Han kritiserade alliansens beslut att avskaffa värnplikten som ett hafsverk och den största förändringen av försvaret i modern tid.
– Det fråga vi ställer oss är vad händer med samhällets krisberedskap efter 1 juli 2010?

 

Anders Karlsson hänvisade till Försvarsmaktens regleringsbrev som säger att myndigheten med tillgängliga resurser ska stödja andra myndigheter och det övriga samhället vid kriser och katastrofer och andra händelser.

– Vilka aktörer står redo att ta över den uppgiften? Förväntas Försvarsmaktens yrkessoldater göra detta? Vad kommer det att kosta? Som jag ser det kommer detta beslut att påverka krisberedskapen i samhället på ett negativt sätt.

 

Allan Widman (fp) och ledamot av försvarsutskottet höll sig närmare ämnet och anser att det är oerhört viktigt att räddningstjänsten arbetar mer utåtriktat.

– Räddningstjänsten måste ut i samhället, man måste göra sig synlig, möta och lyssna på människor. Det är också viktigt att räddningstjänsten i sin sammansättning speglar den mångfald som finns i det omgivande samhället och där är det en mycket lång resa som återstår.

 

Allan Widman tog också upp skolbränderna.
– Det är en tragedi att det i vårt land brinner nästan två skolor varje dag. Att 500 miljoner kronor årligen som skulle satsas på bättre undervisning, bättre skola för våra barn, måste gå till reparationer och återuppbyggnad.

 

Han välkomnade det arbete med att kartlägga skolbränder som MSB påbörjat. En analys av orsakerna bakom skolbränderna är nödvändig för att kunna förebygga.

– Och den första undersökningen som redan publicerats visar på en hel del överraskande resultat. Till exempel att kommunala skolor löper sex gånger större risk att brinna än de fristående privata skolorna. Det är ett överraskande samband och kräver naturligtvis att man går vidare och försöker kartlägga de bakomliggande förhållandena.

– Men redan den här kunskapen, att det oftare brinner på den stora anonyma skolan är värdefull och ett budskap till oss politiker att fundera hur kan vi utnyttja den här kunskapen för att minska problemet.

 

Anders Karlsson är kritisk till Allan Widmans slutsatser.

– Varför brinner det i skolorna? Det handlar om resurser. Vilka barn med invandrarbakgrund, till exempel från de fattiga kvarteren i Rosengård går i privatskolor?
– Det är en segregerad skola som håller på att byggas upp. De med de lägsta inkomsterna går på vissa ställen. Vi får ett tudelat samhälle som är enormt farligt långsiktigt för vårt unika samarbetsklimat där man kan förhandla, diskutera och bygga samhället vidare.

 

Allan Widman anser inte att den bilden är helt sann.

– I Malmö finns många konfessionella skolor där barn från utanförskapets områden går. Det arbete som MSB påbörjat visar att sociokulturella förklaringar och storleksförklaringar räcker inte för att förklara de skillnader som finns när det gäller risken för bränder.

– Jag menar att det här är en viktig landvinning. Vi har länge diskuterat varför skolorna brinner och när man nu börjar nysta upp de bakomliggande orsakerna och sambanden ger det oss större möjligheter att reagera på ett adekvat och rationellt sätt.