Arkivet

Nationell plattform för lägesbild utreds

ÄLVSJÖ En nationell plattform för lägesbild, dirigering och ledning som omfattar polis, sjukvård och all säkerhet diskuteras.

- I dag har alla krisaktörer sina egna ledningssystem. Vi behöver något a´la Rakel inom detta system, säger Jörgen Berggren, Rikspolisstyrelsen.

- Andra tankar är att att hitta en plattform där alla kan medverka, vilket inte innebär att alla aktörer behöver foga in sig i ett gemensamt system, men att de med sina system kan kommunicera med varandra i någon form av gemensam struktur. Exempel på system som kan inrymmas är Wis och Rib, säger Bengt Källberg, MSB.

 

Polisen kommer att leda ett projekt som ska pågå 2013-2014 och som beviljats pengar från krisberedskapsanslaget (2:4). Arbetet startar redan i oktober med en förstudie.

Jörgen Berggren- Vi ska inventera myndigheternas behov av ledningsstöd, leverera en beräkning av nytta, göra risk- och sårbarhetsanalys samt redovisa för- och nackdelar med en gemensam teknisk lösning, säger Jörgen Berggren.

 

Han konstaterar att dagens system har höga kostnader för drift och underhåll, att det pratas mycket om informationsutbyte och gemensam lägesbild, men finns ingen diskussion om ett nationellt teknikstöd.

- Från vår sida pratar vi inte om ett polissystem utan ett samhällssystem. Vi är ute efter helheten. Fungerar inte ni, fungerar inte vi. Målet är att det här ska leda både till bättre insatser och bättre ekonomi, säger Berggren.

 

För att det hela ska bli verklighet behövs en samsyn på vad ledning och samverkan är, hur information ska delas, konstaterar Bengt Källberg.

- Alla har olika ingångvärden och olika behov, närhets- och likhetsprinciperna spelar roll. Allt ska fås ner till ett gemensamt tänk och i slutänden handlar det om hur det höjer kompetensen på oss alla, säger Källberg.

 

Rolf Olsson leder arbetet med projektet ledning och samverkan på MSB där man ska försöka hitta grunder för ett nationellt ramverk.

- Det involverar olyckor, kriser och andra samhällskritiska händelser, från lokal till nationell nivå. Och det finns andra relevanta projekt som ska inordnas eller samordnas med det här arbetet, säger Rolf Olsson.

Bred förankring är viktigt och ett 60-tal personer kommer involveras i arbetet.

- Försvaret kommer att vara med på något sätt. Och det är bra eftersom vi har en diskussion om återtagande av civilförsvarstanken.

 

I slutänden handlar det alltså om att hitta en plattform som alla kan ansluta sig till.

- Samhället ställer krav på krisaktörerna, att det ska vara effektiva insatser och att vi blir bättre såväl i vardag som kris. För att klara det krävs en viss form av it-stöd, säger Jörgen Berggren.

 

Polisen har inga problem att släppa ifrån sig information?

- Inte på det här området. Vi driver också känsliga ämnen, men här är vi en aktör bland andra och måste både samarbeta och samverka.

 

Mats Granat, räddningschef i Höga Kusten-Ådalen, erkänner sig luttrad i ämnet och tycker han hört diskussionen förut.

- Går vi från ord till handling blir det bra, men inte om vi sitter här om åtta år och säger samma sak, säger han.

- De som känner mig vet att det blir fart. Min ambition är att när vi har tillräckligt bra resultat så tar vi nästa steg. Ska vi vänta tills allt är helt färdigt blir det aldrig verkstad, säger Jörgen Berggren.

 

Granat håller med om att ett gemensamt system behövs och poängterar samtidigt att samarbete är mer än teknik.

- Ordet samverkan hatar jag, det är inte mätbart. Men samarbete är viktigt, vi måste jobba ihop. Sen tekniken, vi pratar 4G här. Vet ni var det finns i Norrland? I centrala Sundsvall.