En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Tillbaka till Tjugofyra7 startsida
Tillbaka till blogstart

Innehåll Tjugofyra7 2015-04-21

En eller två skolor? Översyn presenterad

Två skolor kostar mer och kan minska närheten till utbildning.
En skola minskar möjlighet att utöka volymen och det finns risk att tappa kompetens. Det sparar sannolikt pengar, men osäkerhet finns kring sanering av förorenad mark.

Läs mer

Beredskap satt på prov i Norrbotten

En olycka med farligt utsläpp satte beredskapen på prov i Norrbotten.

­– Det såg bra ut, men det finns alltid smådetaljer att förbättra. Och det är genom att öva vi gör det, säger övningsledaren Daniel Edström.

Läs mer

Räddningstjänst och kriminologer övar

Räddningstjänst, socionomer och kriminologer övar samverkan. Övningen riktar sig till studenter vid MSB Revinge och Malmö högskola.

Läs mer

Farliga partiklar förbi skyddskläder

Hudexponeringen av brandpartiklar och PAH-ämnen är betydande för lärare och elever inom MSBs övningsverksamhet.
En studie visar att olika små partiklar, en del av dem cancerogena, letar sig förbi larm- och underställ.

Läs mer

”Sluta använd skum”

Skumanvändning vid brandsläckning ökar. Risken är överhängande att skummen innehåller perfluorerade ämnen. Räddningstjänsten bör sluta använda skum tills man säkerställt att man inte orsakar miljöskada skriver Morgan Palmquist, miljörestvärdeledare.

Läs mer

Information effektivt som maktmedel

När information används som maktmedel riktar den sig oftast till medborgarna. "Då gäller att den enskilde medborgaren har förmågan att själv kunna avgöra vad är sann, missvisande eller falsk information" säger MSBs påverkansanalytiker Fredrik Konnander.

Läs mer

Besök hos Tryggheten

2009 började inflyttningen i Trygghetens hus. Tjugofyra7 berättade då om en bred satsning på praktisk samverkan i vardag och kris. Nu har snart sex år gått. Hur blev det?

Läs mer

Översvämning ett hot Edsbyn lever med

Orten är utpekat riskområde för översvämning. Risken är en realitet. Kommunen räknar med översvämning i Edsbyn ungefär vart femte år.

Läs mer

Branden behövde inte fått den utgången

– Med tydliga regler skulle branden på HVB-hemmet I Norrtälje aldrig behövt få så allvarliga konsekvenser, säger Patrik Perbeck, enhetschef på MSB.

Läs mer

Minskad störning när olycksfordon flyttas

Kortare störningstider i trafiken efter olyckor med bibehållen säkerhet för alla inblandade.
Det är målet med projektet Hinderfri väg i Göteborgsregionen.

Våra nya skribenter på erfarenheter

Här är våra nya skribenter på Erfarenheter. En trio.
– Ulf Erlandsson har varit en förebild på många sätt. Möjligheten att få skriva i erfarenheter är både hedrande och lockande, säger Mattias Sjöström.

Brandfordon för ofta i olyckor

Att säkert ta sig till en olycksplats, är en förutsättning för en effektiv räddningsinsats.
Men alltför ofta sker olyckor med räddningsfordon inblandade. En granskning visar 28 olyckor de senaste fem åren. Sannolikt är det fler.

Olyckan styrde yrkesvalet

Hennes trygga röst är ett verktyg i arbetet med att möta människor i sorg och kaos.
Men den svåra bussolyckan på E4 var det som förändrade Andrea Höbenreichs liv.

Avfuktare orsakar bränder

Under de senaste åren har ett antal bränder inträffat där avfuktare är den troliga brandorsaken.