Arkivet

Stockholmschefer oroade för utbildning

Cheferna i Stockholmsrådet är oroade över utbildningen för brandmän och befäl och metodutvecklingen inom branschen. De efterlyser större lyhördhet från MSB om behoven.

– Vi vill vara med och påverka. För SMO-utbildningen skulle vi vilja se breddade alternativ för rekryteringen och att MSB ser över antagningskraven, säger Jan Wisén, brandchef i Storstockholms brandförsvar.

Cheferna i Stockholmsregionen, förutom Wisen även Jens Ärlebrant, Attunda, Lars-Göran Uddholm, Södertörn, och Lars Anderman, Norrtälje, skrev ett öppet brev till MSB med begäran om förståelse och insyn.

Nu har MSB och cheferna haft en sittning.

 

– Jag tycker vi fick respons och gehör för våra uppfattningar. MSB har lyssnat och har idéer om förbättringar. Större dialog är viktigt. Sen återstår det att se vad som blir av det, säger Jan Wisén.

En åtgärd från MSB för bättre dialog är bildandet av ett utbildningsråd där SKL och Pacta föreslås få i uppdrag att välja sex kommunala representanter.

Utöver det är avsikten att länsstyrelserna ska ha två platser i rådet och MSB ett antal.

– Rådet kommer att brytas ner i utskott där man exempelvis diskuterar grundutbildning och vidareutbildning, säger Kjell Wahlbeck, MSB.

 

Han tycker mötet med cheferna i Stockholm var lyckat och konstaterar att han som tidigare räddningschef själv kunde suttit och framfört synpunkterna.

– Vi har diskuterat kompetensförsörjning, metodutveckling, vikten av att prioritera frågorna och att kommunal räddningstjänst deltar i arbetet. Vi vill också föra samman aktiva inom räddningstjänst med forskningen, säger Wahlbeck.

 

För räddningstjänsterna i Stockholm är det viktigt att rekryteringskraven till SMO ses över.

– Kraven är för inriktade på betyg, vilket gör att många med utomeuropeisk bakgrund faller ifrån och att vi inte kan nå våra mångfaldsmål. Därför har vi gjort egna rekryteringar. Men vi vill ju också att de vi anställer kommer in på utbildning.

 

Kan det bli så att ni anställer personal som därefter förvärvar behörighet och går SMO-utbildning med lön under studietiden?

– Det skulle kunna bli så.

Det framförs också synpunkter på kvalitetssäkringen av utbildningen.

– Alla som kommer in på utbildningen går också ut. Vi tycker kraven på studenterna borde skärpas.

 

Cheferna i Stockholmsområdet tycker också det är svårt att få in personal på vidareutbildning. Framförhållningen är lång och problem uppstår när nya befäl behöver utbildas i samband med stora pensionsavgångar.

En viktig fråga för framtiden är metod och teknikutveckling.

– Metodutvecklingen har stått stilla. Vi är för små för att driva sån verksamhet själva och behöver myndighetens hjälp, säger Jan Wisén.

 

Kjell Wahlbeck håller med, och konstaterar att metodutveckling är viktigt ur flera aspekter.

– Det leder till att arbetet kan utföras både enklare och säkrare. Vilket kan göra att frågor om mångfald inte behöver betonas utan löser sig av sig självt, likaså att det löser arbetsmiljöfrågor.