Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Tänk brett – våga nytt

Morgondagens brandbefäl kommer få allt fler parametrar att ta hänsyn till vid olyckor.

Publicerad: 2019-10-08
Räddningsledarens beslut blev att inte försöka släcka branden i lastbilen, utan att minimera skadeeffekten på miljön. När branden avtagit kunde schaktningsarbete inledas. Här hyvlas översta marklagret av för att få en bättre bild av eventuell spridning ned i mark. Foto: Räddningstjänsten

Ett allt mer komplext samhälle öppnar upp för allt mer komplexa olyckor; olyckor som med fördel hanteras på ett helt annat sätt än vad både räddningstjänsten och inte minst dagens samhälle är vana vid.

Räddningstjänsten i Södra Dalarna råkade ut för en sådan händelse och hanterade den riktigt bra.

Sommaren 2018 var en ovanligt varm och torr sommar.

På riksväg 70 fick en tankbil lastad med 17 000 liter oljeblandad bensin varmgång i ett av bakhjulen med däcksexplosion och brand som följd

Föraren larmade räddningstjänsten och genomförde själv släckförsök med handbrandsläckare, dock utan resultat.

När räddningstjänsten anlände till platsen påbörjades släckinsats, vilken avbröts relativt snabbt.

Räddningsledaren valde att retirera personalen en bit från fordonet i syfte att undkomma eventuella explosioner, samtidigt som denne beaktade att man befann sig mitt i ett vattenskyddsområde med ett regionalt klassat intresse.

Olyckan hade inträffat på en grusås med mycket genomsläpplig mark. Beslutet blev att inte genomföra släckinsats, utan inrikta sig på att minimera skadeeffekten på miljön och aktuellt vattenskyddsområde.

Att genomföra en släckinsats med vatten skulle inneburit att en stor mängd kontaminerat släckvatten nått grundvattnet. Vägen spärrades av med hjälp av polis och tankbilen fick helt enkelt brinna ut.

Ett aktivt arbete med att söka samverkan med berörda aktörer inleddes. Kontakter upprättades med bland annat

MSB:s​ räddningstjänststöd, Avesta vatten, miljöförvaltningen, miljörestvärdesledare, Avesta krisorganisation, Trafikverket och dess entreprenörer.

Vattenverket som finns två kilometer från olycksplatsen stängdes ner av säkerhetsskäl.

Strålningsvärmen från branden medförde att viss form av släckningsarbete fick genomföras då terräng i anslutning till fordonet antändes.

Omkring klockan fem på morgonen, två timmar efter larm, minskade brandens intensitet och redan vid sjutiden kunde schaktningsarbete påbörjas.

Provtagningar gjordes med hjälp av en PID-mätare, ett fältinstrument som mäter den totala halten flyktiga organiska föreningar (VOC) samt en del andra toxiska ämnen. Resultatet stämdes av med restvärdesledare och SGU (Sveriges geologiska undersökning).

331 ton förorenade massor kördes för mellanlagring på särskild deponi. Kommunal räddningstjänst avslutades när risken var undanröjd för att grundvattnet skulle bli kontaminerat. Detta skedde klockan 14.45. Riksväg 70 öppnades för trafik igen samma dag.

I den olycksutredning som gjorts av Morgan Palmquist, Räddningstjänsten Karlstadsregionen, konstateras att insatsen genomförts på ett bra sätt.

Delar som lyfts fram är just beslutet att inte genomföra släckinsats, parallellt med ett proaktivt samverkande arbete i syfte att minimera skadorna på vattenskyddsområdet.

En viktig framgångsfaktor bedöms vara de lokala aktörernas välvilja att bidra med sin profession.

Likaså räddningstjänstens val att bedriva räddningstjänst och ha kontroll över föroreningen tills den inte längre utgjorde något hot mot vattentäkten.

Kostnaderna för själva insatsen blev i det närmaste försumbara i förhållande till vad en skadad regional vattentäkt skulle innebära.

Utredningen landar i tio relativt omfattande punkter. Flera av dem kopplar på något sätt till en framtid med komplexa insatser, där betydelsen av att våga tänka nytt, tänka brett och tidigt samverka blir allt viktigare.

 

Komplex framtid
ställer nya krav

Att rädda liv, egendom och miljö är centralt, liksom att det ska ske på ett effektivt och säkert sätt.

Detta är väl inarbetat i svensk räddningstjänst, liksom förståelsen för det i vårt samhälle.

Att däremot besluta om att inte släcka eller att släcka med helt andra metoder kommer att bli allt vanligare i framtiden.

Här uppstår både ett rent praktiskt problem för räddningstjänsten och kanske också ett pedagogiskt problem i informationen till de drabbade och samhället.

Brandbefäl är satta att med kort varsel och liten framförhållning fatta oerhört viktiga och avgörande beslut. Beslut som ofta blir bra, men relativt snabbt kan få förödande konsekvenser.

Att tidigt förstå en olyckas komplexitet, veta vad som behöver göras och våga agera annorlunda är viktiga parametrar.

Nya hänsyn måste tas. Nya fordons- bränsle- byggnadstyper och nya materialval skapar nya risker och ställer nya krav på taktik och metod.

Exempel är elbilar, gasbilar, högre bostadshus, högre hus i trä, omfattande isolering med cellplast, solcellsanläggningar, analytiskt dimensionerade anläggningar, där räddningstjänsten i sin operativa funktion måste förstå och agera i takt med det inbyggda brandskyddet.

Sannolikt kommer detta att kräva betydligt mer av tidig samverkan med andra för olyckan viktiga aktörer.

Hur väl rustad är svensk räddningstjänst att möta en allt mer komplex framtid?

MATTIAS SJÖSTRÖM

LÄNKAR

Expertstöd från SGI vid insatser

ERFARENHETER

Några slutsatser från olycksutredningen:

1 Att inte släcka var ett aktivt riktigt, viktigt och modigt val.

2 Proaktiv samverkan var avgörande för en väl genomförd insats.

3 Lokala aktörer bidrog tydligt till ett lyckat resultat.

4 Räddningstjänster skräms helt i onödan av kostnader för insatser. Här svarade räddningstjänsten för kostnader kopplat till att förhindra spridning, trafikförsäkringen svarade för kostnader kopplat till transport, deponi och återställning av väg.

5 Det finns ett stort värde i att lokalt eller regionalt ha en mellanlagringsplats för förorenade schaktmassor.

6 MSBs nationella räddningstjänststöd ger en möjlighet för en mindre kommun att få kvalificerad kompetens dygnet runt. SGI (Statens Geotekniska institut) har en TIB funktion dygnet runt. Funktionen finns behjälplig i frågor inom dess verksamhetsområde och nås via SOS-Alarm.

blog comments powered by Disqus
Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Kontakt
Redaktionen