Fallet gäller det behovsprövade vård- och äldreboendet Brogården i Mölndal som 2011 togs över av vårdbolaget Attendo. Attendo halverade bemanningen nattetid från fyra till två personer, men efter en tillsyn skrev Räddningstjänsten Storgöteborg ett föreläggande och krävde en återställning av personalstyrkan.

Attendo motsatte sig kravet men räddningstjänsten fick rätt både av länsstyrelsen och förvaltningsrätten. Bolaget begärde prövningstillstånd hos kammarrätten och hävdade att föreläggandet saknar stöd i lagen. Ett föreläggande enligt 2:2 Lagen om skydd mot olyckor kan inte ställa krav på hur många personer som ska ingå i en organisation.

I stället för ökad bemanning anser Attendo att kommunen som fastighetsägare ska åläggas att installera sprinkler.

Liksom underinstanserna avslog kammarrätten överklagandet och eftersom Attendo nekas prövningstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen är den rättsliga tvisten avgjord.