Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Explosion vid ladugårdsbrand

Räddningstjänstens befäl är vana att en olyckas förlopp och olycksplats förändras under insatsens gång och gör ständiga riskbedömningar för att insatsen ska genomföras säkert och effektivt.
Men ibland är det svårt att förutse skeendet.

Publicerad: 2020-12-11
En explosion under branden förändrade förutsättningarna för insatsen vid ladugårdsbranden. Vad som orsakade branden är inte helt klarlagt. Foto: Räddningstjänsten

Här ges exempel på en utredning efter en brand i ladugård som kan ge befäl kunskap om risker vid liknande bränder.

Vid 16.45 en eftermiddag i december fick Mälardalens brand- och räddningsförbund larm om brand i ladugård, inringaren sa att det brann med öppna lågor. Styrkor från deltidsstationerna i Hallstahammar och Kolbäck larmades tillsammans med heltidsstationen i Västerås.

Under framkörning lämnade SOS följande kompletterande information: "ladugården helt övertänd, ska finnas traktorer och dylikt i byggnaden. Ingen känd information om gasflaskor eller gasledningar".

Vid framkomst rapporterade befälet att vänstra byggnaden var delvis övertänd, att det fanns en större byggnad intill, och begränsning påbörjades.

Efter bara ett par minuter meddelades från skadeplatsen att man fått information om att det fanns cirka 50 ton brandfarligt gödsel i byggnaden, att man fortsatte arbetet med begränsning och att byggnaden var övertänd.

Flera resurser och ytterligare ledningsresurser kom på plats och man konstaterade vid ett ledningsmöte att man stod väldigt nära byggnaden som brann och att man fortfarande inte var helt säker på vad som fanns i den.

Efter lite diskussion beslutades om ett riskavstånd på 50 meter. Information till enheterna på plats var: riskavstånd 50 meter, arbeta i skydd, kyl hotad byggnad.

En explosion inträffade i byggnaden ungefär en halvtimme efter ankomst. Efter återrapportering från alla befäl kunde man konstatera att ingen var skadad.

Beslut togs om att utöka riskområdet, ingen manuell kylning på grund av risk för ytterligare explosion, vattenridå mot hotad byggnad startades och den brandutsatta byggnaden fick brinna ned under kontrollerade former. 6,5 timmar senare avslutades insatsen.

Utredningen, som är gjord av Tony Iseklint, ska beskriva händelseförloppet och räddningsinsatsens genomförande fram till explosionen, utreda möjliga orsaker till explosionen samt beskriva vilka risker som finns med bränder i konstgödsel och hur de ska hanteras vid insats.

Orsaken till explosionen har inte gått att fastställa men det finns i utredningen resonemang om ett par olika scenarior: explosion i traktor/hydraulik, kärlsprängning i oljefat, brandpåverkad gasflaska, brandpåverkad ammoniumnitratbaserad konstgödsel eller annat explosivt material.

Verksamhetsutövaren hade enligt uppgift ingen vetskap om att det fanns gasflaskor eller annat explosivt material i byggnaden. De oljefat som fanns stod placerade i annan del av byggnaden än där explosionen bedöms inträffat. De påverkades av branden men rämnade inte.

Teorin om explosion i traktorn eller dess hydraulik utesluts av utredaren då den också fanns i en annan del av byggnaden än där explosionen bedöms ha inträffat.

Teorin om att explosionen orsakats av konstgödseln stöds av att det enligt verksamhetsutövaren förvarades konstgödsel i byggnaden och att det var i det område där den förvarades som explosionen bedömts ha inträffat.

Men för att få en explosion krävs det att konstgödsel hettas upp och är innesluten. Risken för explosion ökar vid högt innehåll av ammoniumnitrat och samtidig förorening. Smält ammoniumnitrat är extra känsligt.

Branden och föroreningar i lokalen kan ha lett till att gödseln smält och bildat en pöl på den plats där explosionen bedöms ha inträffat men det finns en osäkerhet kring om den nedfallna takkonstruktionen skapat en tillräcklig inneslutning för att explosionen skulle kunna ske.

I utredningen skrivs att det är osannolikt, att det inte med säkerhet går att fastställa att explosion skett i konstgödseln men inte kan uteslutas.

En annan tänkbar orsak är att det funnits någon gasflaska eller nått explosivt material i området som verksamhetsutövaren ej känt till.

I utredningen beskrivs ett antal risker med ammoniumnitratbaserad konstgödsel som befäl bör vara medvetna om och hantera vid brand på lantbruk.

Ämnet är brandunderstödjande då det innehåller bundet syre och kan leda till svårsläckta bränder.

Vid upphettning sönderfaller ammoniumnitrat och bildar nitrösa gaser som är giftiga och sprids med brandröken, vilket måste tas med i beaktande av exempelvis riskområde och skyddsnivå vid insats. Ammoniumnitrat är även en miljörisk, kontaminerat släckvatten kan sprida ämnet och orsaka övergödning.

Utredaren konstaterar att risker med konstgödsel är svårbedömda då många faktorer spelar in: innehåller det ammoniumnitrat eller inte, vilken halt ammoniumnitrat är det, finns det risk för kontaminering och inneslutning?

Eventuell förekomst av ammoniumnitratbaserad konstgödsel och riskerna med det bör vara en av de faktorer som vägs in i riskbedömning vid brand i lantbruk.

ANNA ANDERSSON CARLIN

Erfarenheter

...framgångsfaktorer

  1. Tydligt beslut om riskavstånd 50 meter och åtgärder kring arbete i skydd innan explosionen inträffade.
  2. Tidig resursbeställning initialt.
  3. Tillgång till nyttjanderättshavare under hela insatsen som kunde förmedla information om vad som fanns i byggnaden.
  4. Bra samarbete och kommunikation mellan befäl på plats, bra samverkan med polis och ambulans.

...åtgärdsförslag

  1. Riskbedömning viktigt vid brand i ladugårdsbyggnader. En ladugård kan innehålla många potentiella risker: gasflaskor, brandfarliga vätskor, stora mängder brännbart material samt konstgödsel.
  2. Förtydliga riskområden genom att jobba med zonindelning med koppling till skyddsnivå även vid bränder. Följ upp kontinuerligt och kommunicera under hela insatsen.
  3. Behov av att öka kunskapen kring konstgödsel vid brand, särskilt risker kring explosion. Behov av att ta fram kompletterande insatsstöd för riskbedömning/åtgärder vid brand där konstgödsel/ammoniumnitrat är involverat.
blog comments powered by Disqus
Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen