Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Nyutgivet

En mängd forskningsresultat, vägledningar, broschyrer med mera som har publicerats av MSB.

Publicerad: 2019-05-28

FÖR NEDLADDNING

Vägledning för lokal ISF

Vägledningen för lokala inriktnings- och samordningsfunktioner (ISF)förtydligar förhållandet mellan internt och aktörsgemensamt arbete för att hantera samhällsstörningar, samt det geografiska områdesansvaret förtydligas.
Det finns även sex broschyrer kopplade till vägledningen:
– Det lokala geografiska områdesansvaret under en samhällsstörning
– Lokal ISF, vad är det?
– Att delta i en lokal ISF
– Att arbeta i ett ISF-stöd
– Att vara inriktnings- och samordningskontakt, ISK
– 10 steg på vägen till en lokal ISF

Nationell risk- och förmågebedömning 2019
Strategiskt underlag för att inrikta och utveckla krisberedskapen och civilt försvar. Rapporten ger en övergripande och en områdesvis bild av sårbarheter, hot och risker.

Så förstärker vi vid större händelser
För de som använder Rakel och behöver veta vilka förstärkningsresurser som finns. MSB kan stödja med förstärkningsresurser som sambandsledarpool, terminalpool, verktyg för tillfällig nätförstärkning

Investering i kunskap för ett säkrare samhälle
MSBs strategi för forskning och utveckling.

Vägledning i skogsbrandssläckning
Vägledningen har fokus på bekämpningen av skogsbranden, både på marken och från luften. Målgrupp är framför allt räddningstjänstpersonal som aktivt deltar vid brandbekämpning i skog och mark.

Skador och riskgrupper i hem- och boendemiljöer
Forskningsprojektet som särskilt undersökt vilka grupper som löper största risk att skadas av fall, skärning och förgiftning, samt undersöka i vilka typer av situationer som risken kan anses som extra stor.
Tre områden har undersökts: oavsiktliga skador i bostaden, våldet i skolorna samt suicidplatser.

Branddynamiska metoder som stöd för räddningstjänsten
Rapporten sammanfattar ett projekt där syftet har varit att undersöka hur branddynamik används och kan användas för att stödja räddningstjänsten i dess förebyggande, operativa och utredande verksamhet.

Räddnings- och sjukvårdsinsats vid terrorhändelse
En internationellt utvecklad och prövad simuleringsmodell för träning av räddnings- och sjukvårdspersonal för insats vid terroristattacker har anpassats till svenska förhållanden och framgångsrikt använts vid utbildning av personal på olika nivåer.

Stormarna Alfrida och Jan
Under januari 2019 drog två stormar in över Sverige. Effekterna av stormarna skilde sig åt. MSB har gjort en utredning och sammanställning av viktiga erfarenheter.

En räddningstjänst för alla
Första handboken i jämställdhet för räddningstjänsten

Utvecklad riskhantering för samhällsviktiga verksamheter avseende översvämningsrisker
Studiens resultat ska bidra till en utvecklad risk- och kontinuitetshantering i översvämningsdrabbade områden.

Nationell strategi för brandskydd: har den förändrat något?
Rapporten redovisar och analyserar utvecklingen av antalet omkomna och allvarligt skadade samt för ett antal andra utpekade indikatorer.

Årsrapport it-incidentrapportering 2018
Sammanställning och analys av de statliga myndigheternas rapportering av it-incidenter som bedömts som allvarliga.

Kontinuitetshantering för samhällsviktig verksamhet
Faktablad som berättar vad MSB kan stödja med idag och vad som utvecklas inför framtiden.

Utvärdering av MSB:s arbete i samband med skogsbränderna 2018
Utvärderingen visar viktiga lärdomar och utvecklingsområden som kan stärka och utveckla MSB inför framtida samhällsstörningar.

Brottsförebyggande åtgärder mot radikala vänsterrörelser
Undersökning hur lärare, socialarbetare och poliser på lokal nivå tolkar och utför sitt uppdrag inom det specifika arbetet mot "vänsterextremism" samt hur vänsterradikala aktivister uppfattar och påverkas av dessa åtgärder.

Hantering av ANE
Handbok till MSB föreskrifter 2018:13 om hantering av ammoniumnitrat, -emulsioner, -suspensioner och -geler som ännu inte omvandlats till sprängämnen.

Krisinformation på flera språk?
Studie som gör en nationell kartläggning av hur beredskapsmyndigheter, länsstyrelser och kommuner arbetar med krisinformation på flera språk än svenska.

Rättssäkerhet och effektivitet vid brandskyddstillsyn
Uppföljning av om Tillsynshandboken och MSBs handläggningsstöd fått avsedd effekt.

Metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete
Översiktlig bild av vad systematiskt informationssäkerhetsarbete innebär.

Nordiskt seminarium om samhällsskydd och beredskap
Redovisning av seminarium från oktober 2018 då MSB, med stöd av Försvarshögskolan, genomförde "Nordiskt seminarium om samhällsskydd och beredskap – beroenden, sårbarheter och samarbete i regionen".

Vägledning för kommunens arbete med styrdokument 2019-2022
Kommunerna ska ta fram ett styrdokument för sitt arbete med krisberedskap. Vägledning från MSB i samråd med SKL och kommunrepresentanter.

Vägledning för kommunens utbildnings- och övningsplan 2019-2022
MSB och SKL har kommit överens om att kommunerna ska ta fram en utbildnings- och övningsplan. Vägledningen ger stöd i att ta fram inriktning för utbildningar och övningar.

Val och värden i extremscenarier
Forskningsprojekt som studerat processen från vetenskap. Det centrala resultatet är en modell för hur val och värden tidigt i processen kan få betydelse för expertbedömningar av extremscenarier.

Vagabonderande strömmar orsakade flera brandhärdar i flerbostadshus
När en skruv i ett elrör bidrog till att strömmen kunde välja annan väg (vagabonderande strömmar) uppstod flera olika brandhärdar i samma byggnad. MSB ansåg att händelsen var av nationellt intresse med tanke på det ovanliga brandförloppet och den sannolika kopplingen till så kallade vagabonderande strömmar. Därför beslutades att en olycksutredning skulle utföras

Operativ metodik vid insatser där det finns solcellsanläggningar
Vägledningen riktar sig i första hand till räddningstjänsten. Syftet är att öka kunskap och säkerhet vid insatser där solceller förekommer. Vägledningen beskriver en insatsmetodik för att kunna göra en säker insats.

Samlad informations- och cybersäkerhetsplan 2019-2022
Innehåller åtgärder som MSB, FRA, FMV, Försvarsmakten, Post- och telestyrelsen, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen avser att vidta för att höja informations- och cybersäkerheten i samhället.

ANDRA SPRÅK

Field staff handbook : before, during and after operations
Handbok för personal som ut på insats för MSB. Praktiska råd och svar på frågor kring anställning hos MSB. På engelska.

MSB Gender equality handbook
Praktiska råd för personal på internationella insatser. Över 30 lättanvända verktyg och checklistor med praktiska tips, råd och exempel på hur ett jämställdhetsperspektiv kan integreras. På engelska.

Smoke alarm efficiency
Utifrån befintlig kunskap presenterar studien förslag på hur brandvarnarens signal kan förbättras och hur rekommendationer kring dess placering i bostäder kan utvecklas. På engelska.

SÅ LADDAR DU NER

Publikationerna finns att ladda ner på två ställen.

  • rib.msb.se – klicka på bibliotek. Sök på titel.
  • msb.se/produkter och tjänster/publikationer – sök på titel.
blog comments powered by Disqus
Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Kontakt
Redaktionen