Skolan är som kategori landets största arbetsplats. Enligt Stefan Hult vistas dagligen 1,5 miljoner vid våra skolor, självfallet då elever inräknade.

- Eleverna måste ses som arbetstagare. På skolledningen som arbetsgivare tillkommer ett tillsynsansvar gentemot föräldrarna, eftersom grundskoleeleverna inte är där frivilligt.

Men ansvaret avspeglas inte i resurser, menade Hult och jämförde med andra arbetsplatser.

 

– Det finns i Sverige 1 700 företag som har fler än 200 anställda. Vilken skola har färre? Så stora företag har gedigna stödfunktioner för personal, IT med mera. Vad har skolan? Där får rektorn ofta ledarskapsutbildning efter att denne är rekryterad.

Stefan Hults anser att det arbetsmiljöarbetet på skolorna har en bit till företagens och behöver systematiseras. Buller, kränkningar, ergonomi är exempel på arbetsmiljöfrågor som det behöver satsas på, enligt Hult.

- Det behövs egen tillsyn med struktur, eleverna behöver göras mer delaktiga. Förvaltningarna måste bli bättre på att hjälpa sina skolledare med övergripande rutiner, goda exempel kan användas bättre.

 

I Västernorrland har landstinget tillsammans med skolorna i länet tagit fram ett gemensamt system för olycksfalls- och skaderapportering (Osis), som används i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Syftet är att få en samordnad registrering och att minska risker.

- Vi finansierade utvecklingen av databasen, utbildning med mera. Härnösand sköter nu statistiken åt alla kommuner, kommunerna kan granska sina egen skadeutveckling såväl på kommunnivå som för den enskilda skolan, säger Barbro Forslin, Västernorrlands läns landsting.