Arkivet

Brandskyddet får nollvision

Ingen ska skadas allvarligt eller omkomma till följd av brand. Det är den gemensamma vision som arbetats fram i regeringsuppdraget med att ta fram en nationell strategi för att stärka brandskyddet genom stöd till enskilda.

Liksom tidigare trafiken får  brandskyddet en nollvision. Den nationella strategin har tagits fram i nära samarbete med kommuner, bransch- och intresseorganisationer samt andra myndigheter.

– För att nå visionen sätter vi tydliga effektmål om att skadade och döda i boendemiljöer ska minskas, säger Patrik Perbeck, enhetschef på MSB.

Den nationella strategin ska redovisas till regeringen 1 oktober. Nivåer och tidsperspektiv för målen var inte fastställda i början av september.

Uppdraget handlar främst om att ge stöd till olika former av kommunikation med den enskilde.

– Men vi har valt att se uppdraget i ett större sammanhang. Om vi vill stärka brandskyddet för den enskilde behövs mer än bara förbättrad kommunikation eftersom det finns människor som inte kan utrymma eller hantera en brand på egen hand. Det krävs också tekniska lösningar och så kallade förlåtande system.

I strategin nämns tre områden där det behövs insatser för att leva upp till visionen: kunskap och kommunikation, tekniska lösningar och lokal samverkan.

Inom kommunikationsområdet föreslås att utbildning i brandskyddskunskap bedrivs i skolor, från förskola till gymnasium, i introduktionsprogram för nyanlända invandrare, för särskilda yrkesgrupper, hemtjänstpersonal, biståndshandläggare och socialtjänstpersonal som bedriver uppsökande verksamhet.

Det framförallt räddningstjänsten efterfrågat är krav på brandvarnare i alla bostäder. Den frågan behandlas i ett annat regeringsuppdrag där MSB ska redovisa hur ett rimligt brandskydd i olika boendemiljöer kan se ut.
Behovet av tekniska lösningar som förbättrar brandskyddet för äldre poängteras.

– Det behövs sprinkler i särskilda boenden för äldre i ökad omfattning. I Boverkets förslag till nya byggregler ställs krav på sprinkler i nybyggen, men det behöver även finnas i befintliga boenden och där kommer vi i nästa regeringsuppdrag att pröva hur långt man kan gå.

Fastighetsägarens roll betonas och särskilt att dennes kunskap om fastighetens brandskydd behöver överföras till de boende.

En viktig del i den nationella strategin är riktade kommunikationsinsatser.

– Uppsökande verksamhet ger verkligen effekt. Vi har tittat på England där utvärderingar visar att man sparar ett 50-tal liv om året genom de massiva satsningar på hembesök som gjorts.

Det finns idag flera räddningstjänster som gör hembesök men ibland glömmer man att utnyttja befintliga resurser.

– Vi har redan i dag sotare som besöker två miljoner bostäder. Det går att hitta system för att använda dem som informationsbärare.

Mycket av det som redovisas arbetar MSB redan med, andra förslag kräver beslut från regeringen.

– Vi ser som en fortsättning att det bildas en samverkansgrupp som förvaltar och förverkligar innehållet i strategin. I gruppen bör ingå statliga myndigheter, kommuner, bransch- och frivilligorganisationer som ha koppling till och kan påverka brandskyddet för den enskilde, säger Patrik Perbeck.