>Ulf Hjälmerhag och Björn Johansson

Skorstensfejarmästare Ulf Hjälmerhag och Björn Johansson vid Karlstadsregionens räddningstjänst har inlett ett samarbete för att minska eldstadsrelaterade bränder.

 

– Det fina är att alla eldstadsrelaterade bränder får besök av en som expert på området, säger projektledaren Björn Johansson, Karlstadsregionens räddningstjänst.


Karlstadsregionen är ett förbund som består av sex kommuner och är en del av ett skogslän. Det innebär att man har mycket fastbränsleeldning och de risker för eldstadsrelaterade bränder som det medför.
– En mål- och resultatstyrd verksamhet måste man ta nya grepp – grepp som kräver samverkan med andra aktörer, säger Björn Johansson.
En naturlig samverkansaktör blev förbundets tre sotningsentreprenörer. Tillsammans kom man fram till ett antal samarbeten som att samordna och skapa enhetlighet i de sex kommunerna vid nyinstallation av eldstäder och skorstenar, ta fram utbildningar i hur man eldar, involvera sotarna vid yttranden om alkoholtillstånd och utbilda brandskyddskontrollanterna i identifiering av särskilt riskutsatta.

 

  • ”Räddningstjänsten” ska tillsammans med de ingående medlemskommunerna se över hur nyinstallationer av eldstäder och skorstenar hanteras inom respektive medlemskommun
  • Ta fram en 30 sekunder lång film för lokala medier: Installera rätt, elda rätt!
  • Förbundet ska tillhandahålla eldningsutbildningar i syfte att åstadkomma en säkrare användning av de fasta förbränningsanordningar som finns i regionen
  • Förbundet ska tillhandahålla eldningsutbildningar i syfte att åstadkomma en säkrare användning av de fasta förbränningsanordningar som finns i regionen
  • Vi på ”Räddningstjänsten” ska bli bättre på att kolla med våra ”sotningsentreprenörer” vid yttranden till Polis/Alkohol
  • Alla behöriga brandskyddskontrollanter har genomgått en dags utbildning och fått delegation på att utöva tillsyn enligt LSO 2 kap 2 § med avseende på brandvarnare… samt informera om handbrandsläckare
  • Alla behöriga brandskyddskontrollanter och sotare skall utbildas i ”identifiering av särskilt riskutsatta”

 

– Detta är vad vi tror har effekt, men vi behöver veta mer och därför har infört en utökad insatsrapportering vid eldstadrelaterade bränder.
Om det vid en brand misstänks att orsaken är eldstadsrelaterade tar räddningsledare kontakt med projektledaren Björn Johansson. Han vänder sig till kommunens sotningsentreprenör som i sin tur kopplar in en brandskyddskontrollant. Denne undersöker branden och fyller i en särskild insatsrapport för eldstadsrelaterade bränder som tagits fram av brandingenjörsstudenten Oskar Jansson i samarbete med MSB.
Karlstadsregionen har sedan tidigare krävt brandvarnare i alla bostäder men eftersom räddningstjänsten besöker få bostäder får det nu en annan tyngd.
– Hittills har vi fått nästan enbart positivt bemötande. Om någon skulle vägra installera brandvarnare skriver vi föreläggande. Ett bostadsbolag har ifrågasatt skyldigheten, men sedan jag skrivit och förklarat har vi inte hört något, säger Björn Johansson.


Sotningsentreprenörerna är positiva till samarbetet.
– Samarbetet har öppnat en ny värld för oss. Tidigare såg vi i tidningen att det varit en eldstadsrelaterad brand och det var inte mer med det. Nu får vi sätta oss in i vad som hänt och återföra det till övriga kontrollanter, säger skorstensfejarmästare Ulf Hjälmerhag.
Brandskyddskontrollanterna har redan gjort viktiga erfarenheter. Efter en brand upptäckte besiktningsmannen att det fanns inget sot överhuvudtaget i sotkanalen vilket tydde på att det varit för höga temperaturer. >Det visade sig att ägaren hade tagit bort den rökhylla som ska finnas på braskaminer för att dämpa temperaturen.
– Vi gjorde en fördjupad besiktning, skar upp och såg att isoleringen var skadad. Vi har nu ändrat vår besiktning och om vi misstänker att isoleringen kan ha skadats borrar vi ett litet hål i yttermanteln på baksidan och tar prov på isoleringen, berättar Ulf Hjälmerhag.