Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Nyutgivet

Här är nyutgivna publikationer från MSB som kan laddas ner.

Publicerad: 2018-06-15

MSB:s förstärkningsresurs : samverkan och ledning
Faktablad om förstärkningsresursen Samverkan och ledning som syftar till att stärka inriktning och samordning vid olyckor, kriser och i vissa fall även andra samhällsstörningar. Resursen består främst av personer med kompetens att förstärka ansvarig aktörs ledningsfunktion.

Medborgarna och det psykologiska försvaret
Historiska erfarenheter visar att propaganda och vilseledande information kan ha stor betydelse för ett utgången av ett krig eller en kris. Sverige byggde upp ett psykologiskt försvar i början av 1950-talet. Men i dag krävs nya metoder och lösningar. Motståndaren är svårare. Staten har inte samma handlingskraft. Medielandskapet är annorlunda. Medborgarna är mer kritiska.

Riskreducerande åtgärder för dödsbränder i bostäder
Forskningsprojektet sammanfattas i form av förslag på åtgärder som kan införas för att minska antalet omkomna och skadade i bostadsbränder. De rekommenderade åtgärderna baseras på de resultat som framkommit i de underprojekt som genomförts under projektets gång.

NCS3 Studie – Standardserie ISA/IEC 62443 : användning och erfarenheter bland svenska ICS-aktörer
ISA/IEC 62443 är en standard med fokus på industriella informations- och styrsystem (ICS). Syftet med rapporten är att ge MSB en ökad förståelse för standardens omfattning och användning i Sverige för att på så vis bidra till ökad kunskap om de förutsättningar som råder inom ICS-området.

NCS3 Studie – IoT-relaterade risker och strategier
Studie som identifierar och analyserar risker relaterade till Internet of Things , samt föreslår strategier för att motverka och begränsa dem. Strategierna riktas i första hand till MSB och andra myndigheter.

Säkrare IoT : rekommendationer till myndigheter
Faktablad om säkrare IoT (internet of things: sakernas internet) Ett antal tänkbara åtgärder för bättre IoT-relaterad säkerhet beskrivs.

Så säkrar du ditt IoT : råd till systemägare och nyttjar
Faktablad som ger utförligare exempel på vilka åtgärder en systemägare och nyttjare kan vidta för att minska sina IoT-relaterade risker.

IoT-relaterade risker: begrepp och kategorisering
Faktablad som presenterar ett antal begrepp och deras definitioner samt kategoriserar olika risker på en övergripande nivå.

Ergonomi och teknik för att minska arbetsbelastningen inom den operativa räddningstjänsten
Studien undersöker vilka arbetsmoment som upplevs som tunga inom den operativa räddningstjänsten och om arbetsbelastningen för dessa arbetsmoment kan minskas genom användning av mer ergonomiskt utformad utrustning.

Vad hände med opinionen?
Tar upp olika metoder och strategier för att mäta snabba opinionsförändringar och undersöka opinioner/händelser i sociala medier.

Räddningsinsats och självkörande fordon
Studien visar att det successiva införandet av självkörande fordon kan innebära vissa problem för räddningstjänsten att utföra sina uppgifter på ett säkert sätt. Dels kan ett självkörande fordon ha problem att identifiera en avspärrning och dels kan det bli problem i samband med utryckningskörning då dessa fordon inte uppfattar blåljussignaler.

Mot en evidensbaserad nollvision kring bostadsbränder
Slutrapporten presenterar i sammanställd form resultat från projektet som genomförts under åren 2014-2017. Forskningens tyngdpunkt ligger i förståelsen av de mekanismer som gör att vissa grupper är särskilt utsatta för dödsfall och allvarlig skada vid brand.

Säkerhet vid molnlösningar
Studie med syfte att kartlägga användningen av molnlösningar hos offentliga aktörer, identifiera samhällsrisker samt skapa en uppfattning av graden av centralisering kring molntjänster.

Drift och reparationsjournal för pneumatiska varningsanläggningar
Journal som används vid olika former av tillsyn vid pneumatiska varningsanläggningar.

Analys av VMA 2017
Under 2017 ökade antalet sända VMA. Från att ha varit ganska konstant i tio år med omkring 20 VMA per år till i 44 VMA första dryga 10 månaderna under 2017. MSB har initierat en uppföljning och analys av hur VMA använts i dessa 44 VMA-händelser.

Livsmedelsproduktion ur ett beredskapsperspektiv
Rapporten redovisas resultat från ett projekt om jordbrukets sårbarhet för störningar och möjliga lösningar som kan stärka motståndskraften. Resultaten visar att den grundläggande förutsättningen för att producera livsmedel är fungerande transporter samt en fungerande import.

Bostadsbränder i storstadsområden
Forskningsprojekt som i samverkan med räddningstjänster, kommuner och andra berörda i storstadsområden analysera bakomliggande faktorer till skillnader i förekomsten av bostadsbränder. Projektet ska utveckla förslag på hur brandsäkerhetsarbete kan bedrivas och utvärderas i dagens socialt fragmenterade storstadsområden.

Genus, risk och sårbarhet
Rapporten beskriver hur ett genusperspektiv kan bidra till kunskap om hur begreppen risk och sårbarhet används inom krisberedskap.

Verktygsanvändning vid insatser
Studie vid tre räddningstjänster med syfte att utreda hur frekvent olika verktyg används vid insatser hos räddningstjänsten samt göra en enklare placeringsanalys. Resultatet tänkt att kunna användas i kommande Basbilskoncept för att kunna placera utrustningen mer ergonomiskt lämpligt.

Du behövs din insats gör skillnad
Broschyr med läsning om frivilliga försvarsorganisationer och hur du kan göra för att vara med och bidra.

Frivilliga försvarsorganisationer – förstärkning för myndigheter och kommuner
Broschyr som visar hur myndigheter/kommuner kan samverka med frivilliga organisationer.

Security culture and information technology
Forskningsprogrammet Securit, Security Culture and Information Technology har genomförts 2012-2017.Syftet har varit att förbättra organisationers möjligheter att hantera sociala aspekter av informationssäkerhet.

Sätt stopp för kränkningar
Broschyren vänder sig till personal inom räddningstjänsten. Budskapet är att alla arbetstagare har rätt till en arbetsmiljö där de inte blir mobbade eller utsatta för kränkande särbehandling.

Utvärdering av hanteringen av attentatet i Stockholm 7 april
MSB bedömer att samhällets samlade hantering av det initiala händelseförloppet i stort fungerade väl. Att händelsen inträffade dagtid på en vardag bidrog till en snabb respons från polis, hälso- och sjukvård och brandförsvaret. Enskilda individers insats och risktagande översteg i många fall vad samhället kan förvänta sig. En av de viktigaste slutsatserna är att aktörerna nu behöver vidta gemensamma förberedelser genom planering, utbildning och övning för den här typen av händelser.

Nationell risk- och förmågebedömning 2018
Den nationella risk- och förmågebedömningen syftar till att beskriva samhällets förmåga och vilka utvecklingsbehov som finns, och är därmed ett underlag för att inrikta och utveckla krisberedskapen och civilt försvar.

Vägledning för beslutsfattande i samband med samhällsstörningar
Beslutsstöd som är en fördjupning av Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar Beslutsstödet är en metod för att prioritera inför och under insatser vid samhällsstörningar över hela hotskalan.

Systematiskt arbete med skydd av samhällsviktig verksamhet
Stöd för arbete med riskhantering, kontinuitetshantering och att hantera händelser Syftet är att konkretisera vad som kan ingå i systematiskt arbete för skydd av samhällsviktig verksamhet.

Vad är samhällsekonomiskt lönsam brandsäkerhet 2017?
Genomgång av tidigare genomförda studier av samhällsekonomisk lönsamhet hos åtgärder inom brandsäkerhetsområdet som har utförts från 1990-talet och framåt. Syftar dels att ge en bild av vilka resultat som fortfarande är giltiga och dels att peka på inom vilka områden nya studier skulle vara intressanta att genomföra.

Utvärdering av MSBs forskningsstrategi
Utvärderingen visar att det inte är tydligt vem eller vilka som är målgrupp för strategin. Vid intervjuer framkommer olika syn på det, någon anser att strategin är skriven för regeringskansliet, andra att den är till för MSB eller skriven för forskarvärlden. Tematiska utlysningarna har inneburit att MSB fått en mer långsiktig styrning av forskningen.

Årsrapport it-incidentrapportering 2017
Övergripande syftet med rapporteringen är att ge MSB bättre förutsättningar att stödja arbetet med, samt stärka, samhällets informations- och cybersäkerhet.

Utvärdering av överenskommelse om kommunernas krisberedskap
Utvärderingen bedömer att ett till de resurser kommunerna har är utvecklingen positiv och de flesta kommuner arbetar med krisberedskapsfrågor efter bästa förmåga.

Islamisk aktivism i en mångkulturell kontext: ideologisk kontinuitet eller förändring?
Innehållet i rapporten ska ses som en del i en större forskningsgärning att bidra med kunskap om vilka uttryck islamisk aktivism tar sig i Sverige och andra europeiska länder.

Metodik för utredning av kriser
Bakgrunden till studien är att lärandet från kriser och händelser inte sker i en systematisk form idag utan mer ad hoc. Kartläggningen är ett steg i att lyfta fram de metoder som finns och har använts i andra länder.

Rätt person på rätt plats
Vägledning för myndigheters arbete med krigsorganisation och krigsplacering av den personal som ska ingå.

Insatsverksamheten 2017
MSB genomförde under året 164 insatser, varav 125 internationella biståndsinsatser och 39 insatser i Sverige och i icke biståndsländer. Kostnaderna, som täcks av extern finansiering uppgick till 187 miljoner kronor. Årsredovisningen täcker också in MSBs roll och uppgift med mera.

Introduktion till avsiktliga elektromagnetiska hot mot samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur
Många samhällsviktiga funktioner förlitar sig idag på elektroniska system och trådlösa kommunikationssystem. Dessa är mycket känsliga för elektromagnetiska (EM) störningar, som utgör ett hot mot samhällsviktig verksamhet. Denna introduktion till EM-hot är avsedd som bakgrundsmaterial för risk- och sårbarhetsanalyser som innefattar EM-hot, till exempel inför införande av eller vid höjd beredskap.

Genomförande av huvudstudie rörande antagonistiska elektromagnetiska hot...
Rapporten redovisar arbetet med två pilotstudier för risk- och sårbarhetsanalyser av två olika elektronikberoende samhällsviktiga verksamheter utsatta för EM-hot i samband med höjd beredskap. I arbetet har typscenarier med realistiska EM-hot anpassats till analyserade samhällsviktiga verksamheter.

Vägledning för risk- och sårbarhetsanalys
Vägledning för den som planerar att genomföra en risk- och sårbarhetsanalys (RSA) om avsiktliga elektromagnetiska hot (EM-hot) mot samhällsviktig infrastruktur.

Elektromagnetiska hot mot samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur
Informationsblad i utbildningsmaterial som tar upp störsändare och mikrovågsvapen.

 

NY VERSION

Framtida utveckling som kan påverka arbetet med samhällsskydd och beredskap
Uppdatering av bedömningen av parametrarna i kapitel 3 i rapporten "Framtida utveckling som kan påverka arbetet med samhällsskydd och beredskap, MSB 383 – mars 2012".

 

PÅ ENGELSKA

Safe and Sound: Ten Years of Research and Development Cooperation between United States and Sweden
Sammanfattning av tioårigt samarbete.

The Art of Risk : Understanding Representations of Risk in the Pacific and Caribbean Islands
Studie som söker förklara begränsade effekterna av internationella resiliensprogram i lokala samhällen.

Internet of Things: Threats and Opportunities for Society
Sakernas internet: hot och möjligheter för samhället. En kunskapsöversikt som tagits fram av Göteborgs universitet på uppdrag av MSB. Syftet är att kartlägga risker, hot och möjligheter ur ett samhällsperspektiv.

The European Union, the Baltic Sea region and crises
EU och Östersjöregionens organisationer har många verktyg för att hantera gränsöverskridande kriser. Rapporten visar dock att Sverige och andra stater tvekar att använda dessa kapaciteter trots insikten att kriserna inte kan hanteras av enskilda stater.

Islamic activism in a multicultural context : ideological continuity or change?
Se publikation på svenska "Islamisk aktivism..."

SÅ LADDAR DU NER

Publikationerna finns att ladda ner på två ställen.

  • rib.msb.se – klicka på bibliotek. Sök på titel.
  • msb.se/produkter och tjänster/publikationer – sök på titel.
blog comments powered by Disqus
Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen