– Vi ser behov av att revidera föreskrifterna inför nästa mandatperiod för att öka jämförbarheten ytterligare, säger Jonas Eriksson, MSB.

Arbetet med förmågebedömningar och kritiska beroenden hanteras alltför olika för att det ska bli riktigt jämförbart. Några kommuner har utgått från hela sitt geografiska områdesansvar medan många arbetat med kommunen som organisation och det var inte tanken.

 

Vissa centrala begrepp som samhällsviktig verksamhet och särskilt viktiga resurser behöver förtydligas.

– Sen tror jag att vi ska se över periodiciteten för redovisning, just nu är den inte särskilt bra för länsstyrelserna. Länsstyrelsernas risk-och sårbarhetsanalyser håller en god nivå, även om det finns undantag.

 

Den vanligaste frågan Jonas Eriksson fått sedan föreskrifterna kom 2011 är vad planen för extraordinära händelser ska innehålla. En ny vägledning för planering för extraordinära händelser och kriser kommer till hösten. Vägledningen kommer även att innehålla kontinuitetsplanering.