– Ja, jag tycker det behövs. Alla andra har det. EU-kommissionen har antagit en på EU-nivå. Vi är många som arbetar med informationssäkerhet och jag tror att en strategi skulle vara en hjälp i att se helheten och ett sätt att styra och leda det arbetet, säger Annica Bergman, Post- och telestyrelsen.


– Från Försvarsmaktens sida är det viktigt att man får en struktur på grundskyddet i samhället eftersom försvaret är beroende av den civila infrastrukturen. Utan en nationell strategi saknar vi en inriktning för grundskyddet, säger Mattias Hanson, Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten.


– En nationell strategi är ett sätt att förklara att informationssamhället är här och genomsyrar hela samhället, styr den ekonomiska utvecklingen och ökar sårbarheten för varje dag. Utan den samordning som en strategi kan ge finns klara risker att olika departement och myndigheter fokuserar på olika delar; har lite olika tänk hur man ska göra och då får det vi försöker göra sämre effekt, säger Dag Ströman, Försvarets materielverk.


– Det är viktigt att det finns ett tydligt ansvar för frågorna från hösta nivå. Är det otydligt där blir det inte mindre otydligt undertill. Jag tror vi skulle vinna mycket på en strategi inom informationssäkerhetsområdet, säger Cecilia Laurén, Försvarets radioanstalt.


Panelen fick också frågan om myndigheterna prioriteringar det närmast året.


– En fråga vi jobbar mycket med är driftsäkerhet i näten. Vi har allmänna råd som beskriver vilken säkerhetsnivå operatörerna ska ha i sina nät. Vi tar fram föreskrifter och ser över om nivån ska höja eftersom behoven av elektroniska kommunikationer har ökat, säger Annica Bergman.


Martin Brodin, Rikskriminalpolisen, meddelade att polisen satsar hårt en förmågehöjning när det gäller IT-brottslighet.


– På EU-nivå är alla medlemsstater överens om en operativ prioritering de kommande fyra åren av it-relaterade brott som antingen orsakar särskilt stor skada för offren, genererar särskilt stora inkomster eller it-angrepp mot kritisk infrastruktur och angrepp som tankar ur stora mängder persondata.


Försvarets radioanstalt kommer att fokusera på synergieffekter mellan signalunderrättelseverksamheten och informationssäkerhetsverksamheten.


– Syftet är att förbättra vår förmåga i det nationella cyberförsvaret. Då pratar jag om att bli än bättre på att identifiera hotbilder, aktörer och sårbarheter, främst tekniska. Vi kommer att arbeta vidare med ett tekniskt detekterings- och varningssystem för att upptäcka avancerad skadlig kod, säger Cecilia Laurén.