Det framgår av svaret på ett regeringsuppdrag att föreslå lämpligt brandskydd i nya boendeformer för äldre, som MSB fick tillsammans med Boverket och Socialstyrelsen.

Trygghetsbostäder är boende för personer över 70 år som känner sig otrygga eller socialt isolerade. I dag är brandskyddskraven samma som för vanliga lägenheter.

 

MSBs utgångspunkt är att äldres funktionsförmåga försämras med åren. De ganska pigga 70-åringar som flyttade in kommer med tiden inte att kunna sätta sig själva i säkerhet vid en brand.

Därför bör brandskyddet vara bättre än för vanliga lägenheter och byggas in redan från början. MSB anser att bostäderna ska förses med spisvakt och automatiskt släcksystem.

 

Socialstyrelsen håller med om att det är önskvärt med ett varaktigt gott brandskydd redan från början, men förlitar sig på att byggherrar och fastighetsägare gör en välgrundad bedömning av brandskyddsbehovet.

Boverket har gjort en kostnad/nytta-analys av att bygga in spisvakt och sprinkler och kommer fram till att åtgärden inte är rimlig. Boverket vill i stället ha individuell anpassning efter behovsprövning.

 

Enligt Boverket räddar man inte fler liv genom att åtgärda alla lägenheter jämfört med en satsning där behoven är störst.

– Nyttan per krona blir så liten att vi kan inte motivera generella åtgärder, säger Staffan Abrahamsson, Boverket.

MSB är kritisk till Boverkets analys.

– Om man i beräkningsförutsättningarna utgår från att en relativt stor andel av de boende inte kan hantera en brand- och utrymningssituation blir ju resultatet ett annat, säger Björn Johansson.

– Vi måste ju utgå från verkligheten. Risken är annars att vi återigen skapar ett problem med bostäder för äldre som inte är anpassat till målgruppen ur brandskyddssynpunkt. Möjligheterna för kommunerna att via tillsynen komma åt problem där de uppstår är dessutom starkt begränsade. Vi måste göra rätt från början, säger Björn Johansson.