De närmast föregående åren har siffran för de som säger sig beredda att hjälpa till i hemkommunen vid allvarlig störning varit marginellt högre, 73 och 71 procent. Runt 15 procent har inte funderat på frågan och övriga är tveksamma eller säger nej.

– Undersökningen visar även att mycket få svenskar, två procent, känner oro för att drabbas av livsmedels- eller dricksvattenbrist och att hela 60 procent känner tilltro till samhällets beredskap inom dessa områden, säger Thomas Gell, MSB, och fortsätter:

– Tilltron är i sig en bra sak, men mindre bra om den leder till att människor vare sig har mental eller praktisk egen beredskap inför sådana bristsituationer som kan inträffa även i dagens moderna samhälle.

 

Största risken för en omfattande olycka inom en femårsperiod anses vara inom kollektivtrafiken. 43 procent tror det är mycket eller ganska troligt att en sådan inträffar.

Samtidigt tror 65 procent att en sådan olycka kan hanteras i tillräcklig grad.

 

På frågan om förhållanden i världen som kan påverka såväl Sverige som andra länder är det relationen mellan den muslimska och kristna världen samt organiserad internationell brottslighet som oroar flest.

68 procent är mycket eller ganska oroade. 66 procent oroas av användandet av jordens naturresurser och utvecklingen i Mellanöstern.

 

De samhällsfrågor som intresserar svenskarna mest är hälsa, sjukvård och omsorg samt skola och utbildning, 80 respektive 75 procent. Intresset för landets försvar och EU-samarbetet ligger runt 40 procent.

 

Undersökningen Opinioner har funnits sedan början av 1950-talet med uppgift att följa opinionsutvecklingen i frågor som rör samhällsskydd, beredskap samt försvars- och säkerhetspolitik.

Undersökningen 2013 besvarades av 1 011 personer i åldern 18-74 år. Undersökningen genomförs sedan 2009 av MSB.

 

tabell över statistiken