Försvarsminister Karin Enström

 

 Det sade försvarsminister Karin Enström i sitt tal på konferensen Informationssäkerhet för offentlig sektor. Årets konferens var den fjärde och anordnas av MSB i samarbete med de så kallade Samfi-myndigheterna.


För nästan två år sedan fattade regeringen beslut om den digitala agendan och i den lyfter man fram samhällets informationssäkerhet.
– Sedan förra konferensen har Socialstyrelsen, Datainspektionen, E-delegationen och MSB tagit fram strategier för informationssäkerhet. Jag är övertygad om att strategierna kommer att betyda mycket för arbetet med informationssäkerhet i den offentliga sektorn. Dessutom har vi den nationella handlingsplanen.


Allt fler IT-system integreras och samlas i en enda miljö. Det är många gånger rationellt och sparar pengar, men om något händer i en centraliserad miljö kan det snabbt leda till avbrott i många olika tjänster och få väldigt allvarliga konsekvenser i samhället.
– Vi säger ofta att vi lever i ett informationssamhälle, men det är inte alltid vi till fullo inser vad det faktiskt innebär.


IT-tekniken ger fantastiska möjligheter men skapar också nya beroendeförhållanden. Sverige har redan en omfattande internationell samverkan och Karin Enström gav exempel på att den utvecklas.


– I oktober förra året beslöt regeringen att inleda ett nytt nordiskt samarbete på informationssäkerhetsområdet. Konkret innebär det en ökad samverkan mellan Cert-funktionerna som ger möjlighet att utbyta information, även hemlig, mellan de nordiska länderna. Det är unikt.


Regeringen undersöker också möjligheterna för ett utökat samarbete med Natos Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence i Tallin i Estland.
– Jag var i Washington i juni och träffade min amerikanska kollega Janet Napoletano chef för Department of Homeland Security. Vi är överens om att utveckla och fördjupa samarbetet om informationsteknik.


Försvarsministern kommenterade också avslöjandena om att USA:s signalspaningsbyrå NSA avlyssnat en rad länders kommunikationer.
– I det sammanhanget vill jag betona att vi i Sverige har en signalspaning som är lagreglerad och eventuella inskränkningar i den personliga integriteten ska vara proportionerliga och nödvändiga. Verksamheten är noga kontrollerad och översynen sker av oberoende myndigheter.


För att skydda samhällsviktig verksamhet har regeringen gett två uppdrag till Försvarets radioanstalt om ett tekniskt detekteringssystem och varningssystem, TDV.
– Det bedrivs nu en pilotverksamhet som har upptäckt avancerad skadlig kod. TDV är avsett att bedrivas på direkta uppdrag av skyddsvärda verksamheter som behöver stöd med sin informationssäkerhet för att förhindra IT-angrepp.


Arbetet med samhällets krisberedskaps har utvecklats och mycket bra har gjorts, samtidigt måste arbetet kontinuerligt drivas vidare. Försvarsministern underströk att grunden för krisberedskapen är ansvarsprincipen.


– Med jämna mellanrum kommer frågan upp om en krisledande myndighet med en krisgeneral som kan ta befälet. Det kan vara viktigt att föra debatten, men vi har fortfarande en stor politisk enighet om ansvarsprincipen. Det visade sig senast i försvarsberedningens rapport från i juni i år. Jag har svårt att se att man skulle kunna ha ett annat system som fungerar lika bra.


Efteråt fick Karin Enström frågan om när vi får se den nationella strategi som Anna-Karin Hatt, it- och energiminister, utlovade vid förra årets konferens.
– Frågan bereds fortfarande i regeringskansliet. Vi inser behovet av en strategi och hoppas kunna återkomma inom kort, men jag har ingen tidsplan.