Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Nyutgivet

Covid -19, brandsäker bostad, totalförsvar, cybersäkerhet, farligt gods, rapporter från översvämningar...
Mängder av nya utgivningar inom en mängd områden.

Publicerad: 2021-04-13

Brandbarriärer i brandbränslekartan
Förstudie som bland annat visar osäkerheter i brandbenägenhet hos till exempel våtmarker samt svårigheter att kartera vegetation i kraftledningsgator komplicerar möjligheterna att ta fram en effektiv barriärkarta för alla markslag.

Bränsleklassificering
Vegetation karterad utifrån brandbeteende. Ger beskrivningar av de klasser som finns i produkten med exempel på sammansättning av vegetation och generellt brandbeteende.

En ny modell för gräsbrandsfara i Sverige
Risken för antändning och snabb spridning av vegetationsbränder i skogsmark och i gräsmarker skiljer sig markant. Här presenteras en ny modell för gräsbrandsfara som använder potentiell spridningshastighet i obetat, oklippt gräs som indikator på risk.

Coronapandemin våren 2020
En undersökning av nyheter och opinion. Resultat från en studie där några ledande svenska medier och opinionen i Sverige analyserats.

Metodutveckling för kartering av brandbränsle i Sverige
Metria har utvecklat metoder för att kartera vegetation utifrån brandbeteende. Arbetet bygger på användning av befintliga data samt integrering av nya laserdata och satellitdata.

Bränsleklassificering för vegetationsbränder
Metria har undersökt möjligheten att använda fjärranalys för att ta fram underlag till en klassificering av bränsletyper i Sverige. Som en del av ett framtida beslutsstödsystem kan en bränsletypsklassificering användas för riskbedömning, stöd vid operativa insatser samt vid uppföljning och utvärdering efter brand.

Samlad informations- och cybersäkerhetshandlingsplan
Innehåller åtgärder som MSB, Försvarets radioanstalt, Försvarets materielverk, Försvarsmakten, Post- och telestyrelsen, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen enskilt, tillsammans eller i samverkan med andra aktörer avser att vidta för att höja informations- och cybersäkerheten i samhället.

MSB:s verklighetslabb
I MSB:s verklighetslabb kan innovatörer, forskare, blåljus och andra aktörer inom området samhällssäkerhet tillsammans med pedagoger och studerande testa och undersöka framtidens metoder under verklighetsnära och säkra förhållanden.

Årsredovisning 2020
MSB:s årsredovisning i text och siffror.

Gasformig HF vid brand i trånga utrymmen – risker för hudupptag vid insatser
I studien har risker för hudexponering av vätefluorid (HF) i gasform undersökts under en kontrollerad rökdykning och i en diffusionscell med mänsklig hud. Resultaten visar att skyddskläder använda av räddningstjänst skyddar relativt väl samt att upptaget av HF genom hud är lågt.

Metodförsök – planera, genomföra och analysera praktiska försök
Rapport med avsikt att ge en bild av hur teknik och metoder för räddningsinsats kan testas i olika miljöer och under olika förutsättningar.

Testbädd Karholmen
Rapport från försöken med rening av vatten på Karholmens övningsfält hos räddningstjänsten Storgöteborg.

Uppbyggnad av totalförsvaret i Västernorrlands län
Förstudien kartlägger behovet av och möjligheten för MSB att via skolan i Sandö bidra till Västernorrlands uppbyggnad av totalförsvaret och även utgöra en nationell resurs för detta.

Studie av en hybridoljas egenskaper
Hybridolja är en blandning av olika oljekomponenter. Vid ett eventuellt utsläpp av olja eller andra skadliga ämnen till sjöss är det Kustbevakningen som har uppdraget att ta upp denna olja. De praktiska upptagningsförsöken i den här studien utfördes på en testanläggning i Göteborg.

Presentation för beslutsfattare: Alla tar sig inte ut lika snabbt
Powerpoint-material framtaget för att använda vid arbetsträffar eller liknande för att få igång ett förändringsarbete i en arbetsgrupp. Presentationen beskriver kortfattat vilka individer som är särskilt riskutsatta vid bränder och vilka åtgärder som kan bidra till att stärka deras skydd.

Presentation för beslutsfattare: Alla tar sig inte ut lika snabbt
Powerpoint-material framtaget för att använda vid informationsdragning för beslutsfattare. Presentationen beskriver kortfattat vilka individer som är särskilt riskutsatta vid bränder och vilka åtgärder som kan bidra till att stärka deras skydd.

Resilient Information and Control Systems (RICS)
Inom ramen för projektet RICS har forskning bedrivits med syfte att ta fram ökad förmåga inom prevention och detektion av cyberattacker mot industriella informations- och styrsystem. Denna populärvetenskapliga rapport sammanfattar projektets resultat.

Bostadsbränder på områdesnivå, DeSO
I Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet jämförs kommuner med varandra inom området olyckor och brott. Till upplagan 2020 genomförde MSB en studie där statistik över bostadsbränder bröts ned på mindre områden i alla kommuner.

Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet 2020
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och MSB publicerar för trettonde gången indikatorer för arbetet med trygghet och säkerhet i landets kommuner. Temat i årets rapport är förebyggande av bostadsbränder – riktade åtgärder.

Kön och tradition i sotaryrket
Studien handlar om kvinnor i sotaryrket. Den ger en översikt över hur kvinnors förekomst i sotaryrket sett ut, samt diskuterar vilken roll kvinnor haft inom sotningen.

Rekommendationer för mer användarvänlig klimatinformation
Faktablad kopplat till forskningsprojektet HazardSupport. Hur kan forskare och praktiker genom samarbete och nära dialog skapa praktiskt användbara klimattjänster utifrån samhällets behov?

Årsrapport över NIS-leverantörers it-incidentrapportering 2020
 I rapporten återges ett antal incidentexempel för att illustrera hur incidenter inträffar och förslag på hur dessa kan hanteras. Rapporten är den första i sitt slag och kommer att publiceras årligen för att höja kunskapen om  incidenter som drabbar samhällsviktiga och digitala tjänster.

Jämställdhet och mångfald i räddningstjänst 2009-2020
Arbete pågår  med att ta fram en ny inriktning som siktar fram till 2030 och en handlingsplan för åren 2021-2025. Rapporten beskriver bakgrunden och nuläget.

Brand Polarbröds bageri, Älvsbyn
Den 23 augusti 2020 började det brinna i Polarbröds bageri i Älvsbyn. Trots släckförsök av både personal och räddningstjänst gick brandspridningen inte att hindra. På några timmar hade värden för miljardbelopp gått upp i rök.

Cybersäkerhet i Sverige: rekommenderade säkerhetsåtgärder 2020
Rekommendationer som avses motverka de sårbarheter som lyfts upp i rapporten ”Cybersäkerhet i Sverige – hot, metoder, brister och beroenden”.

Årsrapport statliga myndigheters it-incidentrapportering 2020
Årlig rapport om antal incidenter. Förra året rapporterades 286 allvarliga it-incidenter in från statliga myndigheter till MSB. Pandemin bedöms ha haft påverkan.


Förbud och tillståndskrav för sprängämnesprekursorer
Vägledning om de skärpta regler som gäller för privatpersoner. Enskildas tillgång till vissa kemiska produkter har begränsats inom EU, för att de innehåller ämnen som kan användas för att tillverka hemgjorda sprängämnen.

Totalförsvarets intressen i samhällsplaneringen
Vägledning för de som ska bevaka att totalförsvarets behov tillgodoses i samhällsplaneringsbeslut om planering av mark- eller vattenområden. Visar hur planeringsunderlag och planer kan tas fram, samt fattas beslut om lokalisering eller dimensionering av anläggningar och verksamheter.

Den robusta sjukhusbyggnaden - 2021: en vägledning för driftsäkra sjukhusbyggnader
Förhandsutgåva av en kommande vägledning, en så kallad ”public review”. Innehållet kan komma att ändras utifrån synpunkter som inkommer.

Översvämningsrisk i Skåre
Översvämningssituationen i Skåre är komplicerad på grund av sin position i Klarälvens delta med påverkan från älven själv, Skårenoret som rinner genom samhället och höga nivåer i sjön Vänern. Här studeras eventuella förvärrande konsekvenser för Skåre.

Scenarioanalys oljeutsläpp: En analys inom nationell risk- och förmågebedömning
Rapporten beskriver resultatet av en scenarioanalys för ett oljeutsläpp till sjöss. Scenarioanalysen är framtagen, i första hand, som ett underlag inom ramen för arbetet med nationell risk- och förmågebedömning. Analysen har genomförts av FOI på uppdrag av MSB.

Transport av farligt gods: händelserapportering 2007-2019
Rapporten ger en överblick och bild av tillbud och olyckor, som skett i samband med transporter av farligt gods. Bygger vidare på föregående rapport: Transport av farligt gods – händelserapportering 2007-2012.

Försäljning av produkter med sprängämnesprekursorer
Vägledning till skärpta regler från 1 februari 2021 för försäljare av kemiska produkter. Vissa kemiska produkter innehåller ämnen som kan användas för att göra hemgjorda sprängämnen. Därför har tillgången till produkter som innehåller sprängämnesprekursorer begränsats.

Kommunen ska ha koll på läget
För att upptäcka kriser i god tid behöver kommunen bevaka vad som händer runt om i världen. Idag finns ingen tydlig metod för det: alla gör på sitt eget sätt. I ELISA projektet testas hur en kommun regelbundet och systematiskt kan kartlägga vad som pågår.

Vilka juridiska regler gäller i kris och krig – och hur behöver de utvecklas?
En fungerande rättsordning utgör den demokratiska rättsstatens fundament. Den måste fungera även i situationer av hot, kris och krig. Detta femåriga forskningsprojekt kommer kartlägga den rättsliga regleringen av den svenska kris- och försvarsberedskapen och föreslå inriktning på framtida reformer.

Covid-19 och påverkan på samhällsviktig verksamhet
Hur bör samhället förbereda sig för något som är okänt? Går det att avgöra vad som är bra förberedelser även innan en påfrestning har inträffat? Genom ett specifikt fokus på samhällsviktiga verksamheter och Covid-19 kan vi dra viktiga lärdomar om hur framtidens motståndskraftiga samhälle kan skapas.

Jämförande studie avseende metoder för direktvisande indikering av fluoridjoner i samband med brand
Rapporten utvärderar möjligheten att indikera och i någon mån kvantifiera utsläpp av fluorider i samband med insats mot brand. Det som utvärderats är olika förberedda fluoridpapper, pH-papper, pH stickor samt Chameleon® Chemical detection armband med HF-ampuller.

Brandfarliga varor: Gasol i skolor
Informationen riktar sig till alla som hanterar gasol inom skolverksamhet, och visar hur man installerar och driver en gasolinstallation som uppfyller kraven i lag och föreskrifter.

Utredning av översvämningarna i Kronobergs län 2020
I Kronoberg kommer man att arbeta vidare med  att bland annat informera alla aktörer om utredningens resultat för att säkerställa att erfarenheterna tas till vara inom respektive avrinningsområde.

Utredning av översvämning enligt förordning om översvämningsrisker, Halland 2020
 I Halland kommer man att arbeta vidare med att bland annat kartlägga flöden med lägre återkomsttid än 100 år och placera ut fler mätpunkter i vattendrag, identifiera samhällsviktig verksamhet i ras- och skredområden samt höja kompetensnivån om WIS både internt på länsstyrelsen och inom älvgrupperna.

Utredning av höga flöden enligt förordning om översvämningsrisker, Blekinge 2020
I Blekinge kommer man arbeta vidare med att bland annat kommunicera ut information om den enskildes ansvar, kartlägga förorenade områden och spridningsrisken vid en översvämning samt att inför framtida händelser kartlägga områden som var nära att svämmas.

Riskbild för säkerhet i offentlig miljö
Riskbilden är en sammanställning av information från genomförda terrorattentat från 2013 till halvårsskiftet 2020. Sammanställningen omfattar genomförda terrorattentat från USA, Kanada, Europeiska unionens medlemsstater, Norge, Schweiz, Australien och Nya Zeeland. Sammanställningen är tillbakablickande och säger mycket litet om framtida risker och faktisk hotbild. Ett samarbete mellan MSB och Polisen.

Fysisk planering i ett varmare klimat
Rapporten sammanfattar resultaten från en fallstudie inom forskningsprojektet HazardSupport, som SMHI och SEI genomfört på uppdrag av MSB. Syftet med fallstudien var att undersöka vilken potential fysisk planering har för att minska lufttemperaturen i Stockholm och därigenom bidra till minskade hälsoeffekter på grund av värmestress.

Säkert och osäkert i klimatscenarierna
Forskningsrapporten beskriver osäkerheter som är förknippade med klimatscenarier. Rapporten beskriver osäkerheterna, men också varför de finns och hur de går att hantera. Rapporten beskriver också en del av det som är säkert i vår kunskap om framtidens klimat.

Obemannade luftfartyg i kommunal räddningstjänst: vägledning 2.0
Den största skillnaden mot första vägledningen är ett djupare stöd om hur en flygorganisation etableras och organiseras i en kommunal räddningstjänst. Arbetet grundas främst på de behov som framkommit från den kommunala räddningstjänsten men också som en anpassning för den kommande EU lagstiftning (EASA).

Innovationsdialog och nya testbäddar för hantering av samhällsutmaningar
Projektet Early Responders Innovation Arena (ERIA) genomfördes med stöd av Vinnova under 2017-2020. Syftet var att utveckla ett verklighetslabb som utifrån MSB:s uppdrag stärker innovationsförmågan inom skydd och undsättning.

Förmågor att hantera en pandemi
Studien vill identifiera vad som påverkar samhällets förmåga att hantera de samhällsstörningar som uppstår vid en pandemi. Syftet är att generera kunskap för att förbättra samhällets beredskap inför framtida pandemier.

Lagerhantering av handsprit och ytdesinfektionsmedel
Informationsmaterial som vänder sig i första hand till tjänstemän inom kommuner och regioner med ansvar för lagerhållning av brandfarliga insatsvaror för vård- och omsorgsändamål.

Alla tar sig inte ut lika snabbt. Tyvärr tar bränder ingen hänsyn till det
Informationsbladet framtaget för att komplettera publikationen ”Presentation för beslutsfattare”, och kan exempelvis delas ut i samband med en informationsdragning för beslutsfattare.

Vilka personer är särskilt riskutsatta vid bostadsbränder och vilka åtgärder kan vara relevanta?
Bedömningsstöd som har vägledningen ”Brandsäker bostad för alla” som utgångspunkt och beskriver kortfattat vilka individer som är särskilt riskutsatta vid eller för en brand, och vilka åtgärder som kan stärka brandskyddet i en bostad.

MSB:s forskningsplan 2021-2022
MSB inriktar och finansierar forskning inom området samhällsskydd och beredskap omfattande allt från olyckor, kriser och krig. Det inbegriper hela spannet från ofta återkommande vardagsolyckor till händelser som är storskaliga, inträffar sällan eller med potentiellt systemhotande konsekvenser för samhället.

Det nya totalförsvaret och utmaningen med icke-militär krigföring
Faktablad. Med icke-militär krigföring menas en konflikt som förs med andra medel än väpnat våld och inkluderar främst informations-, ekonomisk- och politisk krigföring.

Brandsäker bostad för alla: Stärkt brandskydd för särskilt riskutsatta individer
Vägledningen kan ge stöd i att arbeta med en anpassning av brandskyddet hos särskilt riskutsatta individer i deras bostäder. Samarbete mellan MSB och Socialstyrelsen för att nå riskutsatta.

RID-S 2021: föreskrifter om transport av farligt gods på järnväg
Nya föreskrifter. Föreskrifterna i RID-S innehåller bestämmelser och förutsättningar som ska vara uppfyllda vid nationell och internationell transport av farligt gods på järnväg.

ADR-S 2021: föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng
Nya föreskrifter. Föreskrifterna i ADR-S innehåller bestämmelser och förutsättningar som ska vara uppfyllda vid nationell och internationell transport av farligt gods på väg.

Din insats är viktig för Sveriges beredskap
De frivilliga försvarsorganisationerna stärker Sveriges motståndskraft vid kris och krig. I dag samlar organisationerna tillsammans hundratusentals medlemmar. Läs om organisationernas betydelse för vår trygghet och hur du kan vara en del av Sveriges beredskap i din organisation.

ANDRA SPRÅK

Information on COVID-19 for you who have recently arrived in Sweden
Foldern innehåller information om vad man ska göra vid symtom på covid-19, på sju språk: lätt svenska, engelska, arabiska, dari, tigrinja, somaliska och spanska.

LADDA NER

Publikationerna finns att ladda ner på två ställen.
rib.msb.se  – klicka på bibliotek – sök på titel.
msb.se/publikationer – sök på titel.

blog comments powered by Disqus
Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen