Det anser MSB efter att ha gjort en undersökning av 75 slumpvis utvalda boenden och anser att det behövs föreskrifter för brandskydd i dessa boenden.

Det är vård- och omsorgsboenden enligt socialtjänstlagen och LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) som undersökts genom att räddningstjänster i 18 kommuner besökt och besvarat frågor om respektive boenden.

 

10-15 procent av boenden enligt socialtjänstlagen och 5 procent av boenden enligt LSS anses ha för dålig nivå på brandskyddet.

Orsak till bristerna är att personalens förmåga att genomföra en insats är otillräcklig i kombination med att vissa dörrstängare saknas, att utrymningsvägarna helt eller delvis utgörs av trappor eller fönster, och att endast enklare brandvarningssystem finns.

 

Undersökningen visar också att de boenden som utrustats med sprinkler inte gjort avkall på andra brandskydd och därför inte har sämre skydd i övrigt än andra boenden. Syftet med sprinkler verkar alltså inte vara att kompensera andra brister.

I nästan hälften av fallen omfattar sprinklersystemet inte bostadslägenheterna varför effekten av släcksystemet får betraktas som klart begränsad då de flesta allvarliga bränder börjar i dessa utrymmen, konstaterar MSB.

 

I boenden där personer har liten eller ingen förmåga att själva hantera en brand eller utrymning utgörs brandskyddet av flera delar som helt eller delvis är beroende av varandra. I bedömningen har en sammanvägning gjorts av resultaten för de olika delarna.

 

MSB har i ett regeringsuppdrag redovisat att man anser det finns ett behov av föreskrifter för brandskydd i vård- och omsorgsboenden och vill bemyndigas att ta fram sådana.
- Undersökningen har genomförts som en inledande del i att utreda konsekvenserna av sådana föreskrifter och samtidigt ge regeringen ett bättre beslutsunderlag, säger Malin Vestin, brandingenjör på MSB.