Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Nyutgivet

En mängd nya utgåvor från MSB. Studier, rapporter, redovisningar, faktablad med mera.

Publicerad: 2019-02-28

De här nya publikationerna finns att ladda ner:

Insatsverksamheten 2018
MSB bedrev under året 122 internationella biståndsinsatser i 41 länder. Skogsbrandssommaren innebar också många uppgifter nationellt, totalt genomfördes 91 nationella insatser. Det här är MSBs insatsverksamhet i text och siffror.

Årsredovisning 2018
MSBs verksamhetsår i text och siffror.

Utveckling av ett svenskt utbildningskoncept utifrån det amerikanska konceptet Stop the Bleed
Studien har utvecklat ett utbildningskoncept för första hjälpen-åtgärder vid livshotande blödning utvecklats utifrån det amerikanska konceptet "Stop the bleed". Utbildningen riktar sig till räddningstjänstpersonal och har validerats i en pilotutbildning.

Samhället måste öppna sig för mångfalden
En av slutsatserna i rapporten är att klassisk islamism bör ses som en politisk-religiös utmaning för Sverige men inte som ett säkerhetspolitiskt problem.

Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet 2018
SKL publicerar för elfte året – tillsammans med MSB – publicerar indikatorer inom området trygghet och säkerhet. Riskkommunikation och individens beredskap är årets tema, dessutom indikatorer på kommunnivå.

Alarmerande nyheter: Innehåll och effekter av nyheter om hot och larm
Studien som diskuterar hur nyhetsrapportering ändrats över tid och hur nyheter om allvarliga hot påverkar människors känslor av oro och deras egen kommunikation om en händelse.

Monitorerings- och övervakningssystem
Faktablad som ger ICS systemägare råd samt frågeställningar som kan användas vid anskaffning av intrångsdetekteringssystem (IDS) för ICS.

IT-forensik i industriella informations- och styrsystem
Faktablad som ger grundkunskap för att själv kunna planera för och hantera IT-forensiska händelser i de egna systemen.

Kunskapsöversikt: hur räddningspersonal kan skyddas på skadeplats
Studien är en sammanställning av den forskning och utveckling som finns inom området skydd för räddningspersonal vid skadeplats.

Brandskyddskläders skyddskapacitet – materialtester med kemikalier som bildas vid bränder och termisk rusning i Li-jon batterier i e-fordon
Syftet med studien var att testa om andra kombinationer av material har en bättre skyddskapacitet än det larmställ som tidigare har testats.

Introduktion till avsiktliga elektromagnetiska hot mot samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur
Faktablad med kort introduktion till vad avsiktliga elektromagnetiska hot (EM-hot) är och hur de av antagonistiska grupper skulle kunna användas vid attacker mot offentliga aktörers anläggningar och system.

Extrema solstormar
Faktablad om möjliga konsekvenser för samhällsviktig verksamhet vid extrema solstormar.

Cyberfysiska system i kommuner
Faktablad för att hjälpa kommuner identifiera cyberfysiska samt industriella informations- och styrsystem (ICS), för att kunna arbeta med säkerhet i dessa system. Faktabladet är baserat på en djupare studie.

Molntjänster inom ICS
Faktablad som beskriver ett urval av typiska molntjänster, men utgör inte en fullständig genomlysning inom industriella informations- och styrsystem, ICS.

Virtualisering inom industriella informations- och styrsystem
Faktablad som belyser fördelar samt problem och möjligheter med virtualisering inom industriella informations- och styrsystem, ICS.

Utvärdering av ledning och samverkan
Om hur ledning och samverkan bör utvärderas för att förbättra förmåga att åstadkomma funktionell inriktning och samordning av resurserna i insatssystemet.

Att möta informationspåverkan
Handbok för kommunikatörer vid bevakningsansvariga myndigheter, länsstyrelser och andra aktörer i offentlig förvaltning för att självständigt kunna öka sin medvetenhet om, identifiera och möta informationspåverkan som riktas mot den egna verksamheten.

NISÖ 2018 – erfarenhetsrapport
Rapporten sammanfattar arbetet med NISÖ 2018 och presenterar viktiga lärdomar och utvecklingsbehov för att öka samhällets krisberedskap, särskilt inom informations- och cybersäkerhet.

Vägledning om rapportering av incidenter för leverantörer av samhällsviktiga tjänster enligt NIS-regleringen
Leverantörer av samhällsviktiga tjänster ska utan onödigt dröjsmål rapportera incidenter som har en betydande inverkan på kontinuiteten i den samhällsviktiga tjänst som de tillhandahåller. Vägledningen ger stöd åt leverantörer att rapportera incidenter enligt MSBs föreskrifter.

Vägledning om rapportering av incidenter för leverantörer av digitala tjänster enligt NIS-regleringen
Vägledningen ger stöd åt leverantörer att rapportera incidenter enligt MSBs föreskrifter.

Det nya totalförsvaret – riskreducerande åtgärder för lokal avsedd för delgivning av hemliga uppgifter
Informationshantering är ett centralt stöd för alla typer av verksamheter och kräver systematiskt informationssäkerhetsarbete. Dokumentet ska fungera som ett stöd i arbetet men inte ses som gränssättande eller uttömmande avseende de säkerhetsåtgärder som kan komma att behövas. Alla organisationer har olika förutsättningar, det krävs anpassningar utifrån individuella förutsättningar.

Det nya totalförsvaret – hantering av hemliga uppgifter i en fristående dator
Det blir allt viktigare för aktörer i samhället att säkerställa att information ges ett fullgott skydd, att den finns tillgänglig när man behöver den samt att informationen är korrekt när den väl ska användas. Inom ramen för återuppbyggnaden av totalförsvaret finns ökade behov av att stärka aktörers förmåga att skydda och dela information som omfattas av sekretess.

Opinioner 2018
Redovisning av resultat från enkäten Opinioner om allmänhetens syn på samhällsskydd, beredskap, säkerhetspolitik och försvar som genomfördes i november 2018. Undersökningen har funnits sedan 1950-talet. Det finns få liknande undersökningar som kan visa mätningar som daterar sig 60 år tillbaka i tiden.

Obemannade luftfartyg i kommunal räddningstjänst
Arbete som grundas på den kommunala Räddningstjänstens behov och förutsättningar. Syftet är att underlätta införandet av obemannade luftfartyg (UAS) som ett förmågehöjande verktyg. Området är komplext och ställer stora krav på räddningstjänsterna gällande såväl lagstiftning och organisation som tekniskt kunnande. Vägledningen ger kunskap om klassificering, regelverk, anskaffning och tillämpning av obemannade luftfarkoster vid kommunal räddningstjänst.

Civilsamhällets respons på olyckor och kriser
Forskningsprojektet undersöker vilka trender och drivkrafter som finns bakom civilsamhällets respons på olyckor och kriser. Analyserar olika former av frivilligt engagemang både ur internationellt och svenskt perspektiv.

Mellan salafism och salafistisk jihadism
Påverkan och utmaningar för det svenska samhället. Studien, som är gjord av Försvarshögskolan, undersöker påverkan från salafistiska och salafist-jihaditiska miljöer i Sverige samt relationen dem emellan.

Människors förhållningssätt till risker, olyckor och kriser
Diskuterar forskning som belyser hur individer och grupper reagerar inför osäkerhet och fara. Boken presenterar en överblick över kunskapsområdet och ger även exempel på hur dessa kunskaper kan tillämpas i praktiska sammanhang.

Barents Rescue 2019
Broschyr om övningen som i år genomförs i Sverige.

10 råd för ett säkrare fyrverkeri
Tvåsidig broschyr med råd till alla som planerar att köpa och avfyra fyrverkerier.

Stöd för att utveckla en flerårig övningsplan
En flerårig övningsplan underlättar myndigheternas långsiktiga och systematiska arbete med övningar. Dokumentet ger stöd för att utveckla en flerårig övningsplan.

 

ANDRA SPRÅK

NISÖ 2018 – After Action Report
Erfarenhetsrapport på engelska.

Barents Rescue 2019
Broschyr på engelska om övningen som i år genomförs i Sverige.

10 råd för ett säkrare fyrverkeri
Broschyren finns på thailändska, tigrinska, somaliska, ryska, farsi, engelska, dariska och arabiska.

Knowledge review: how to make first responders protected
Engelsk version av "Kunskapsöversikt : hur räddningspersonal kan skyddas på skadeplats"

SÅ LADDAR DU NER

Publikationerna finns att ladda ner på två ställen.

  • rib.msb.se – klicka på bibliotek. Sök på titel.
  • msb.se/produkter och tjänster/publikationer – sök på titel.
blog comments powered by Disqus
Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Kontakt
Redaktionen