Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Nyutgivet

Mängder av nyutgivet material från MSB, allt från faktablad till forskningsstudier.

Publicerad: 2020-09-23

FÖR NEDLADDNING

Handlingsprogram och säkerhetsledningssystem
Ett stöd vid det systematiska arbetet med att upprätta, förnya och granska ett handlingsprogram och ett säkerhetsledningssystem. Vägledningen riktar sig främst till Sveriges cirka 700 Sevesoverksamheter samt länsstyrelserna som är tillsynsmyndigheter enligt Sevesolagen.

Planering under osäkerhet
Om att planera för det okända inom krisberedskapen, totalförsvaret och andra områden. Rapporten presenterar några centrala slutsatser från ett forskningsprojekt som har undersökt möjligheten att använda så kallade robusta beslutsstödsmetoder.

Incident Command System (ICS) och National Incident Management System (NIMS)
Rapport som ingår i projektet Ett enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst (ELS). En omvärldsbevakning som beskriver USA:s ledningssystem för insats.

Att leda brandbekämpning eller indirekt eld?
Rapporten beskriver grunderna i militära ledningssystem samt värderar deras tillämplighet för svensk kommunal räddningstjänst.

Digital informationssäkerhetsutbildning för alla (Disa)
Faktablad om Disa, MSB:s grundutbildning i informationssäkerhet. Syftet är att ge de flesta typer av organisationer möjlighet att kostnadsfritt erbjuda sin personal en introduktion i informationssäkerhet.

Säker hantering av ammoniumnitrat och mineralgödsel
Faktablad. Ammoniumnitrat är i sig självt inget sprängämne men kan explodera om det utsätts för kraftig upphettning, särskilt om det sker under inneslutning.

Vägledning, räddningsinsats där litiumjonbatterier förekommer
Relativt kortfattad information om risker med litiumjonbatterier vid kommunala räddningsinsatser. Informationen bygger på rådande kunskapsläge.

Räddningsinsatser vid bränder på avfallsanläggningar
Varje år genomför räddningstjänsten ett 50-tal insatser vid bränder på avfallsanläggningar. Vissa insatser pågår flera dygn och är resurskrävande. Rapporten är en analys av behovet av förbättringar i arbetet.

Viktigt meddelande till allmänheten
Rapporten är en kortversion av resultatet från behovsanalysen för det prioriterade CBRNE-området Vilket meddelande till allmänheten.

Katastrofmedicin vid CBRNE-​händelse
Rapporten är kortversion av resultatet från behovsanalysen för det prioriterade området katastrofmedicin vid CBRNE-händelse.

Utbildningskartläggning

Krav på operativ CBRNE-förmåga

Bedömning av skyddsnivå
Tre rapporter som är kortversioner av resultatet från behovsanalysen för det prioriterade området Operativ CBRNE-förmåga.

Vägledning för riskhanteringsplaner
Vägledningen riktar sig främst till de 13 länsstyrelser som ansvarar för riskhanteringsplaner i de 25 identifierade orterna med betydande översvämningsrisk.

Metodutveckling av teknik för kontinuerlig mätning av fuktkvot i skogsmarkens ytbränsle
Studien utvärderar några olika tekniker för att kontinuerligt mäta och logga fuktkvoten i främst mossa/förnalager. Kalibrering har gjorts via parallella gravimetriska provtagningar.

Inga kriser utan rykten
De senaste månadernas Corona-pandemi har åtföljts av en omfattande ryktesspridning. Varför rykten sprids i samband med kriser diskuteras i den nya rapporten.

Broschyr för rekrytering till räddningsvärn
Tvåsidig broschyr. Finns möjlighet för kommunen att lägga in sina egna lokala uppgifter.

Läs Skydd mot olyckor
Sex sidors presentation av utbildningen Skydd mot olyckor.

Flyktingkrisen 2015 – mediernas bevakning och allmänhetens åsikter
Innehållsanalyser av 1 053 inslag i medier samt enkät till 2 500 personer. Visar på relativt flyktingvänligt medieinnehåll. Enkäterna visar på växande missnöje både med medierapporteringen och med regeringens politik.

Eldning och allemansrätt
Broschyr om vad du bör du tänka på om du ska elda eller grilla i skog och mark.

Perspektiv på pandemin
Inledande analys och diskussion av beredskapsfrågor i ljuset av coronakrisen. Studien syftar till att dra lärdomar från den pågående coronapandemin inför framtida kriser och återuppbyggnaden av totalförsvaret.

Fyra tidiga lärdomar av coronakrisen för civilt försvar
Även om vi kanske bara är i början av ett utdraget förlopp så kan vi redan nu skönja ett antal uppenbara problem och behov.

Hantering av brandfarlig gas för yrkesmässig verksamhet
Handbok som riktar sig till de som hanterar brandfarliga gaser eller aerosolbehållare med brandfarligt innehåll i en yrkesmässig verksamhet, eller arbetar som tillstånds- eller tillsynsförrättare enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

Stöd till myndigheter, regioner och kommuner: verktyg för att säkra tillgången till varor och tjänster
Beskriver olika verktyg som kan vara möjliga att använda i fredstida kriser för att hantera situationer då det råder brist på varor eller tjänster.

Destruktivt ledarskap vid krishantering
Projekt för att öka kunskapen om destruktivt ledarskap i krishanteringsorganisationer. Består av två delstudier.

Multipla naturhändelser
Faktablad om Cazulu (Cascading Natural Hazards: Visualizing, Learning and Understanding) vars syfte är att är att analysera och visualisera kaskadmönster av naturhändelser.

Bränderna sommaren 2018
Undersökning om förtroende för politiker, myndigheter och medier.

Artificiell intelligens för obemannade luftfartyg vid samhällsstörningar
Litteraturöversikt om artificiell intelligens (AI) med dess möjligheter och utmaningar för obemannade luftfartyg inom svensk verksamhet vid samhällsstörningar.

NCS3 – Industriella informations- och styrsystem i kris och krig
En studie om prioritering och fördelning av resurser av Foi och MSB. I rapporten föreslås att en nationell eller regional modell för prioritering tas fram.

NCS3 - Elektromagnetiska hot mot trådlösa system
Studie av incidenter, möjliga hot och åtgärder utförd av Foi och MSB. Målgrupp för rapporten är beslutsfattare, säkerhetsansvariga och tekniker med ansvar för styrsystem i samhällsviktig verksamhet.

Räddningstjänst för alla
Informationsblad om jämställdhet och mångfald i räddningstjänsten. Nummer 2 2020.

Nationell strategi för systematisk övningsverksamhet för krisberedskap och civilt försvar
Syftet med strategin är att stärka förmågeutvecklingen i samhället med övning som verktyg. Den lägger också grunden till ett enhetligt förhållningssätt.

Luftburet stöd vid skogsbrand
Faktablad om MSB:s förstärkningsresurs.

Förstärkningsresurs Skogsbrandsdepåer
Faktablad om förstärkningsresursen.

Förstärkningsresurs Värdlandsstöd
Faktablad om förstärkningsresursen.

Stöd till samverkan och ledning, delresurs räddningstjänst
Faktablad om förstärkningsresursen.

Stöd till samverkan och ledning, delresurs GIS/Geocell
Faktablad om förstärkningsresursen.

Stöd till samverkan och ledning, delresurs samband
Faktablad om förstärkningsresursen.

MSB:s inriktnings- och prioriteringsfunktion
Faktablad om funktionen som inriktar och prioriterar nationella och internationella förstärkningsresurser, samt mäklar resurser.

Svenska nationella ambulansflyget (SNAM)
Faktablad om Snam.

Inriktning för cyberfysiska system 2021–2022
Inriktningen är avsedd för de som arbetar med industriella informations- och styrsystem, Internet of Things (IoT) och som är intresserade av frågorna.

Handbok i kommunal krisberedskap: 2. Kommunala verksamheter, räddningstjänst
Handbok i broschyrform.

Handbok i kommunal krisberedskap: 2. Kommunala verksamheter, dricksvatten
Handbok i broschyrform.

Handbok i kommunal krisberedskap: 1. Övergripande processer
Handbok i broschyrform.

Hantering av explosiva varor
Handbok till MSB:s föreskrifter MSBFS 2019:1. Tolkar och vägleder föreskrifternas regler och riktar sig både till verksamheter som hanterar explosiva varor och till tillstånds- och tillsynsmyndigheter.

Vägledning i skogsbrandssläckning: 2:a utgåvan 2020
Vägledning för att stärka kunskaperna om de praktiska åtgärder och överväganden man behöver göra vid en skogsbrandsinsats.

NY VERSION

Brandgasventilation
Om brandgasventilation och alla åtgärder som räddningsstyrkor vidtar vid bränder i byggnader. Framförallt handlar boken om vad åtgärderna bör baseras på och konsekvenserna av dem. I första hand avsedd att användas vid utbildning. Reviderad version, utgavs första gången 2000.

ANDRA SPRÅK

Comprehensive Information and Cyber Security Action Plan for the years 2019 – 2022
Samlad handlingsplan för informations- och cybersäkerhet. På engelska.

Cooperation in the Post-Pandemic World
Rapport om europeiskt och internationellt samarbete i samband med covid-19. På engelska.

Cascading Natural Hazards
Faktablad på engelska. Se Multipla naturhändelser.

Revamping Crisis Resilience and Security in the Post-Pandemi World
För att öka förståelsen för hur covid-19- pandemin påverkar förutsättningarna för stärkandet av samhällets motståndskraft på längre sikt. Rapporten från rundabordssamtal MSB genomfört i samarbete med en brittisk tankesmedja. På engelska.

Fire ventilation
Om brandgasventilation och alla åtgärder som räddningsstyrkor vidtar vid bränder i byggnader. Reviderad version. På engelska.

Recent activities in Sweden to counter antagonistic electromagnetic threats
Faktablad om elektromagnetiska hot. På engelska.

Lighting Fires and the Right of Public Access
Engelsk version av broschyren Eldning och allemansrätt.

LADDA NER

Publikationerna finns att ladda ner på två ställen.
rib.msb.se
– klicka på bibliotek – sök på titel.
msb.se/publikationer
– sök på titel.

blog comments powered by Disqus
Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen