Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Nyutgivet

22 dokument kring kontinuitetshantering, samt en rad utvärderingar, vägledningar, broschyrer med mera som har publicerats av MSB

Publicerad: 2020-03-12

FÖR NEDLADDNING

Planeringsstöd för bortfall av personal, varor och tjänster
I och med den nya coronavirussjukdomen covid-19, har MSB tagit fram ett stöd för att vägleda hur organisationer kan tänka inför planerandet av eventuellt bortfall av personal och leveranser av varor och tjänster. Stödet baseras på MSB:s stöd för identifiering av samhällsviktig verksamhet och kontinuitetshantering.

Introduktion till samhällsviktig verksamhet
Bildspel i power point med övergripande presentation om grunderna i samhällsviktig verksamhet.

Våldsbejakande hot och inre säkerhet
Forskning i samarbete mellan Sverige och Kanada där centrala frågor är hur våldsbejakande och våldsamma miljöer uppstår och utvecklas över tid.

Metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete
Metodstöd för att hjälpa organisationer att komma igång med och förbättra informationssäkerhets. Ger en översiktlig bild av vad arbetet innebär.

Stöd för kontinuitetshantering
20 nya eller uppdaterad stöd för arbetet med kontinuitetshantering:

 • Fördjupning om kontinuitetsplan
 • Åtgärdsplan för kontinuitetshantering
 • Tips för genomförande av workshop i kontinuitetshantering
 • Kontinuitetshantering och andra processer
 • Kontinuitetshantering – En presentation som beskriver nyttan : att skapa robusthet – för att vardagen inte alltid är sig lik
 • En lathund för arbete med kontinuitetshantering : En lathund riktad till dig som ska leda arbetet i din organisation (Version 2.0)
 • Dokumentationsmall för kontinuitetshantering : sammanfogade celler i steg 2
 • Dokumentationsmall för arbete med kontinuitetshantering
 • Checklista för verksamhetens arbete med kontinuitetshantering
 • Checklista för organisationens arbete med kontinuitetshantering
 • Bilder som illustrerar verksamheter med och utan en plan B : Kontinuitetshantering
 • Processbild för konsekvensanalys : ifyllbar mall, kontinuitetshantering
 • Kontinuitetshantering – Ett fiktivt exempel
 • Kontinuitetshantering och andra processer : bildspel med flera versioner
 • Kontinuitetshantering - sjukresor : ett förenklat exempel
 • Kontinuitetshantering - kommunal räddningstjänst : ett förenklat exempel
 • Kontinuitetshantering - boende: ett förenklat exempel
 • Kontinuitetshantering - akutmottagning : ett förenklat exempel
 • Kontinuitetshantering - kommunalt vattenverk : ett förenklat exempel
 • Kontinuitetshantering – bostad med särskild service : ett förenklat exempel

Räddningsinsatser vid olyckor med gasfordon
En omvärldsanalys över hur länder i Europa och Nordamerika hanterar räddningsinsatser med gasfordon.

Budskap om sanering efter kärnteknisk olycka
Forskningsprojektet har undersökt hur det japanska saneringsarbetet kommunicerades efter Fukushima för att hjälpa samhället att återställas.

Strömpenetration av räddningstjänstens skyddskläder vid olika typer av kontamination
Studien presenterar en översyn av medicinska fakta, standarder, dokumenterade incidenter och forskningslitteratur rörande strömgenomgång hos människa, samt presenterar resultat från en provserie som testat ledningsförmågan hos olika larmställstextilier och handskar även vid kontamination av olika vätskor.

Samlad informations- och cybersäkerhetshandlingsplan 2019–2022
Innehåller åtgärder som myndigheter tillsammans eller i samverkan med andra aktörer tänker vidta för att höja informations- och cybersäkerheten i samhället. I 2020 års redovisning har ett antal åtgärder avslutats, vissa har uppdaterats och några har tillkommit.

Aktörsgemensamma insatser i oländig miljö med förmodat eller bekräftat sjukvårdsbehov i samband med sjö-, flyg- och fjällräddning
Rapporten är en nulägesanalys som ska utgöra stöd och underlag för verksamhetsplanering, kunskapshöjande insatser och dimensionering av lokala, regionala och nationella resurser.

Årsredovisning 2019
MSBs redovisning av förra verksamhetsåret.

Ansvar vid naturolycka
Uppföljning av rapport från den 2009. Redogör bland annat för större lagändringar som tillkommit.

Insatsverksamheten 2019
MSB genomförde 184 insatser i sammanlagt 47 länder under året, en minskning med 214 insatser jämfört med 2018. Den totala omfattningen av insatserna dock större än tidigare.

Säkerhet i vägtrafikmiljö
Reviderad utgåva av vägledningen. Baserat på erfarenheter och fullskaletest har avsnittet om hantering av vajerräcken skrivits om. Nytt avsnitt om trafikdirigering.

"Smygande kriser" måste stoppas innan de exploderar
Större samhällskriser är ofta resultatet av osynliga, smygande och utdragna samhällsstörningar som klimatförändringar, störningar i energi- och informationsnät, cyberhot, den ökande migrationen och långsam spridning av smittsamma sjukdomar.

Ta steget du också: 20 veckor till skorstensfejarexamen
Faktablad om grundutbildning till skorstensfejare.

Retoriska budskap vid sanering efter kärnteknisk olycka
Undersökningarna i projektet behandlar situationen vid sanering i Fukushima, Japan efter den kärntekniska olyckan 2011. Huvudsakligt fokus på myndigheternas arbete med att kommunicera kring saneringen av radioaktiv kontaminering.

Anslag 2:4-projekt inom området CBRNE
Utvärdering och sammanfattning av samtliga 104 projekt inom CBRNE/farliga ämnen som tilldelades krisberedskapsanslag 2014-2019.

Handlingsplan för stöd till kommunal räddningstjänst 2020-2022
MSBs plan för stöd till kommunal räddningstjänst Planen uppdateras årligen och gör förutsägbarhet och långsiktig gemensam syn möjlig.

Gemensamma bedömningskriterier
För länsstyrelsens arbete med att följa upp och stödja kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvar. Bedömningskriterierna är uppdelade i grundläggande krav och kvalitetsmått.

Vägledning för länsstyrelsens arbete med att följa upp och stödja kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvar
Stöd till handläggare på länsstyrelserna som följer upp kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvar samt kommunernas användning av den statliga ersättningen för arbetet.

Öppna jämförelser
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) publicerar för tolfte gången indikatorer för arbetet med trygghet och säkerhet i landets kommuner. Temat i årets rapport är brott och brottsförebyggande arbete.

Möjlig informationspåverkan riktad mot Sverige från shia-inspirerade aktörer
Rapporten sammanfattar svensk forskning om shiamuslimsk organisering och religiös praktik i Sverige med transnationella nätverk och organisationer i fokus.

Utvärdering av inträffade händelser
Vägledningen för kommuners utvärdering ska fungera som ett praktiskt stöd för den som fått i uppdrag att utvärdera hanteringen av en inträffad olycka eller kris hos kommunen. Målet är att lärande från inträffade händelser på lokal nivå systematiseras och ökar.

Tillägg till Vägledning till ökad säkerhet i industriella informations- och styrsystem
Fyra sidor med tillägg.

Utgångspunkter och förhållningssätt för MSB:s utbildningsverksamhet
Pedagogiska vägledning för att skapa en gemensam grund för alla som arbetar i MSB:s utbildningsverksamhet.

The Sendai Framework: Swedish Disaster Risk Reduction Governance
Utrikespolitiska institutet har, på uppdrag av MSB, genomfört en studie i syfte att öka kunskapen om hur Sendairamverket fungerar i praktiken. Analysen fokuserar på förutsättningarna för att omsätta ramverkets målsättningar i god styrning.

Developing a national strategy for disaster risk reduction and resilience in Sweden
Studien ska stödja MSB vid genomförandet av Sendairamverkets globala mål E. Resultaten visar att det finns ett tydligt behov och intresse för att utveckla en nationell strategi för katastrofriskreducering i Sverige.

Vägledning i Rakel
Riktar sig i första hand sambandsansvariga eller de som arbetar med sambandsplanering eller utbildning i Rakel. Kan även vara en informationskälla för alla som vill lära sig mer om Rakel.

PÅ ENGELSKA

Guideline on protection of public spaces
Guide om skydd mot terrorism på offentliga platser.

Supporting society in the prevention and management of cyber security incidents
Faktablad med presentation av Cert-se

A first step towards a national risk assessment
Om identifiering av nationella risker och nationell krisberedskap.
-

SÅ LADDAR DU NER

Publikationerna finns att ladda ner på två ställen.
rib.msb.se – klicka på bibliotek. Sök på titel.
msb.se/produkter och tjänster/publikationer – sök på titel.

blog comments powered by Disqus
Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen