Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Nyutgivet

En mängd utvärderingar, vägledningar, broschyrer med mera som har publicerats av MSB.

Publicerad: 2019-09-19

Med utsattheten, sårbarheten och livsstilen i centrum
Studie om strategier för ökad säkerhet i boende och under fritid. Bland nya utmaningar framstår risker förknippade med bland annat en åldrande befolkning, förändrade livsstils-, konsumtions- och aktivitetsmönster.

Analys av utvecklingen inom bostadsbrand 2018
MSB presenterar utvecklingen inom brandsäkerheten i bostäder utifrån ett antal indikatorer. Fördjupad version av rapporten Nationell strategi för stärkt brandskydd - Har den förändrat något?

Ersättningar och förmåner i RiB 19
Avtal för deltidsbrandmän, ersättning för beredskap och timlön samt andra förmåner beskrivs i foldern.

Utbildningsprogram för förare av fordon som transporterar farligt gods
Omfattar förarkurser som finns föreskrivna i MSBs föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S).

Larmoperatörskluster – organisering för samverkan i vardag och kris
Utvärdering av organisering i Stockholm arbetar larmoperatörer från sju organisationer samlokaliserat i ett så kallat samverkanskluster.

Personskadekostnader och livskvalitetsförluster till följd av olyckor i hem- och fritidsområdet
Studien undersöker förutsättningarna att utveckla en samhällsekonomisk modell för värdering av liv och hälsa inom hem- och fritidsområdet som är jämförbar med trafiksektorns modell. Fokus har varit allvarliga skador till följd av bränder och drunkning.

Kampanjmanual: kommunikationssatsning deltidsbrandmän 
Kampanj pågår för att få fler deltidsbrandmän. Materialet är framtaget för att kunna spridas lokalt. All information om kampanjmaterialet finns i manualen.  Finns i två versioner, en riktad till räddningstjänster och en till fackförbund.

Vägledning för krigsorganisation och krigsplacering 
Vägledningar för hur kommuner och regioner skapar en krigsorganisation och bemannar den har tagits fram av MSB. De två parallella vägledningarna är uppdateringar och anpassade för de förutsättningar som är specifika för kommuner respektive regioner.

Kemikalieolyckors miljökonsekvenser
MSB har tagit fram metod för beskrivning av miljökonsekvenser vid en kemikalieolycka. Metoden är främst avsedd att användas generellt inom olika branscher som berörs av lagen Sevesolagstiftningen.

MSB:s förstärkningsresurs: oljeskadeskydd
Faktablad med information om resursens materiel och hur det hanteras.

Nyheternas pushnotiser: användare och användning i Sverige
Hur stor andel av befolkningen använder pushnotiser och hur används dessa? Det är frågeställningen i forskningsrapporten som är en uppföljning till studien Alarmerande nyheter. Rapportens resultat bygger på en enkätundersökning som besvarats av 1 772 personer.

Brandskydd vid skördearbete i jordbruket
Skördearbete på mark med hög brandrisk under torra förhållanden innebär ökad risk för vegetationsbrand. Faktablad med råd om hur man arbetar säkert.

Kontinuitetshantering för samhällsviktig verksamhet
Vill du komma igång med kontinuitetshantering och få inspiration till arbetet? Eller har du erfarenheter som du gärna delar med dig till andra organisationer? MSB erbjuder utbildningar, stödmaterial och inspirerande exempel.
Serien innehåller flera publikationer:

  • Kontinuitetshantering och andra processer
  • Fördjupning - kontinuitetspolicy och riktlinjer
  • Kontinuitetshantering : en viktig del i vårt arbete med samhällsskydd och beredskap
  • Kontinuitetshantering - en presentation som beskriver nyttan
  • Kontinuitetshantering - scenarier med diskussionsunderlag
  • Kontinuitetshantering - ett fiktivt exempel
  • Workshopupplägg för kontinuitetshantering
  • Kontinuitetshantering – dokumentationsmall för genomförande version 1
  • Kontinuitetshantering – dokumentationsmall för genomförande version2

Vägledning för identifiering av samhällsviktig verksamhet
Målet är att vägledningen ska fungera som ett stöd i olika aktörers arbete med att identifiera samhällsviktig verksamhet inom sin organisation, sitt geografiska område och sitt ansvarsområde.

Om krisen eller kriget kommer: invånares reaktioner och reflektioner
Studien bygger delvis på de frågor som kom in till MSB:s kontaktcentrum efter utskicket av broschyren samt på ett mindre antal fokusgrupper

Inriktning av jämställdhet och mångfald i det kommunala säkerhetsarbetet
Utvärderingen visar att det krävs krafttag och en målbild som genomsyras i såväl politiska beslut som i andra styrmedel. Det krävs kunskap, information och verktyg för alla som kommer i kontakt med frågan. Rekommendationer kommer med stor sannolikhet att tas tillvara i det fortsatta arbetet med att ta fram verktyg och metoder för en jämställd och inkluderande räddningstjänst.

Händelser med farliga ämnen 2017-2018
Under de två åren rapporterades 75 händelser enligt LSO (lagen om skydd mot olyckor) och LBE (lagen om brandfarliga och explosiva varor) till MSB. Det här är en sammanställning.

Beräkning av produktionsbortfall ; ett underlag för beräkning av samhällets kostnader för olyckor 2015
Rapport till grund för en uppdatering av beräkningar för samhällets kostnader för olyckor för 2015 och redogör för beräkningen av produktionsbortfall.

Transport av farligt gods : väg och järnväg 2019/2020
Handbok som informerar övergripande om de regler som rör transport av farligt gods på väg och järnväg. Ger en översikt av de allmänna bestämmelserna.

Civil-militär samverkan inom mikrobiologisk beredskapsdiagnostik i samband med höjd beredskap – Delprojekt förstudie
Rapporten sammanfattar arbetet som bedrivits i förstudien inom projektet. Målet har varit att skapa insikter om hur civila myndigheter kan stödja Försvarsmakten vid spridning av smittämnen som kan få allvarliga följder för civilbefolkning och militär.

Civil-militär samverkan inom mikrobiologisk beredskapsdiagnostik i samband med höjd beredskap – Delprojekt övning
Samma som ovan men med fokus på övningsaktiviteter.

MSB stärker EU:s arbete för fred och säkerhet
Broschyr som beskriver MSBs stöd för EU:s civila insatser genom en centraliserad logistiktjänst med systemstöd och ett strategiskt lager. Uppdraget sträcker sig över tre år och omfattar inköp, transporter, lagerhållning av strategiska produkter samt utveckling av ett globalt affärssystem.

Först på plats vid händelser med farliga ämnen CBRNE
Ny och omarbetad version av åtgärdskalender och ersätter utgåva från 2015. Åtgärdskalendern är tänkt att fungera som en checklista och ett beslutsstöd för de som redan har grundläggande kunskap om arbete på skadeplats.

LADDA NER

Publikationerna finns att ladda ner på två ställen.

rib.msb.se – klicka på bibliotek. – sök på titel.

msb.se/sv/publikationer/ – sök på titel.

blog comments powered by Disqus
Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen