Det är några av de önskemål som Rib-konferensen lämnat vidare till Försvarsdepartementet, MSB och SKL.

Svårigheten att både rekrytera och behålla deltidsbrandmän var huvudskälet till att Rib-konferenserna startade i Vaxholm i juni 2012.

 

Nu har den tredje och sista Rib-konferensen genomförts i Malmö. Deltagarna har enats om ett dokument med förslag till förändringar som kan förbättra förutsättningarna för Rib-personal (räddningstjänstpersonal i beredskap).

– De centrala myndigheterna lyssnar och det känns som problematiken tas på allvar. Våra frågor har kommit upp på högsta nivå, säger Mikael Kess, Räddningstjänsten Syd, och en av fem medlemmar i Rib-rådet som drivit frågorna kring framtida förutsättningar för deltidsbrandmän.

 

Några av de tunga punkterna som man vill förändra är:

  • A-kasseregler måste ses över. Den deltidsbrandman som blir arbetslös från sitt ordinarie jobb förlorar i dag arbetslöshetsersättningen om denne fortsätter som deltidsbrandman.
  • Sjukersättningen. Om en person skadar sig som deltidsbrandman är det i dag huvudarbetsgivaren som får stå för sjukersättningen.
  • Deltidsbrandman med huvudanställning i samma kommun skapar problem med arbetstidsregler.

 

– Dubbelanställning i kommunen är ett jätteproblem. På mindre orter där det inte finns så många arbetsplatser är många av de som jobbar på orten offentligt anställda. Om inte de kan rekryteras som deltidsbrandmän blir det svårt att bemanna räddningstjänsten, säger Mikael Kess.

 

Många av de offentligt anställda på mindre orter är kvinnor, och fler kvinnor i yrket är också något Rib-rådet trycker på.

– Räddningstjänsten är av tradition en mansdominerad arbetsplats, detta måste förändras genom att spegla samhället som vi lever i.  Och jag tror kommunerna är villiga att rekrytera ur egen personal, det är regelverket som är problemet.

 

För att det ska bli intressantare för privata att ha deltidsbrandmän i sin organisation föreslås lättnader. Ett alternativ är att slopa arbetsgivaravgiften för aktuella personer.

– Det kan också vara att rib-anställda utbildas i SBA, systematiskt brandskyddsarbete, och utvecklar det hos sin huvudarbetsgivare. Vi har egentligen inte specificerat vad som bör göras, men någon form av stimulans behövs.

 

Från Rib-konferensen efterlyses också en nationell kampanj för att marknadsföra arbetet som rib-anställd, eller deltidsbrandman.

– Rib är inget riktigt bra namn, det är obekant för många. Tycker vi ska fundera på benämningen, beredskapsbrandman kanske är ett alternativ.

 

Från senaste konferensen finns ett 20-tal önskade förändringar antecknade.
– Inget är egentligen viktigare än det andra. Det som är problem på en ort kanske inte är det på en annan.

– Dessutom har en del av det som tagits upp sedan första konferensen redan lett till åtgärder, bland annat har MSB sett över preparand-delen i utbildningen.

 

140 kommuner har deltagit någon gång i de tre Rib-konferenser som genomförts.
– Vi är mycket nöjda med engagemanget och feedbacken från deltagarna och myndigheterna som närvarat, säger Mikael Kess. Förutom Kess ingår även Jimmy Haglund, Storstockholm, Johan Fors, Storgöteborg, Anders Handel, Södertörn, och Fredrik Lager, Norrtälje, i Rib-rådet.