Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Nyutgivet

Här är nyutgivna publikationer från MSB som kan laddas ner eller i ett fall även beställas som trycksak.

Publicerad: 2017-09-20

FÖR NEDLADDNING

Mot en palett/karta av styrmedel för informationssäkerhet
Studiens presenterar en kort analys av styrmedel användbara i en delvis decentraliserad modell för informationssäkerhet.

Portrycksrespons i den övre markprofilen vid kraftig nederbörd
Forskningsrapport som är underlag för stabilitetsberäkningar i slänter där de dränerade förhållandena är dimensionerande. Portrycksvariationer i de översta metrarna i slänter, som främst består av leriga jordar, har studerats.

FIDI-DRIFT : Forum för informationsdelning om informationssäkerhet för leverantörer av it-drift
Faktablad om FIDI-DRIFT, ett privat-offentligt samverkansforum som ökar informationssäkerheten för leverantörer av it-drift.

Att studera uppfattningar om risk och säkerhet
Studie som analyserar MSBs trygghetsundersökningar där allmänhetens syn på risk och säkerhet redovisas.

Kunskapsöversikt säkra flöden, försörjningsöversikt och kritiska beroenden
Studie med översikt av nationell och internationell forskning inom området säkra flöden. Starka kopplingar till samhällsviktig verksamhet.

Internetanslutna styrsystem i Sverige
Studie baserad på databaserna Censys och Shodan. Beskriver möjlig metod att svara på frågor om vilka styrsystem och komponenter inom samhällskritiska verksamheter som är internetanslutna.

Forskning planeras för ett säkrare samhälle
MSBs forskningsplan för 2018. Beskriver vilka forskningssatsningar MSB kommer att göra nästa år.

Droughts and wildfires in Sweden
Forskning med inblick i historisk variation av brandfrekvens och brunnen yta i samband med skogsbränder. Även framtida förändringar i torra perioder och brandrisk har studerats.

Händelser med farliga ämnen 2015-2016
Sammanställning över verksamhetsutövares inrapporterade händelser enligt LSO och LBE.

Metodik för lägesbilder och informationsdelning
Studien genomförd med hjälp av intervjuer, workshop och analys av utvärderingar. Redovisar behov av metodik för lägesbilder och informationsdelning.

Högupplösta nederbördsprognoser för hydrologisk riskbedömning
Forskning för att utveckla kapacitet att kvantifiera och riskbedöma hydrologiska effekter av skyfall, intensiv korttidsnederbörd. Genomfört av SMHI, SGI och Karlstads universitet.

Räddningstjänst för alla
Informationsblad om jämställdhet och mångfald i räddningstjänsten.

Klimatpåverkan på skogsbrandsrisk i Sverige
Analys av dagens situation vad gäller vegetationsbränders uppkomst, förekomst, vädermässiga förutsättningar och hantering. Nulägesanalys och modellutveckling för att bedöma brandrisk för framtida klimatscenarier.

Skorstensfejares arbetsmiljö
Skorstensfejares arbete innebär exponering för flera olika riskfaktorer. Det är kolpartiklar, polyaromatiska kolväten (PAH), metaller och metalloider, förbränningsgaser och damm, men även lösningsmedel och i viss mån asbest. Dessutom innebär arbete på hög höjd en risk för fallolyckor. Studier över dödsorsaker för sotare visar att de i förhöjd utsträckning drabbats av allvarliga sjukdomar och olyckor.

NYA VERSIONER

Bilaga till Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel
Används framförallt i fjärde steget i den lednings- och sambandsanalys som organisationer gör. Reviderad.

Risk- och sårbarhetsanalyser
Reviderat faktablad om risk- och sårbarhetsanalyser som alla kommuner, landsting, länsstyrelser och centrala myndigheter ska sammanställa.

TRYCKSAKER

Publikationerna kan beställas som trycksaker, men även laddas ner.
Aktörsgemensam

CBRNE-strategi
Andra versionen av strategin Texter uppdaterade, processer för att identifiera och prioritera CBRNE-områden har lagts till. Kortversion har tryckts, fullversion finns för nedladdning.
Best nr: MSB1079 –maj 2017.

Aktörsgemensamma former för inriktning och samordning vid samhällsstörningar
Vägledning för aktörer på lokal/regional nivå med utgångspunkt i geografiskt områdesansvar. Kopplat till gemensamma grunder för samverkan och ledning.
Best nr: MSB1031 –maj 2017.

Vägledning för skyfallskartering
En undersökning av kommunernas arbete med skyfall visade att många arbetar aktivt men också att flera önskar ytterligare stöd i arbetet. Det har resulterat i denna vägledning med tips för genomförande och exempel på användning.
Best nr: MSB1121 - aug 2017.

LADDA NER

Publikationerna finns att ladda ner på två ställen.
rib-bibliotek – klicka på bibliotek och sök på titel.
msb.se – sök på titel.

BESTÄLL

E-post: publikationsservice@msb.se
Postadress: MSB publikationsservice, L 124, 651 81 Karlstad.
Ange beställningsnummer samt din adress.

blog comments powered by Disqus
Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen