– Kommunerna måste mycket tydligare ta in de riskerna i planeringsunderlaget. Vi har ju områden där det blir översvämning gång på gång, säger Leif Isberg, biträdande räddningschef i Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Särf.

 

Bebyggelse nära vatten innebär en klar intressekonflikt. Många vill bo med sjöutsikt och för kommuner som vill växa är det lockande att släppa till sjönära tomter. Å andra sidan är de flesta experter eniga om att extremt väder kommer att bli vanligare i framtiden, vilket ökar risken för översvämningar.

Klimatriskerna hör till det som säkerhetssamordnaren Anna Granlund gärna vill ta in i den kommande upplagan av det kommunala handlingsprogrammet. Anna Granlund är anställd av Särf, och arbetar med krisberedskap och risk- och sårbarhetsanalyser åt förbundets största kommun, Borås.

 

När Lagen om skydd mot olyckor, LSO, skulle införas tog Särf initiativ till dialoger med kommunledningarna och förklarade hur de skulle göra risk- och sårbarhetsanalyser. Kommunerna fick också i uppdrag att skriva ner vad de vill att räddningstjänsten ska bistå med i form av utbildning av kommunens personal, utbildning i skolorna och tillsyn av farlig verksamhet. Snart ska det tredje handlingsprogrammet skrivas.

 

Formellt går det till så att varje kommun gör sin egen risk- och sårbarhetsanalys. Analyserna tas fram mot bakgrund både av LSO och lagen om extraordinära händelser. Särf medverkar i arbetet med analyserna som mynnar ut i en handlingsplan för det förebyggande arbetet för varje kommun. De ligger sedan till grund för Särfs handlingsprogram.

– Egentligen är det ett politiskt dokument som inte ägs av Särf. I den bästa av världar önskar vi politisk dialog kring programmet, säger Leif Isberg.

 

Leif Isberg skulle helst vilja bredda dialogen så att inte bara politiker och tjänstemän utan också vanliga medborgare blev delaktiga.

– Jag tror att handlingsprogrammen är en aning för komplicerade. Vi måste göra analysen överskådlig och fundera över vad allmänheten vill ha reda på. Jag tror att det är vilka risker som finns, hur konsekvenserna kan bli, vem som ska hantera riskerna och vad varje människa kan göra själv.

 

I Särfs nya handlingsprogram ska IVPA skrivas in.

– Suicidprevention kanske också ska vara med.

Inför arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser hade säkerhetssamordnarna möte med aktörer utanför kommunerna, som polisen och sjukvården.

– Nu arbetar vi med att plocka in underlag från fler externa aktörer, som el- och telebolagen, säger Anna Granlund.

Leif Isberg anser att den moderna räddningstjänsten måste bli bättre på samhällskunskap.

– Vi ska gå från att bara vara en brandkår till att bli en kvalificerad medaktör i samhällets säkerhets- och trygghetsarbete.