MSB har tillsammans med Totalförsvarets rekryteringsmyndighet utrett lämplighetstester. Skälen till att myndigheterna inte tror på den typen av tester för SMO-utbildningen är flera. Huvudskälet är att det faktiskt inte är fastställt vilka krav och egenskaper som ställs på yrket och att det därför inte heller är definierat vad lämplighet betyder i sammanhanget.

 

SMO-utbildning är relevant för ett antal yrken inom skydd mot olyckor och krisberedskap vilket gör det svårt att definiera lämplighet för sökande. Dessutom skulle lämplighetstesterna bli dyra, 6-8 miljoner kronor.


Kontentan av MSBs svar är att dagens antagning fungerar ganska väl. Även om arbetet med ökad jämställdhet och mångfald går sakta är trenden positiv. 2002 fanns 15 kvinnliga heltidsbrandmän och 167 deltidare. 2013 var motsvarande siffror 170 respektive 537. 1997 fanns inga kvinnor inom operativ räddningstjänst på heltid och enligt MSB är SMO-utbildningen en viktig förklaring till att antalet kvinnor ökat.


Det är fortfarande så att många kvinnor faller på fystesterna och införandet av lämplighetstester riskerar leda till att färre kvinnor antas. Dagens antagning till SMO gynnar kvinnor med faktor 1,5, det vill säga andelen som antas är större än andelen sökande. Motsvarande faktor för polisen som har lämplighetstester är 1,04. Vårterminen 2014 sökte 997 personer till SMO-utbildningen varav 134 var kvinnor vilket gör andelen sökande kvinnor till 13,4 procent. Av de 97 som antogs var 19 kvinnor vilket innebär en andel på 19,6 procent.

 

Det är få som hoppar av SMO-utbildningen. Snittet för andelen som slutför en högre eftergymnasial utbildning med godkända resultat är 0,8 och för SMO är den siffran 0,87.

 

I marknadsfröringen av SMO-utbildningen har MSB särskilt riktat sig till kvinnor och personer med utländsk bakgrund. Det har inte ansetts oproblematiskt att fråga antagna om härkomst och därför saknas uppgifter om personer med utlänsk bakgrund.

I stället för lämplighetstester föreslår MSB att akademiska yrkesutbildningar som högre omvårdnadsutbildningar och lärarutbildningar ska bli meriterande.