Gis-ingenjörerna Ann-Charlotte Nylén och Katharina Wilde, MSB, visar ett exempel på satellitkartor som svenska myndigheter och räddningstjänster kan beställa genom MSB.  Foto: Gunno Ivansson

 

Tjänsten kallas Emergency response service, ERS, och ingår i EUs satellitprojekt Global monitoring for the environment and security, GMES. Fjärranalys från satellit är en bärande del av GMES. ”Security” handlar i det här sammanhanget i första hand om att övervaka risken för naturkatastrofer, följa skadeverkningarna och planera humanitära insatser.

 

– Det här är exempel på geodata som kan användas som bakgrundskartor vid ledningssituationer. Kartorna kan användas av Lupp och kan även beställas som så kallad vektordata för att läggas som skikt på egna kartor, säger Tore Eriksson, biträdande chef för ledningssystem- och beslutsstöd på MSB.

Varje land har en kontaktpunkt som beställningarna ska gå igenom och i Sveriges fall är det MSB.

 

– Vi har Gis-experter som kan vara behjälpliga vid en beställning. För svenska förhållanden är satellitanalyser användbara framförallt vid ras- och skred, stora stormskador och översvämningar.

Tjänsten lovar leverans inom 36 timmar beroende på var satelliterna befinner sig vid beställningen. Sverige har hittills inte använt satellitdata i någon nämnvärd utsträckning.

 

– Det har säkert berott på att beställningsvägarna varit komplicerade och inte kända. Kvaliteten är mycket bra på de exempel vi studerat och vi ska själva försöka att underlätta hanteringen runt beställningar och leveranser till operativt ansvariga organisationer på såväl lokal, regional som statlig nivå. Om vi som land är mer aktiva i denna typ av projekt kommer vi också på sikt att få bättre data över Norden, säger Tore Eriksson.

 

För mer information: http://www.emergencyresponse.eu/gmes/en/ref/home.html