Helsingborg vill som alla andra växa. I kommunen finns en önskan om 700 nya bostäder per år. H+ är ett stort utvecklingsprojekt där stora delar av stadens södra delar ingår. Samtidigt finns riskindustrier som Kemira i dess absoluta närhet, farligt gods-transporter passerar genom området.

Men det ses inte som något avgörande hinder.

- Det här är ett av de större projekten i norra Europa, det kräver att vi och industrin närmar oss varandra. Jag blir orolig när man bara tittar på statiska skyddsavstånd. Vad kan man se för elasticitet? Det måste diskuteras, avstånden till industrin kommer att minska, säger kommunalrådet Christian Orsing.

 

Boverkets allmänna råd till plan- och bygglagen anger 1 000 meter som riktvärde för skyddsavstånd till den typ av verksamhet som exempelvis Kemira bedriver (oorganisk kemisk industri).

På frågan hur Helsingborg ser på skyddsavståndet svarar Orsing:
- Det är relativt.

Riskdatabasen ska hjälpa Helsingborg att bedöma vad som är lämpligt. Målet är att den ska vara ett gemensamt förhållningssätt till risker och miljöstörningar.

- Den ska vara tillgänglig för alla förvaltningar, ett underlag och stöd för planläggning, bygglov, tillståndsprövningar och miljökonsekvensbeskrivningar. Det blir ett forum för samlad bedömning och ett kunskapslyft för staden, säger Malin Rizell.

 

Databasen bygger både på uppdatering av innehåll och på bevarande av äldre underlag.

- Den som kan riskanalyser ska kunna läsa sig tillbaka och se vad vi grundar våra analyser på.

Vad kan hända? Hur ofta? Vad blir konsekvenserna? Det är de tre kriterier Helsingborg använder för att bedöma risk istället för att följa generella rekommendationer.

- Vi arbetar med acceptanskriterier, efter sannolikhet att omkomma i olyckshändelse.

 

Samtidigt hänger riskanalyser samman med ambitionen att växa. För en hållbar utveckling krävs en förtätning av staden, anser Rizell.

- Den funktionsseparerade staden är förbi. Vi bor glest jämfört med övriga Europa. Att förtäta och utveckla är en utmaning. Vi måste givetvis ha koll på var vårt näringsliv finns, vilken deras påverkan på omgivningen är. För att klara det behöver vi stöd från berörda myndigheter.

För skyddsavstånd väljer Helsingborg att skilja på risk och miljöstörning. Ett skyddsavstånd på 1 000 meter för en Sevesoanläggning kan bli 200 meter för risk och 400 meter för miljöstörning.

- Vi har sett brister i våra tidigare underlag om hur något stör omgivningen. Det handlar om att nyansera bilden.

 

Christian Orsing anser att det inte går att följa generellt skyddsavstånd om staden ska utvecklas.

- Då kan vi radera H+-projektet  och det tycker jag vore vansinne. Vägled oss i stället så att vi kan ta rätt beslut. Men det här kräver också en helt annan närvaro av företagen gentemot allmänheten.

Alvin Paul, miljöchef på Kemira, säger ja till ökad samverkan med samhället utanför industrins grindar:

- Alla behöver utrymme, samexistens är nödvändigt. Störningar och risker har minskat väsentligt. Det vore inte dumt om det kunde återspeglas i samhällsplaneringen, att vi utvecklar bedömningsmetoder och acceptanskriterier. Det krävs också klargörande i vad som är acceptabel påverkan eller risk.

 

Om Helsingborg struntar i riktvärde för skyddsavstånd i allmänna råd, som Boverket, Naturvårdsverket, Socialstyrelsen och Räddningsverket en gång ställde sig bakom, vad kan det få för konsekvenser?

- Om det blir fortsatt bebyggelse runt farlig industri, då tror jag något kommer hända. Reaktionen kan komma från EU. EU sätter förvisso inte avståndsregler, men Sevesodirektiven säger att skyddsavstånd ska beaktas, säger Peo Wikström, jurist på MSB.

Hur ser du på Helsingborgs tillvägagångssätt?

- När man börjar minska skyddsavstånd efter sannolikhet och utan att beakta alla konsekvenser, exempelvis skadade, då börjar jag bli konfunderad. Särskilt information om skadade är ett viktigt ingångsvärde för sjukvårdens planering.
- Generellt tror jag många industrier inte vill ha den här typen av närmanden. Dels av säkerhetsskäl, det ökar kraven på dem, dels för att det också minskar deras möjlighet till framtida expansion, säger Peo Wikström