Arkivet

Kräver höjd elsäkerhet

Efter en brand i en kraftledningsgata i maj förra året krävde Svenska kraftnät (SvK) bättre utbildning av brandmän i elsäkerhet. MSB tog under hösten fram en ny kurs Skogsbrand och samhällspåverkan som innehåller avsnitt om elsäkerhet.

Bakgrunden är branden i en kraftledningsgata utanför Lindesberg i maj förra året då en 400 kilovoltsledning frånkopplades. Ledningen återinkopplades automatiskt efter någon minut, men när den återigen utlöstes och återinkopplades beslöt personalen kontrollrummet hos SvK, som är ledningsägare, att som en säkerhetsåtgärd koppla ur automatiken.


Flygpatrullering av ledningen upptäckte spår efter en släckt brand. Vad som utlöste frånkopplingen är inte känt, men det hade skett innan den deltidskår som utlarmades kom till platsen. Det var en mindre brand som släcktes utan missöden, men SvK kunde konstatera att rutinerna inte följts.


Enligt SvK, som driver och förvaltar det svenska stamnätet, begicks två allvarliga fel vid insatsen:
1. Räddningstjänsten kontaktade inte ledningsägaren innan släckningen påbörjades
2. Det kördes ut en brandbil direkt under ledningen


– När räddningstjänsten kommer fram till brandplatsen ska man omedelbart ta kontakt med ledningsägaren, som i det här fallet råkade vara SvK. Vi kan snabbt utföra vissa säkerhetsåtgärder så att ledningen inte omedelbart kopplas in igen om något går snett på brandplatsen. Om räddningsledaren har behov för mer omfattande åtgärder, till exempel bortkoppling av ledningen, måste olika riskscenarior prövas mellan räddningsledare och ledningsägare.
– Den initiala kontakten mellan räddningspersonalen och ledningsägaren är oerhört viktig, säger Göran Bergius, elsäkerhetsansvarig på Svenska kraftnät.


Brandbilen i ledningsgatan riskerade att hamna inom ledningens säkerhetsavstånd. Ute i terrängen hänger ledningarna lägre än i detaljplanelagda områden som exempelvis inom samhällen eller över vägar. Säkerhetsavståndet för en 400 kilovoltsledning är 4,5 meter.
– En 400 kV-ledning kan som lägst hänga 7,8 meter över mark och drar vi av ett säkerhetsavstånd på 4,5 meter blir det bara 3,3 meter kvar. En brandbil är någonstans kring fyra meter hög. Med utrustning kan den bli ännu högre och det kan i värsta fall få allvarliga konsekvenser. Därför bör man undvika att köra eller parkera stora fordon under ledningar i terrängen.


En svårighet som räddningstjänsten möter är att veta vem som är ledningsägare, men här lovar Göran Bergius att Svenska kraftnät ska hjälpa till.
– Enklast är om räddningspersonalen ringer SOS Alarm och begär att få kontakt med vår Tjänsteman i beredskap. Får vi några koordinater hjälper vi till med att ta fram vem som är ledningsägare, säger Göran Bergius.


Efter att SvK kontaktat MSB med anledning av händelsen uppdaterades myndighetens hemsida med information om elsäkerhet och under hösten togs det fram en ny kurs Skogsbrand och samhällspåverkan där Svenska Kraftnät medverkar i avsnittet om elsäkerhet. Första kursen körs i maj i år på MSB i Sandö.


Räddningstjänsten är utbildad i elsäkerhet, men fokus kan hamna på andra, vanligare insatstyper.
– Kunskapsnivån hos räddningstjänsten har sjunkit och ligger på lite för låg nivå. Med åren försvinner kunskaperna. Vissa saker blir populära och vissa faller i glömska, man har inte rutinerna att kvalitetssäkra personalens kunskaper helt enkelt, säger Håkan Axelsson, enhetschef på MSB.