Det ska MSBs nya webbaserade verktyg för förmågebeskrivning kunna ge svar på.

När MSB uppmärksammade att många insatser präglas av brister i både taktik och metod startades 2011 projektet Effektivare räddningsinsatser.

Arbetet inleddes med en kartläggning av alla moment och kompetenser som krävs före, under och efter en räddningsinsats. En analys av kartläggningen ledde till att delprojektet förmågebeskrivning startades. Det är nu klart för lansering och presenterades på Brand i Karlstad i slutet av maj.

Det rör sig om ett webbaserat verktyg där grundinformation lagts in för landets alla räddningstjänster. Informationen bygger på insatsstatistik från kommunerna och innehåller bemanning, anspänningstider, körtider, utryckningsstatistik och detaljerat kartmaterial med alla stationer utplacerade.

Kommunen har sedan att fylla i mer detaljerad information om den egna räddningstjänsten. Det möjliggör att i slutändan få ut en samlad förmåga som beskrivs i tre nivåer.

– Lagen om skydd mot olyckor säger att skyddet ska vara likvärdigt i hela landet. Med det här verktyget kan jämförelser göras med liknande kommuner för att se hur man ligger till, säger Lars-Gunnar Strandberg, projektledare på MSB.

Han beskriver förmåga som ”Vad vi kan åstadkomma genom att använda vår kunskap och erfarenhet i kombination med den övning vi haft och den utrustning vi disponerar”.

Verktyget underlättar för kommunerna att utifrån sin riskbild bedöma förmågor och kapacitet som krävs – och om man verkligen kan leverera vad som lovas.

Det finns kommuner som arbetar med förmågebeskrivningen men det saknas en enhetlig standard. Det är en brist inte minst vid länsstyrelsernas tillsyn.

– Det har varit svårt att få fram ett svar om vilken förmåga räddningstjänsten har. Ofta har den enbart beskrivits i bemanning, till exempel 1+4, men det säger inget om förmågan.

Verktyget kommer att finnas tillgängligt på MSBs webbplats som en del av RIB-paketet och tanken är att det ska vara tillgängligt även för allmänheten.

– Räddningstjänsten kommer att ha nytta av förmågebeskrivningen i planeringsarbetet, för att nå effektivare räddningsinsatser och kvalitetssäkra att räddningsledaren har de förmågor som krävs.


Fotnot: Under hösten presenteras systemet på följande orter: Umeå, Norrköping, Luleå, Borlänge, Kalmar, Västerås, Varberg, Revinge, Sandö.