Projektet är en del i vårt långsiktiga arbete för ökad mångfald och jämställdhet. I vår personalstrategiska plan har vi satt som mål att 30 procent av våra nyrekryterade brandmän bör vara kvinnor och 15 procent bör ha utomnordisk språklig eller kulturell kompetens.
Rekryteringskampanjen till prova-på-projektet har fått mycket beröm från politiker, brandmän, allmänhet, samarbetspartners och representanter från MSB för att vara banbrytande och efterlängtad.

 
Brandkåren Attunda ser SMO som en bra och relevant utbildning
Vi tycker att SMO-utbildningen är en bra och relevant utbildning men examinerade elever  motsvarar inte helt den kompetens vi behöver rekrytera. När SMO-utbildningen inte erbjuder det anställningsunderlag vi söker så har vi valt att själva attrahera personer med den profil och kompetens som vi anser vår organisation och bransch behöver. Följande är ett utdrag från MSB:s webbplats:


”MSB stödjer utvecklingen av jämställdhet och mångfald i kommunal räddningstjänst... MSB stödjer också ekonomiskt de räddningstjänster som anordnar lokala aktiviteter i syfte att intressera underrepresenterade grupper för brandmannayrket. Vi vill också aktivt öka intresset för brandmannayrket bland ungdomar, kvinnor och personer med utomnordisk bakgrund. Det är en förutsättning för räddningstjänsten att klara av sitt uppdrag idag och i framtiden.”


Utifrån denna skrivning är det svårt för oss att uppfatta vår rekrytering som något som underminerar MSB eller SMO-utbildningen. Vi har samtidigt tillsammans med övriga räddningstjänster i Stockholms län en diskussion med MSB om hur vi på lång sikt kan få  SMO-elever  med en bredare kompetens och som bättre speglar samhället. Med detta sagt så har vi rekryterat en majoritet av våra brandmän från SMO-utbildningen och vi kommer att fortsätta göra det framöver.
Denna rekrytering är, som vi tidigare  varit tydliga med, en aktivitet för att öka intresset för brandmannayrket bland ungdomar, kvinnor och personer med utomnordisk bakgrund.


Rekryteringen höjer kvalitén
Förbundsordföranden för Brandmännens riksförbund säger i ett radioinslag i Ekot att brandmän utan SMO-utbildning och erfarenhet från yrket gör att brandkåren tappar i kvalité och inte klarar räddningsuppdraget. Brandkåren Attunda tar starkt avstånd från BRF:s påstående och har ett stort förtroende för våra hel- och deltidsbrandmän som inte gått SMO-utbildningen utan utbildats inom Brandkåren Attunda. Vi anser inte att dessa brandmän har sänkt kvalitén på Brandkåren Attundas räddningsverksamhet eller förebyggandearbete utan att de har breddat vår kompetens.


Personerna i denna rekrytering kommer inte in via en gräddfil
Personerna som anställs i denna rekrytering kommer inte in via en gräddfil då de har konkurrerat med cirka 370 andra sökanden. De måste klara av våra fysiska krav och bedömas vara lämpliga och ha potential att arbeta som brandmän av vår rekryteringsgrupp.


Detta är samma förfarande som vid våra andra rekryteringar. Brandkåren Attunda har inte haft SMO-krav vid rekrytering av brandmän de senaste fem åren. Man kan fråga sig varför denna kritik och diskussion har uppstått denna gång då detta projekt har fokus på att attrahera kvinnor och personer med en utomnordisk språklig och kulturell bakgrund.


Hur ska en kvinna eller en person med kompetens inom utomnordiska språk och kulturer göra våra räddningsinsatser och förebyggande insatser bättre?
Vi tror, som de allra flesta i samhället, att en heterogen organisation som är jämlik skapar bra förutsättningar för en sund organisationskultur, utveckling och trivsel. Vi tror även att jämställdhet och mångfald är viktigt för att organisationen ska lyckas med att nå sina mål.


Vi har som alla andra räddningstjänster stora utmaningar att nå våra medborgare och de som vistas i kommunerna i både det olycksförebyggande arbetet och vid räddningsinsatser. Om vi inte har personal i brandkåren som speglar samhället så kommer vi ha svårt att förstå och nå ut till alla våra medborgare, eller få de drabbade vid räddningsinsatser att kunna identifiera sig med och känna förtroende för brandkåren.


Jens Ärlebrant
Brandchef, Brandkåren Attunda