krisberedskap och försvar och vilket ansvar de själva bör ta när säkerheten är hotad.