Artikeln ändrad 2016-04-05 15.03

I samband med flyktingsituationen i höstas kritiserades att Migrationsverket inte var en av de så kallade bevakningsansvariga myndigheterna i krisberedskapsförordningen. Det innebar bl a att Migrationsverket saknade tjänsteman i beredskap, Tib.

MSB har i uppdrag att vid behov föreslå regeringen vilka myndigheter som ska ha särskild krisberedskap. När MSB 2014 lämnade ett samlat förslag på myndigheter ansågs det inte nödvändigt att Migrationsverket skulle omfattas. Med anledning av flyktingsituationen gör MSB en annan bedömning och hemställer till regeringen att Migrationsverket ska inkluderas bland de myndigheter som har ett särskilt ansvar för krisberedskapen enligt krisberedskapsförordningen.

Myndigheter som ska ha Tib är idag följande:

Affärsverket svenska kraftnät, Finansinspektionen, Folkhälsomyndigheten, Fortifikationsverket, Försvarets radioanstalt, Kustbevakningen, Lantmäteriet, Livsmedelsverket, Luftfartsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Polismyndigheten, Post- och telestyrelsen, Sjöfartsverket, skatteverket, SMHI, Socialstyrelsen, statens energimyndighet, Statens geotekniska institut (SGI), statens jordbruksverk, strålsäkerhetsmyndigheten, Statens veterinärmedicinska anstalt, säkerhetspolisen, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Trafikverket, Transportstyrelsen, Tullverket samt länsstyrelserna.

Myndigheter som vid en allvarlig kris ska kunna omgående upprätta en ledningsfunktion:

Affärsverket svenska kraftnät, Finansinspektionen, Folkhälsomyndigheten, Fortifikationsverket, Kustbevakningen, Livsmedelsverket, Luftfartsverket, Myndigheten får samhällsskydd och beredskap, Polismyndigheten, Post- och telestyrelsen, Sjöfartsverket, skatteverket, Socialstyrelsen, statens energimyndighet, statens jordbruksverk, strålsäkerhetsmyndigheten, statens veterinärmedicinska anstalt, säkerhetspolisen, Trafikverket och Transportstyrelsen.