Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Nyutgivet

Rapporter, broschyrer, läromedel med mera från MSB. Där inget pris anges är publikationen gratis.

Publicerad: 2016-03-02

Att beställa eller ladda ner

Personsäkerhet– teori och praktik

Boken handlar om kunskap kring skydd av människors liv och hälsa. Ett försök till samlad bild av problematiken med personskador, exempelvis skador i trafik, vid brand, fall och patientsäkerhet. Specialområdenas forskningstraditioner, begrepp, modeller och arbetssätt sätts in i en helhet med personsäkerhet som benämning.

Pris: 200 kr.
Best nr: MSB944 – dec 2015.
Så beställer du:
E-post: publikationsservice@msb.se
Postadress: MSB publikationsservice, L 124, 651 81 Karlstad.
Ange beställningsnummer samt din adress.
Det går också att beställa, alternativt ladda ner, via www.msb.se

Publikationer att ladda ner

Barnsäkerhetsrådet – tema skola

Om vad myndigheter inom Barnsäkerhetsrådet kan erbjuda för att öka säkerhet, trygghet, hälsa och delaktighet i skolan.

Snabba metoder att mäta radioaktiva ämnen i människokroppen

Forskningsrapport där syfte varit att ge möjlighet till snabba och noggranna helkroppsmätningar avseende radioaktiva ämnen.

Skydd mot brand: före under och efter räddningsinsats

För ökad kunskap om bra brandskydd och att genomföra en bra räddningsinsats. Tonvikt på byggnadstekniskt brandskydd. Ersätter tidigare upplaga.

Systematiskt arbete med skydd av samhällsviktig
verksamhet

Stöd för arbete med riskhantering, kontinuitetshantering och att hantera händelser. Till stödet finns checklista och bilaga separat publicerat.

Underlag till förslag för kriterier för nationellt samhällsviktig verksamhet

Kompletterar tidigare rapport (En övergripande historisk respektive internationell kartläggning av arbetet med skydd av samhällsviktig verksamhet).

Samhällsekonomiska konsekvenser av fullbordade suicid

Beräkningar av samhällsekonomiska konsekvenser för suicid under 2014.

Opinioner 2015

MSBs undersökning "Opinioner 2015" visar att oron för den politiska situationen i världen fortsätter att öka. I den årligen återkommande undersökningen mäts allmänhetens uppfattningar.

Risk- och sårbarhetsanalyser 2014

Övergripande bild av hur myndigheterna arbetat med risk- och sårbarhetsanalyser. För stödja och utveckling inom området.

Fastighetsautomation

Faktablad om cybersäkerhet inom fastighetsautomation.

Globala konflikter med lokala konsekvenser

Uppdaterad version, för ökad kunskap om hur globala/regionala konflikter kan få lokala konsekvenser i Sverige.

Mapping of institutional architecture for protection from oil spills in the Baltic Sea region

Resultat från undersökningen av den institutionella strukturen för skydd mot oljeutsläpp i Östersjöregionen. På engelska.

Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel

Bilaga till nationella riktlinjerna. Används framförallt i fjärde steget i lednings- och sambandsanalys.

Öppna jämförelser 2015

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och MSB publicerar för indikatorer för arbetet med trygghet och säkerhet i landets kommuner. Tema i år: kommunal räddningstjänst.

Och aldrig mötas de två?

Slutrapport från forskningsprojektet Krav, förväntningar och myter i samspelet mellan krishanteringens professionella aktörer och det berörda samhället. Ömsesidiga krav, föreställningar och förväntningar som skapar villkor för samspelet mellan beslutsfattare och medborgare har studerats.

Utvärdering 2015 av anslag 2:4 Krisberedskap

MSB har utvärderat över 30 projekt till ett värde av minst 118 miljoner för att visa effekterna av anslaget.

Säkerhetsguide för evenemang

Guide för att skapa samsyn mellan inblandade aktörer. Ersätter tidigare version.

Event Safety Guide

Engelsk version av publikation ovan.

Målarbilder Ellie och Jonas

Målarbok, bilder med budskap att färgsätta för barn..

Programmet för ökad säkerhet i industriella informations och styrsystem 2013-2015

Sammanfattar kortfattat delar av programmets verksamhet.

Nederbörd och översvämningar i framtidens Sverige

Sammanfattar fyraårigt forskningsprojekt. Stöd till kommuner och länsstyrelser i arbetet med klimatanpassning med fokus på skyfall och översvämning.

Terminologi och begrepp inom informationssäkerhet

Svensk terminologi på informationssäkerhetsområdet utvärderas, fokus på frågor om målgrupper och grundläggande begrepp.

Så skyddar MSB din information : informationsbehandling vid it-incidenthantering

Faktablad om hur MSB skyddar information vid rapportering.

Fyra olika faktablad:

Samverkansområdet farliga ämnen
Samverkansområdet skydd, undsättning och vård
Samverkansområdet geografiskt områdesansvar
Samverkansområdet transporter

 

Insatsverksamheten 2015

MSB genomförde 226 insatser 2015. Redovisning av arbetet.

Den framtida utbildningsverksamheten

Slutredovisning av utredningen om MSBs utbildningsverksamhet. Se artikel sidan 4.

Årsredovisning 2015

Redovisning av MSBs arbete.

Genus och räddningstjänst

Slutrapport från forskningsprogrammet Genus och räddningstjänst: teknik, organisation och jämställdhetsintegrering.

Rätt man på rätt plats

Om kommunala sambruksprocesser ur genusperspektiv.. Rapporten fokuserar på manligt dominerade räddningstjänsten och kvinnligt dominerade sjukvården/hemsjukvården.

Andra utgivare

Sofia Bugges sigill

Sundsvalls brandkårs historia skriven i romanform av Svenåke Boström som tidigare skrivit om Sundsvallsbranden. Den här boken tar vid efter stadsbranden med en mordbrand och fram till 1960-talet.
Pris: 206 kr på bokus.com
Förlag: designsundsvall.se


Krisehåndtering online

Sociala medier kan vara mycket krävande att hantera under en kris. De kan försätta myndigheter utanför diskussionen, men kan också vara viktiga för att snabbt få ut budskap till många.
Boken av Kjell Løvik (på norska) vänder sig de med ansvar för krishantering och kommunikation, men också de som ska leda och hantera en händelse.
Pris: 349 (NOK)
Beställning: www.cappelendammundervisning.no

blog comments powered by Disqus
Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Kontakt
Redaktionen