Storövningen Samö-KKÖ har utvärderats. Där konstateras att det övergripande målet är uppfyllt, de övade organisationerna bedöms ha förmåga att hantera en olycka.

Samtidigt finns potential att bli bättre. Bland annat konstateras att system och rutiner för alarmering bör ses över.

Aktiveringen av krisledningar fungerade bra. Medeltiden från larm till första stabsorientering var 1,5-2 timmar. Ett fåtal organisationer överskred två timmar. Noteras ska att organisationerna var förberedda på att larm skulle komma.

 

Frågetecken för uthålligheten sätts i flera avseenden.

Tillgång till personal, såväl i stab som i övriga organisationen, är en svag punkt och kan bli problem vid långvarig kris.

Majoriteten av organisationerna tror inte de har uthållighet att hantera krisen med samma bemanning under mer än högst en vecka.

I utvärderingen konstateras att framtida övningar bör innehålla uthållighetsaspekter.

 

Ur utvärderingen kan också noteras:

  • Kunskapen om egna och andras ansvar, såväl geografiskt som verksamhetsmässigt, anses som relativt goda, men det finns brister i hur det tillämpas praktiskt.
  • Omvärldsanalys skedde inte i någon större omfattning, organisationerna förlitade sig i hög grad till det som medierna presenterade.
  • Information på krishemsidor behöver uppdateras mer regelbundet. Om ny information saknas är även det viktigt att berätta. Krisinformation.se upplevdes som välfungerande, men behöver göras mer känt.
  • Viktigt att organisationer som bedriver samhällsviktig verksamhet pratar samma språk. Det anses oklart om man utgick från gemensam lägesbild och om beslut fattades utifrån gemensam målbild och lägesuppfattning. Flera anser att det inte skett och innebörden i begreppen är inte tydlig för alla då terminologin inte finns i egna organisationen.
  • Strukturen för samverkansmöten, vad de syftar till, behöver utvecklas. Annars är det risk att det blir samverkan för samverkans skull.
  • Samverkan i informationsfrågor tenderar att fungera bäst på lokal nivå, mindre bra på regional och nationell nivå där bättre rutiner behövs.
  • Information på olika organisationers hemsidor blir allt för lika, anpassning till egna ansvarsområdet saknas. Information kan vara samordnad och samtidigt anpassad till egna frågor.
  • Informationssamordning mellan länsstyrelser kan bli bättre.
  • Regeringens medverkan i övningen saknades. Betydelsen av symboliskt ledarskap ska inte underskattas.