– Syftet är att de studerande ska få träna tvärsektoriell samverkan inom kommunalt säkerhetsarbete redan under studietiden, säger Tanja Ståhle, SMO-lärare och projektansvarig i Revinge.

De två skolorna har gemensamt tagit fram övningskonceptet som riktar sig till studerande inom skydd mot olyckor (SMO) vid Revinge, socionomprogrammet och kriminologi och urbana studier vid Malmö högskola.
– Vi hoppas att övningarna kan få dem att fundera kring hur vi samverkar kring åtgärder som rör trygghet och säkerhet inom kommunen, vilka andra perspektiv jag behöver förhålla mig till. För SMO-studenterna är det ett tillfälle att testa sina kunskaper och diskutera trygghets- och säkerhetsfrågor utifrån andra perspektiv än de som tillämpas i utbildningen, säger Tanja Ståhle.

Konceptet består av två gemensamma övningar. Den första genomfördes i mitten på mars och fokuserade på risk- och förebyggande. Bland annat ingick trygghetsvandring i ett bostadsområde i Malmö och en säkerhetsrond på ett aktivitetshus för barn. I övningen deltog representanter från Malmö stad, kommunala bostadsbolaget och Räddningstjänsten Syd.

Den andra övningen genomförs vid MSB Revinge i maj och kommer att fokuserar på hanterandet av en händelse. Det blir två fältövningar baserade på allvarliga samhällshändelser där olika yrkesgrupper kan behöva samverka.
– I den första delen av övningen tränades studenterna i att samarbeta kring trygghetskapande åtgärder och att gemensamt reflektera kring vad samverkan betyder i praktiken. I den andra övningen tränas de i att samverka under en pågående händelse med allt vad det innebär.

Förhoppningen är att övningskonceptet ska utvecklas till ett stående inslag inom de olika utbildningarna.
– Från vår sida är vi angelägna om att etablera denna typ av tvärsektoriell övningsverksamhet, säger Carin Björngren Cuadra, docent i socialt arbete från Malmö högskola. Vi får ofta höra från studenterna att de vill "göra" och inte bara studera. Detta är ett sätt att möta det behovet, och göra det inom ett angeläget utvecklingsområde.

Revinges samarbete med Malmö högskola ingår i en långsiktig strategi för att utveckla ämnet risk- och förebyggande, där trygghets- och säkerhetsarbete ingår som en del. – Vi vill bredda utbildningsformerna inom ämnet på olika sätt, bland annat genom att knyta an till forskning och högre utbildning, säger Tanja Ståhle. Samtidigt vill vi knyta samman teori och praktik så att de studerande får träna sina kunskaper i realistiska miljöer och ser det här som en början på ett sådant arbete.