Arkivet

Nya föreskrifter på gång

Fyra nya föreskrifter kopplade till lagen om skydd mot olyckor (LSO) är på väg att tas fram. – Vår plan just nu är att de första förslagen ska gå ut på remiss strax efter årsskiftet, säger Patrik Perbeck, enhetschef för inriktning av skydd mot olyckor på MSB.

Den proposition regeringen överlämnade till riksdagen föreslår ett antal förändringar i LSO.
För MSB innebär det bland annat att arbete inletts med fyra nya föreskrifter för:

  • övergripande ledning av räddningstjänsten
  • hur kommunens tillsyn ska planeras och utföras
  • handlingsprogrammens struktur och innehåll
  • innehållet i de olycksrapporter som skickas till MSB

– Till samtliga arbeten har vi referensgrupper. Via räddningstjänstrådet fick vi bra respons på medverkan och har fått med ganska många kommunala representanter med olika förutsättningar i grupperna, säger Perbeck.

Beslut om lagändringar väntas i riksdagen 21 oktober och att de träder i kraft vid årsskiftet, vilket kan låta som det är kort om tid.

– Lagen kommer att fungera utan att föreskrifterna börjar gälla exakt vid den tidpunkten.

För de två kanske tyngsta föreskrifterna träder kraven på att uppfylla dessa i kraft först 2022, det är då alla räddningstjänster ska ha övergripande ledning och kommunerna ha antagit nya handlingsprogram.

– Vi har bedömt att föreskrifterna för de två delarna hinner vi inte få fram till kommande årsskifte. Det känns viktigare att jobba fram något med substans i samarbete med bra referensgrupper.

– Särskilt handlingsprogramsföreskriften är extra utmanande att få till på ett bra sätt eftersom kraven på dessa behöver vara kända i god tid innan de nya handlingsprogrammen kan antas med tanke på delaktighet och beslut från politiken. Vi diskuterar fortfarande vad som är lämpligt kring när dessa föreskrifter kan remitteras respektive beslutas om.

Föreskriften om tillsyn kommer reglera hur kommunerna ska planera och utföra sin tillsyn.

– Det som blir nytt är framför allt hur planeringen ska gå till, inte minst med tanke på att de skriftliga redogörelserna försvinner. Själva utförandet kommer vi sannolikt inte reglera så mycket kring, utöver det som redan är reglerat i förvaltningslagen.

Föreskriften om olycksrapporterna kommer mer innebära att befästa och reglera det som redan i dag sker på frivillig väg med att skicka in uppgifter till MSB.

– Remissen för den föreskriften kan komma något senare än övriga, vi vill samköra den med de ändringar som planeras i den händelserapport som fylls i efter olyckor.

Förutom synpunkter från referensgrupperna kommer MSB under hösten jobba för att få en dialog på bred front.

  • Information och filmer om respektive föreskrift och andra ändringar kommer att läggas ut på msb.se

– Där kommer vi berätta vad ändringarna kommer handla om, vad det finns för knäckfrågor med mera. Informationen ska uppdateras efter hand, vilket innebär att man ska kunna följa hur arbetet växer fram.

  • 10-11 november genomförs en digital konferens med fokus på förändringarna i LSO, där bland annat arbetet med föreskrifterna kommer beskrivas och diskuteras

– Det blir information, paneldebatt eller något i den stilen med möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter. Vissa delar av ELS-projektet (enhetligt ledningssystem) och pågående översyn av räddningsledarutbildningarna kommer också att tas upp under dagarna.

I lagrådsremissen föreslås också att det ska finnas nationella mål för det förebyggande arbetet. Vad kommer det innebära?

– Det blir en ny paragraf som läggs in i LSO. I dag finns bara det övergripande målet om tillfredställande och likvärdigt skydd och ett specifikt mål för räddningstjänstverksamheten. Det har inte funnits något mål för vad det förebyggande arbetet ska leda till, det är det som kommer till nu.

Hur kontrolleras att målen följs?

– Målen blir riktningsgivande, inte minst i den meningen att särskild vikt ska läggas vid att förhindra människors död och allvarliga skador. Det ställer krav på att man måste jobba tydligare med att förebygga bostadsbränder, eftersom det är där folk dör i bränder. I tillsynen kan man särskilt följa upp att det finns tydliga åtgärder eller aktiviteter för att öka brandsäkerheten i detta avseende, säger Patrik Perbeck.