– Mycket av arbetet bygger på erfarenheterna från skogsbranden. Där saknades central sambandsledning och det stora problemet var att när det kom användare från hela Sverige hade man inte de lokala talgrupperna, säger Rolf Rudman, Trafikverket, projektledare för de nya riktlinjerna.

Tidigare bestod riktlinjerna av ett huvuddokument och fyra bilagor. Nu har fyra bilagor blivit en.

– Vi har gått från 246 sidor till 43. Texten är kortare, enklare och tydligare, men framförallt har vi fokuserat på metodik. Riktlinjerna talar om för oss hur vi ska samverka med andra organisationer i Rakel. De kan också vara ett underlag för att planera och utveckla metoder för samverkan tillsammans med andra organisationer.

Några viktiga nyheter :

40 blå och 40 gula nationella talgrupper

Alla organisationer ska ha en sambandsledare

Grundprinciper i Rakel

Begreppen länkning och gruppkommendering ersätts av sammankoppling

De nationella talgrupperna infördes redan i februari.

– Tanken är att i stället för att programmera in alla länsvisa talgrupper kanske det räcker med att man tar med sitt eget län och plus de nationella för att användas vid större händelser.

Sambandsledaren ska ha god kännedom om arbetet i sin egen organisation och egna talgrupper, men framförallt veta i vilka samtalsgrupper han kan samverka med andra myndigheter och organisationer.

Grundprinciperna handlar om situationsberoende samverkan.

– Vid planerad och rutinmässig samverkan ska man välja så smal talgrupp som möjligt. Spontan samverkan använder så bred talgrupp som möjligt. Tänk på sekretessen. Tänk också på att lednings-talgrupper är avsedda för ledningsfunktionen.

Riktlinjerna förtydligas också utifrån olika händelser. Flygande enheter har en egen talgrupp som vid behov sammankopplas med insats-talgrupp eller liknande. Mirg (Maritime Incident Respons Group) är ett nytt begrepp, används för rutinmässig samverkan vid insats till sjöss. Raps vid särskilda objekt är en metod för sammankoppling vid särskilda objekt och särskild verksamhet. Vid behov kan industribrandkårer, flygplatsbrandkårer osv, sammankoppla sin talgrupp med en Raps-talgrupp.

– Det här dokumentet kompletterar lednings- och sambandsanalysen som varje organisation ska ha gjort. Tanken är att man ska koll på de gemensamma talgrupperna samt ha en bra metodik och det presenterar vi i de nationella riktlinjerna. Viktigt att komma ihåg är att de nationella riktlinjerna är ett licensvillkor och innebär att de ska följas, säger Rolf Rudman.

De nationella riktlinjerna kan laddas hem på MSBs webbplats.