Tore ErikssonVarför valdes du?

- Det ska egentligen andra svara på. Men jag tror det kan bero att vi moderniserat kommissionen för farliga ämnen inom CTIF, där jag varit ordförande i sammanlagt åtta år.

 

Vad har moderniseringen inneburit?

- Att vi  jobbar i arbetsgrupper med tydliga ansvarsområden så att alla blir delaktiga och med tydliga mål. Det har medfört att antalet aktiva länder inom farliga ämnen ökat från 13 till 23. Ganska många har sagt att vi fått ett mer demokratiskt och modernt arbetssätt. Därutöver har Sverige varit mer aktivt i CTIF under senare, intresset för Sverige har ökat i andra länder.

 

Vad innebär uppdraget?

- Jag vill göra något liknande med hela CTIF som vi gjorde i kommissionen. Till att börja genom att öka aktiviteten i styrelsen, så alla har tydliga ansvarsområden som de får driva genom att aktivt stödja de övriga grupperna i CTIF. Det är i arbetsgrupper och kommissioner som kompetensen finns. Jag vill också öka fokus på att utbyta kunskap och erfarenheter.

 

Vad är det viktigaste att göra för CTIF?

- Vi nomineringen tog jag upp fyra punkter. Först: det finns länder i Europa där brandmän fortfarande inte förstår att rök är brännbart, brandmän dör fortfarande i arbetet. För det andra är majoriteten av brandpersonalen i världen frivilliga eller deltidsanställda. Har de en mindre farlig arbetssituation? Om de inte har det, varför har vi då inte riktlinjer med minimikrav på egen status, skyddskläder och säkerhet. En tredje punkt är utryckning med tunga fordon, det finns anledning att diskutera om brandmän behöver särskild träning att köra under utryckning. Slutligen anser jag att CTIF måste hitta nyare och modernare sätt att arbeta, bland annat använda de möjligheter som internet ger.

 

Vilken är din hjärtefråga?

- Säkerheten. Riskbilden för all personal behöver diskuteras, vi måste öka spridning av kunskaper. Det återkopplar till själva grunden för att CTIF en gång bildades.

 

Detta är CTIF

Internationell intresseorganisation inom räddningstjänst med syfte att utveckla samarbete och utbyta erfarenheter.

CTIF (International Association of Fire and Rescue) bildades i Paris år 1900 och har i dag 37 medlemsländer.

- CTIF fyllde en väldigt viktig funktion under kalla kriget. Organisationen var då enda möjligheten för kollegor inom räddningstjänst från väst och öst att mötas. I dag jobbar organisationen med en rad aktiviteter, bland annat för att påverka beslutsfattare och skapa bättre regler inom olika områden, säger Tommy Arvidsson, Svenska Brandskyddsföreningen, som är kontaktperson för den svenska CTIF-kommittén.

 

Inom CTIF finns en rad olika kommissioner, den senaste är kommissionen för kvinnor i räddningstjänst som bildades i år. Kommissionerna jobbar med utveckling, samarbete och erfarenhetsutbyte inom sina respektive områden. Det tas också fram handböcker.

- Ett exempel är boken Firedrill som Brandskyddskommissionen håller på att ta fram. Hans Andersson på SBF medverkar i det arbetet, säger Arvidsson.

 

CTIF har kommissioner för:

 • Utbildning och övning
 • EU (öka kunskap inom unionen)
 • Räddningstjänst vid flygplatser
 • Brandskydd
 • Skogsbränder
 • Farliga ämnen
 • Räddning och sjukvård
 • Frivilliga brandmän
 • Kvinnor i räddningstjänst
 • Ungdomsbrandkårer
 • Tävlingsverksamhet
 • Historik (exempelvis brandkårsmuseer)

 

Sveriges engagemang kanaliseras genom den svenska CTIF-kommittén där en rad organisationer är medlemmar. Tore Eriksson är ordförande i kommittén, Christian Hansson, Storstockholms brandförsvar, vice ordförande, och Tommy Arivdsson, SBF, sekreterare.

- Verksamheten i Sverige är mest känd för arbetet med ungdomsbrandkårer. Kostnaden för den svenska kommittén är blygsam, kanske runt 20 000 om året, och finansieras gemensamt av MSB och SBF, säger Arvidsson.