Uppdraget är framför allt att analysera om myndighet eller bolag bör förordas för en nationell alarmeringsfunktion och hur den kan samordna samhällets alarmeringstjänst på ett bättre sätt.

Oavsett vilken organisationsform som förordas ska utredaren ta fram fullständiga förslag till både en myndighets- och en bolagslösning.

– Alarmeringsverksamheten är en samhällsviktig verksamhet som i alla lägen måste fungera på ett säkert och effektivt sätt. Det finns ett tydligt behov av en effektivare och bättre samordnad alarmering, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Regeringens inriktning är att en nationell alarmeringsfunktion med ensamrätt ska kunna ta emot och behandla larm som kräver omedelbara hjälpinsatser från samhällets sida; exempelvis vid bränder, trafikolyckor, ingripanden vid våldsbrott eller vid livshotande sjukdomstillstånd.

Dessutom bör alarmeringsfunktionen kunna hantera en rad andra uppgifter inom ramen för samhällets skydd mot olyckor och krisberedskap, som att sammanställa och tillhandhålla gemensamma lägesbilder vid större händelser samt utföra informations- och varningstjänster riktade till allmänheten vid allvarliga olyckor och kriser.

Stefan CarlssonStefan Carlsson, 61, blev landshövding i Kalmar 2012. Han är ekonom och statsvetare, var vd för Apoteket AB 1999-2010. Sedan 2011 är han regeringens särskilda utredare med uppdrag att se över de statliga verksamheterna inom vård- och omsorgssystemet.

Utredningen ska redovisas senast 31 maj 2017. Det blir då fyra år efter att Marie Hafströms levererade den så kallade alarmeringstjänstutredningen 2013. Hon föreslog då att en alarmeringsmyndighet skulle bildas 1 januari 2015 med övergripande ansvar för samordnad behandling av larm till 112.