Delegationen tillsattes av regeringen 2008 för att stimulera åtgärder som bidrar till utveckling av hållbara städer.

Hållbar stadsutveckling är till stor del ett kommunalt ansvar, men delegationen anser att staten har ett stort inflytande över möjligheterna att förverkliga en hållbar stadsutveckling.

 

Det konstateras att städer och stadsregioner står inför omfattande investeringsbehov i samhällsviktiga infrastrukturer. Det gäller såväl järnväg och kollektivtrafik som dagvattensystem och elnät. Men de statliga investeringarna är otillräckliga sett till städernas behov.

- Ett annat problem är att stora infrastrukturprojekt försenas på grund av bristfälliga samråd i tidiga skeden, omständliga processer och otillräcklig tidsmässig anpassning till kommunernas investeringar,  skriver delegationen i rapporten.

 

Flera länder har, utifrån EUs arbeten, utvecklat en nationell politik för stadsutveckling.

Delegationen anser att även Sverige behöver ta det greppet och föreslår att regeringen utvecklar en nationell stadspolitik som driver det samlade arbetet framåt.

Det kan handla om policy för långsiktigt arbete, resurser till samhällsviktig infrastruktur, undanröja hinder för samverkan mellan offentliga och privata intressen.

 

Därutöver föreslås också en fortsatt utveckling av en nationell arena som underlättar samverkan mellan olika aktörer och intressen. Det bör också satsas resurser på kunskapsutveckling och pilotprojekt
Delegationen har också listat 15 hinder för hållbar stadsutveckling. Det handlar bland annat om brister eller problem som berör drivkraft för förändring, stuprörstänkande, kunskapsförsörjning och långsiktiga investeringar i byggnader och infrastruktur.

 

I rapporten konstateras att samtidigt som vi står inför en omfattande klimatförändring pågår också en snabb urbanisering som kräver allt mer fokus på städerna.

FN räknar med att en ökning av stadsbefolkningen från 3,5 miljarder 2008 till 6 miljarder 2030. I Europa lever 80 procent i urbana miljöer. Städerna står för 70-80 procent av Europas energianvändning och producerar växthusgaser i samma storleksordning.