MSB startade i höstas ett projekt för att ge kommunerna bättre stöd i tillsynsarbetet.

Bakgrunden är ett antal återkommande frågor och myndigheten har känt att man behöver bli på att ge stöd, till exempel på frågan: vad är skäligt brandskydd?

Arbetet startade med egen kunskapsuppbyggnad där man kontaktat och besökt kommunerna för att kartlägga områden där kommunala tillsynsförrättare efterfrågar stöd.

Magnus Nygren– Tillsynshandboken är ett lite annorlunda projekt på så sätt att vi kommer att publicera material på hemsidan efterhand som vi blir klara. En anledning till att vi har valt att jobba så är möjligheten att få in synpunkter på vad vi skriver, säger projektledaren Magnus Nygren.

Projektet prioriterar två områden:

  1. Skäligt brandskydd och arbetet inleddes med att kartlägga, gå igenom, kommentera och publicera rättsfall där länsstyrelser och domstolar prövat skäligt brandskydd
  2. Kunskap om juridisk formalia vid tillsyn.

– Det kan handla om allt från ”får man ta betalt för 2:4 tillsyn?” och hur ett föreläggande utformas för att inte undanröjas på grund av enkla formaliafel till hur vårt rättsväsende fungerar vid ett överklagande. Det blir nästa kapitel som publiceras.

Det finns relativt få rättsfall på området och en förklaring är att tillsynsförättarna oftast nöjer sig med så kallade ”mjukisprotokoll” som inte kan överklagas.

– Det innebär att vi får inte de rättsliga prövningar i som i slutändan ger vägledning om skäligt brandskydd. Den enskildes rättssäkerhet blir också eftersatt. Vi anser att kommunerna i större utsträckning än i dag bör använda förelägganden vid tillsyn, säger Magnus Nygren.

Någon gång under våren räknar han med att ytterligare ett eller två kapitel kan vara färdiga och finnas på MSBs hemsida.

Förutom stöd till kommunernas tillsynsförrättare ska resultatet kunna utgöra kursmaterial vid tillsynsutbildningar och stöd till länsstyrelserna.

Projektet avslutas i december och om det blir en tryckt bok är mer oklart.

Fotnot: Adressen är www.msb.se/tillsynsstod