Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Nyutgivet

Mängder av nyutgivet material från MSB, allt från faktablad till forskningsstudier.

Publicerad: 2020-05-28

FÖR NEDLADDNING

Utdrag ur kommande handbok i kommunal krisberedskap
Faktablad om att alla kommuner måste ha krisledningsnämnd.

MSB:s förstärkningsresurser för översvämning
Faktablad med information om vad som ingår i förstärkningsresurserna.

Övningen Barents Rescue 2019: nationell utvärdering
Svenska aktörers förmåga att begära och ta emot internationellt stöd via Barentsavtalet utvärderas, samt att identifiera slutsatser som kan bidra till utveckling av förmågan att begära och ta emot internationellt stöd i samband med omfattande samhällsstörningar.

Elektromagnetiska hot
Informationsblad om kontaktytor för incidentrapportering vid elektromagnetiska hot.

Termisk påverkan från läckande gasolledningar
Värmestrålning från brinnande läckor från slangar och rör med gasol (Liquefied Petroleum Gas - LPG) mäts i tre olika scenarier för att ta fram underlag för säkerhetsavstånd vid tankning från tankbil till cistern. Studien gjord av av Rise på beställning av MSB.

Anslag 2:4 Krisberedskap – uppföljning 2019
Redovisning av åtgärder som vidtagits under året och en samlad bedömning av åtgärdernas resultat. Under 2019 omfattade anslaget drygt 1,3 miljarder kronor.

Det svenska arbetet inom CBRNE/farliga ämnen
Årsrapport för 2019 sammanfattar arbetet som skett inom den aktörsgemensamma CBRNE-strategins område.

Brandfarliga gaser och vätskor samt gasapparater i butiker
Handbok för de som driver eller jobbar i en butik som säljer behållare som innehåller brandfarliga gaser eller vätskor i någon form samt gasapparater. Även avsedd för de som jobbar med tillstånd eller tillsyn.

Vem kan erbjudas omsorg för barn...
Faktablad med information om vem som kan erbjudas omsorg för barn om skola, förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet stänger.

Informationssäkerhet för dig som arbetar hemma
Vad är viktigt att tänka på när många samtidigt arbetar hemifrån? Faktablad.

Till dig som samordnar organisationens informationssäkerhet när flera arbetar på distans
Faktablad med råd till den som ansvarar för organisationens informationssäkerhet.

Säkra tillgången till organisationens information
Råd från MSB om att planera för att verksamheten ska kunna bedrivas på en acceptabel nivå oavsett vilken störning den utsätts för.

Skogsbränder och gräsbränder i Sverige
Trender och mönster för de senaste cirka 20 årens skogsbränder och brandväder i landet har analyserats med stöd av insatsrapporteringen och SMHIs brandriskdata.

Stöd till verksamhetsutövare: är min verksamhet samhällsviktig?
Stödet framtaget för att hjälpa verksamhetsutövare att bedöma om verksamheten, eller delar av den, är samhällsviktig vid en stängning av förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet.

MSB:s förstärkningsresurser
Broschyren presenterar de förstärkningsresurser som MSB kan ställa till förfogande vid en olycka, kris eller annan större händelse.

Årsrapport It-incidentrapportering 2019
Rapporterade it-incidenter 2019. Är även en vägledning för de myndigheter som omfattas av rapporteringsplikten.

Räddningstjänst under höjd beredskap
I den återupptagna planeringen för totalförsvaret kommer MSB ta fram en serie vägledningar och andra anvisningar som ska syfta till att stödja länsstyrelser och kommuner i planeringsarbetet. Denna vägledning är ett inledande stöd i planeringsarbete för räddningsinsatser under höjd beredskap.

Räddningstjänst för alla
Information om jämställdhet och mångfald i räddningstjänsten.

Regler och tillstånd vid hantering av brandfarlig vätska - handsprit mm
Handsprit, alkogel och handgel är produkter med hög alkoholhalt som används vid desinficering för att förhindra smittspridning. De flesta produkterna innehåller en hög halt av denaturerad alkohol (etanol) och ska vara märkta med "Brandfarligt" eller "Mycket brandfarligt".

Släcksystem för pölbränder: alternativ till brandskum
Resultatet visar att högtrycksvattensystem är mycket lämpligt för att släcka bränsle med hög flampunkt. För bränsle med låg flampunkt krävs vidare optimering av munstycke och taktik men det fanns positiva släckförsök.

Elektriska fordon och räddning: en inhämtning av erfarenheter från fältet och rekommenderade arbetssätt
Kartläggning av olika typer av händelser samt råd, riktlinjer och vägledningar runt om i världen.

Förvaltningsplan projekt blåljus: blåljusaktörer i utbildningssamverkan
Med förvaltningsplan ska resultat och verktyg kunna fortsätta att användas av myndigheter och kommuner samt förslag till förvaltningsorganisation.

Rapport slutkonferens projekt blåljus: konsensus om utbildningssamverkan
Nyckelpersoner inom utbildningsfrågor för blåljusaktörer i Sverige diskuterade utbildningssamverkan och hur den ska utvecklas och drivas mellan blåljusaktörer i framtiden.

Blåljussamverkan: sammanfattande information om lagrum...
Rapporten tar även upp ansvar, arbetsstruktur, organisation och samverkansmodell för blåljus.

Projekt Blåljus utbildningsmodul: pågående dödligt våld i publik miljö
Utbildningen framtagen för att berörda aktörer ska kunna genomföra effektiva och samordnade insatser vid PDV-händelser.

Projekt Blåljus utbildningsmodul: hot och våld mot blåljuspersonal
Utbildningsmodulen går igenom metoder för att arbeta förebyggande, vad du kan göra och vad som görs aktörsgemensamt.

Projekt Blåljus utbildningsmodul : samverkan blåljusaktörer
Utbildningsmodulen om samverkan behandlar vilka medel och hinder det finns för blåljussamverkan i skadeområde.

Utbildningssamverkan mellan blåljusorganisationer
Rapport baserad på intervjuer med samordnare och utbildningsansvariga för RäddSam-nätverk, räddningstjänst, polis och region.

Ny utbildning om bränders miljöpåverkan
Utbildningen syftar till att öka räddningstjänsternas förståelse för miljöpåverkan vid olika taktiska val vid brandinsatser i fordon och skolbyggnad. Skador på miljön vid räddningsinsatser är ofta osynliga och upptäcks först långt efter insatsen.

Personalförstärkning från utbildade frivilliga – statliga arbetsgivare
Planeringsstöd för statliga arbetsgivare. Innehåller även checklistor och kontaktuppgifter till de frivilliga försvarsorganisationerna.

Personalförstärkning från utbildade frivilliga – kommuner och regioner
Planeringsstöd för kommuner och regioner. Innehåller även checklistor och kontaktuppgifter till de frivilliga försvarsorganisationerna.

Värdering av risken för multipla naturolyckor och koppling till kapacitet och beredskap
Klimatförändringen innebär att antalet och omfattningen av naturolyckor förväntas öka. Extreme-Index är ett projekt som finansieras av MSB med syfte att utveckla ett verktyg för att värdera risken för multipla naturolyckor.

Att hantera sårbarhet inför hydrometeorologiska naturhändelser i Sverige
Hur kommer klimatförändringarna förändra risken för katastrofala dominoeffekter? HydroHazards utvärderar skadorna som dessa naturhändelser skulle kunna orsaka och ger rekommendationer för policyer och åtgärder.

Brandsommaren 2018: Vad hände, och varför?
Beskrivning av händelseförlopp och orsakssamband vid de allvarliga bränderna.

Hotanalys av ett informationssystem för transport av farligt gods
FN har sett över möjligheterna för ett gemensamt europeiskt informationssystem för delande av information kring transporter av farligt gods. Studien har genomfört en hotanalys av systemet, samt en analys ur informationssäkerhetsperspektiv. Studien drar slutsatsen att det är svårt att avgöra utifrån det analyserade underlaget.

Informationssystem för transport av farligt gods
Faktabladet är en sammanfattning av ovanstående studie.

Komponenter på avstånd...
Rapport som beskriver säkerhetsaspekter som bör beaktas och presenterar rekommendationer för att kunna upprätthålla IT-säkerheten i enheter i industriella informations- och styrsystem.

Direkt trådlöst nätverksanslutna system
Faktabladet som är en sammanfattning av ovanstående rapport.

Fjärranslutningstekniker för industriella informations- och styrsystem
Rapport som ger säkerhetsrelaterad information kring fjärranslutningar och rekommendationer för att upprätthålla säkerheten.
Finns även faktablad med rekommendationerna sammanfattade.

NY VERSION

Brandgasventilation
Om brandgasventilation och alla åtgärder som räddningsstyrkor vidtar vid bränder i byggnader. Framförallt handlar boken om vad åtgärderna bör baseras på och konsekvenserna av dem. I första hand avsedd att användas vid utbildning. Reviderad version, utgavs första gången 2000.

IoT-relaterade risker
Faktablad.

ANDRA SPRÅK

Critical Nordic Flows
Rapporten undersöker hur Finland, Norge och Sverige kan fördjupa det gemensamma samarbetet i syfte att förbereda för tänkbara störningar i gränsöverskridande flöden av kritiska varor och tjänster. Engelsk version.

Risk Communication : A Comparative Study of Eight EU Countries
Hur kommunicerar EU-länder risker med sina medborgare. Strategin i åtta länder undersöks. Engelsk version.

Managing vulnerabilities to multiple water hazards in Sweden
Engelsk version av publikationen Att hantera sårbarhet inför hydrometeorologiska naturhändelser i Sverige. Engelsk version.

Vem kan erbjudas omsorg för barn...
Faktablad med information om vem som kan erbjudas omsorg för barn om skola, förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet stänger.
Finns på följande språk:
arabiska
dari
engelska
farsi (persiska)
finska
franska
jiddisch
lulesamiska
meänkieli
romani
ryska
somaliska
spanska
sydsamiska
nordsamiska
tigrinska

Barents Rescue 2019 : International report
Utvärdering med internationellt perspektiv, på engelska.

SÅ LADDAR DU NER

Publikationerna finns att ladda ner på två ställen.
rib.msb.se
– klicka på bibliotek – sök på titel.
msb.se/publikationer
– sök på titel.

blog comments powered by Disqus
Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen