Arkivet

Regeringen vill inte kunna ändra i handlingsprogram

Nyligen avslog regeringen en begäran från MSB om ändring av Pajala kommuns handlingsprogram. Det kan vara sista gången det togs ställning till en sådan begäran. Regeringen tänker ta bort sin egen möjlighet att ändra i handlingsprogram.

Ulrik Odén, FörsvarsdepartementetDet berättade Ulrika Odén, ämnesråd på Försvarsdepartementet, under MSBs förebyggandekonferens i Karlstad.


– Regeringen avser att ta bort regeringens möjlighet att ändra ett kommunalt handlingsprogram och i stället understryka vikten av en fördjupad dialog mellan tillsynsmyndigheterna och kommunerna, säger Ulrika Odén.


I sitt föredrag berättade Ulrika Odén om regeringens ambitioner inom området skydd mot olyckor och som kommer att återfinnas i den kommande regeringsskrivelsen för samhällets krisberedskap. Regeringen tror på den nationella strategin för stärkt brandskydd. En arbetsgrupp inom Försvarsdepartementet verkar för att regeringen ska föreslå riksdagen ska ställa sig bakom nollvisionen att ingen ska dö eller skadas allvarligt i bränder.


Sotningen ska än en gång ses över. Det handlar om ändrad ansvarsfördelning för sotningsverksamheten för att tydliggöra den enskildes ansvar för brandskyddet.


– Regeringen avser att pröva om ansvaret för att rengöra och att brandskyddskontroll utförs, helt eller delvis kan överföras till den enskilde och om tillsyn fortsatt bör vara ett ansvar för kommunerna. Avsikten är att frågan ska utredas i en statlig offentlig utredning eller i en statlig myndighet.


Regeringen vill också, i nära dialog med Sveriges kommuner och landsting och kommunerna, öka mångfalden inom räddningstjänsten.


– Regeringen vill bland annat pröva att låta Rekryteringsmyndigheten utföra lämplighetstester till SMO-utbildningen. Utveckla marknadsföringen och pröva att samordna och likrikta kommunernas rekryteringskrav, säger Ulrika Odén.


Hon berättade också om den kommande alarmeringstjänstutredningen.


– Den kommer att föreslå ett utökat offentligt åtagande, att verksamheten bedrivs i en myndighet eller möjligen i ett helägt statligt bolag samt att det troligen föreslås en samlad lagstiftning inom det här området.


Hon avslutade med ett förbehåll:
– Alla frågor ska hanteras i regeringsskrivelsen och med reservation för att alla statsråd ska ställa sig bakom, inklusive Anders Borg, säger Ulrika Odén.