Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Nyutgivet från MSB

Här är nyutgivna publikationer från MSB som kan laddas ner eller i ett fall även beställas som trycksak.

Publicerad: 2017-05-31

För nedladdning

Förändring: omvärldsanalys bussar
Rapporten redovisar utvecklingen av bussar inom de kommande fem åren och som kan förväntas påverka räddningsinsatser. Kommande förändringar av drivmedel, konstruktioner och material, samt säkerhetssystem har kartlagts.

Nationell risk- och förmågebedömning 2017
Årlig rapport till regeringen där MSB lyfterfram områden där arbetet med samhällets krisberedskap och planeringen för höjd beredskap behöver utvecklas och stärkas.

Tryckkärlsexplosion i biogasdriven sopbil
Olycksutredning efter att fordonsgastank på sopbil exploderat i Katrineholm. Uppdraget har främst varit att utreda möjliga orsaker till explosionen men också att redogöra för andra säkerhetsmässiga förhållanden som kan relateras till olyckan. Tjugofyra7 skrev om olyckan i nummer 32.

Öppna jämförelser 2016
SKL och MSB publicerar för nionde gången indikatorer för arbetet med trygghet och säkerhet i landets kommuner. Tema i rapporten för år 2016 är brott och brottsförebyggande arbete.

Anslag 2:4 Krisberedskap – uppföljning 2016
Övergripande bedömning av resultatet av de åtgärder som berörda myndigheter, kommuner, landsting och frivilliga försvarsorganisationer har vidtagit under 2016 med finansiering från anslag 2:4 Krisberedskap.

Länsstyrelsernas förutsättningar att stödja kommuner gällande informationssäkerhet
Studien kartlägger länsstyrelsernas faktiska möjligheter att samordna och stödja kommunernas arbete med informationssäkerhet. Kartläggningen genomfördes hos sju länsstyrelser.

Organiserade räddningsinsatser med frivilliga
Studie som presenterar verksamheter med frivilliga som deltar i organiserade räddningsinsatser och som initierades 2010-2016, exempelvis människor i landsbygdssområden som organiserar sig gemensamt för att hjälpa varandra att släcka mindre bränder eller att utföra hjärt- och lungräddning vid misstänkta hjärtstopp.

Mediebranschen 2016 – hot, risker och sårbarheter
Rapporten ger en övergripande bild av mediebolagens verksamhetsnära risker och sårbarheter, samt några samhällsrisker där mediebolagen spelar en särskild roll. Rapporten presenterar utvecklingstrender som kan ha betydelse för mediebolagen och samhällets säkerhets- och beredskapsarbete, samt förslag till åtgärder.

Bilaga: Mediebranschen 2016 – hot, risker och sårbarheter
Fördjupning av ovanstående huvudrapport, utförligare underlag och mer statistik.

Riktlinjer för gränsöverskridande samverkan - med stöd av Nödnett och Rakel
Framtagna av norska och svenska organisationer i samverkan, och utgår från dagens samverkansbehov. Nødnett och Rakel behöver följa användarnas behov, den tekniska utvecklingen och förändringar i vår omvärld för att vara användbart. MSB och DSB tillsammans med användarorganisationerna uppdaterar riktlinjerna när det behövs.

Riskutredning för mindre och medelstora verksamheter
Vägledning med syfte att ge verktyg för att ta fram en utredning om risker, med utgångspunkt från kravet i lagen om brandfarliga och explosiva varor. Att följa vägledningen kan vara ett sätt att uppfylla kravet. Målgrupp är i första hand mindre till medelstora verksamheter med en relativt liten hantering av brandfarliga varor.

Vem styr?
Studie om chefers och politikers föreställningar om styrning, ledning och ledarskap i kommunal räddningstjänst. Baseras på 18 chefers och sex räddningstjänstpolitikers berättelser om den verksamhet de ansvarar för.

Viktiga lärdomar från elavbrotten i Ukraina
Faktablad om elavbrott 2015-16. Vilka lärdomar kan vi dra och vilka åtgärder borde vidtas för att upptäcka och förhindra liknande händelser i Sverige.


Nya versioner

Eldning och allemansrätt: detta bör du tänka på när du eldar.
Information om när du får och inte får elda i naturen och hur du gör det säkert. Uppdaterad version.

Lighting fires and private land...
Engelsk version av ovanstående.

Feuer und Allemansrätt...
Tysk version av ovanstående.

Ändringar : gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar
Några mindre ändringar har gjorts inför nytryck.

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar
Riktar sig till alla aktörer som har ett ansvar för eller kan bidra till att hantera samhällsstörningar. Uppdaterad version.

Undvik att din mineralgödsel används i våldsamma brott
Reviderad version. Mineralgödsel ("handelsgödsel") med högt innehåll av ammoniumnitrat eller andra nitrater kan användas för att tillverka sprängämnen. Genom att följa några enkla råd kan du minska risken att just din mineralgödsel används i brottsliga syften.

Du kan göra skillnad: sälj kemiska produkter på ett ansvarsfullt sätt
Folder med informationsmaterial till handeln om regler för sprängämnesprekursorer. Reviderad version.

Skydda dig mot brand hemma
Informationsmaterial på lätt svenska om brandskydd i bostäder. Reviderad version.

Fire protection at home
Engelsk version av ovanstående. Reviderad.


Trycksak

Transport av farligt gods
Boken informerar övergripande om regler som rör transport av farligt gods på väg och järnväg 2017/2018. Kan beställas som trycksak, men även laddas ner.
Pris: 30 kr.
Best nr: MSB1085 –feb 2017.

LADDA NER

Publikationerna finns att ladda ner på två ställen.
rib-bibliotek – klicka på bibliotek och sök på titel.
msb.se – sök på titel.

BESTÄLL

E-post: publikationsservice@msb.se
Postadress: MSB publikationsservice, L 124, 651 81 Karlstad.
Ange beställningsnummer samt din adress.

blog comments powered by Disqus
Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Kontakt
Redaktionen