Arkivet

Kriser kräver annan ledning

Vid stora olyckor och kriser fungerar inte traditionella kommandostrukturer. I stället handlar ledningen om att samordna och ensa alla aktörer som arbetar utifrån egna problemtolkningar och mål.

Det är tankegången i ett nytt ledningskoncept byggt på ett femårigt forskningsprojekt som genomförts av Lars Fredholm och Christian Uhr.

Lars Fredholm– Forskningsprojektet Effektivare ledning vid storskalig räddningstjänst och krishantering resulterade bland annat i en doktorsexamen för Christian Uhr i september. Nu jobbar vi med att göra resultaten av projektet nyttiga, säger Lars Fredholm.

Det han bland annat vill titta på är inflytande och relationer mellan beslutsfattare, ofta i nätverksform.

– När man talar om ledning utgår man från ledning av en given hierarkisk organisation med en speciell uppgift, typ polismyndigheten eller räddningstjänsten. Men jag ser samhället som det system som har att hantera en kris och samhället består av privata, kommunala och statliga aktörer. De har att tillsammans hantera situationen i den drabbade delen av samhället.

Och då går det enligt Lars Fredholm inte att tillämpa någon enhetlig kommandostruktur, man måste utgå från att lokala aktörer agerar utifrån sina problemtolkningar och mål.

– Det är inte säkert att alla kommuner gör samma bedömning om de viktigaste åtgärderna. Då gäller det för länsstyrelsen, som har det geografiska områdesansvaret, att jämka samman de olika lokala aktörernas mål och ageranden. I stället för att vara en pekande kommenderingshand gäller det att jobba mer samordnande och skapa harmoni i helheten av alla aktörer.

Ibland följs inte givna planer. Lars Fredholm tar som exempel ledningsarbetet i en kommun under stormen Gudrun, då kommunens räddningschef på regional nivå inte nöjde sig med kontakt bara med egen länsstyrelse.

Genom att räddningschefen kände och hade förtroende för vissa individer tog han i det akuta skedet kontakt med en rad andra människor på regional nivå, bland annat i grannlänet.

– Samtidigt tog han kontakt med räddningstjänster i andra kommuner och fick dem att hjälpa till. Man kan nästan tala om fjärrstaber. Det var ett oplanerat mönster, men ändå funktionellt i sammanhanget.

Den här typen av lösningar och förtroenden är Lars Fredholm intresserad av. Att kunna improvisera utan att bryta mot lagar eller förstöra för helheten.

– Jag vill förbättra förmågan hos beslutsfattare att göra analyser när improvisationer sker och kunna värdera om de är nyttiga eller inte. Jag förkastar inte givna planer och hierarkier utan menar att förmågan att hantera balansen mellan dessa och nya lösningar som växer fram i stundens hetta är viktig, säger Lars Fredholm.